Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Posol zmluvy

1 „Pozrite, posielam svojho posla, on mi pripraví cestu. Vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte; príde posol zmluvy, po ktorom túžite,“ vraví Hospodin zástupov.3,1 Joz 10,9; Iz 40,3; 47,11; 57,14; 62,10; Jer 4,20; Mt 11,10; Mk 1,2; Lk 1,17.76; 7,27
2 Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča, ako lúh bieliča.3,2 Dt 4,24; Ž 130,3; Iz 1,25; 33,14; Jer 2,22; Heb 12,29; Zj 6,17 3 Tavič sa posadí a prečistí striebro, prečistí Léviho synov a pretaví ich ako zlato a striebro, budú patriť Hospodinovi a správnym spôsobom prinášať obetné dary.3,3 Iz 40,19; Jer 10,9; Zach 13,9 4 Obetné dary Júdu a Jeruzalema budú príjemné Hospodinovi, ako za dávnych dní, ako v dávnych rokoch.3,4 Jer 6,20 5 „Prídem vás však súdiť, hneď usvedčím čarodejníkov, cudzoložníkov, krivoprísažníkov a tých, čo nádenníkovi ukracujú mzdu, utláčajú vdovu a sirotu, tých, čo cudzinca zbavujú práva a neboja sa ma,“ vraví Hospodin zástupov.3,5 Lv 19,12-13; Dt 14,29; Jer 7,6; 23,10; 27,9

Výzva na pravú zbožnosť

6 „Ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými.3,6 Nm 23,19; Rim 11,29; Jk 1,17
7 Už za čias svojich otcov ste sa odchýlili od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Vráťte sa ku mne a ja sa vrátim k vám,“ vraví Hospodin zástupov. „Pýtate sa: ‚Ako sa máme vrátiť?‘3,7 Zach 1,3 8 Smie človek okrádať Boha? Vy ma okrádate. Pýtate sa: ‚O čo ťa okrádame?‘ O desiatky a pozdvihované obetné dary.3,8 Ex 25,2; 29,28; Lv 7,14; 27,30-33; Nm 18,26-31 9 Preto vás stíha kliatba, lebo ma okrádate vy, celý tento národ.3,9 Dt 28,20; Ag 1,6; Mal 2,2 10 Prinášajte celé desiatky do zásobárne. Keď bude potrava v mojom dome, potom ma vyskúšajte,“ vraví Hospodin zástupov, „či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás nadmieru požehnania. A bude po nedostatku.3,10 Gn 7,11; 8,2; 39,5; 2Krľ 7,2; Iz 44,3; Jn 2,14 11 Kvôli vám zabránim škodcom, aby vám neskazili plodiny zeme. Na poli nebude vinič bez plodov,“ vraví Hospodin zástupov.3,11 Iz 17,13; 54,9; Joel 1,4; Nah 1,4 12 „Blahoslaviť vás budú všetky národy, lebo budete obľúbenou krajinou,“ vraví Hospodin zástupov.

Význam zbožnosti

13 „Príliš opovážlivé sú vaše slová proti mne,“ vraví Hospodin. „Pýtate sa: ‚Čo hovoríme proti tebe?‘3,13 Mal 2,17
14 Vravíte: ‚Daromné je slúžiť Bohu. Čo máme z toho, že sme zachovávali jeho nariadenia a že sme chodili v smútku pred Hospodinom zástupov?!3,14 Jób 21,14; Ž 60,13; 73,13-14; 127,2 15 Blahoslavíme teda spupných. Darí sa im, hoci konajú svojvoľne, pokúšajú Boha, a predsa uniknú.‘“3,15 Ž 86,14; Prís 21,24; Iz 13,11; Jer 43,2; Mal 3,19 16 Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul. Pred ním bola písaná pamätná kniha o tých, čo sa boja Hospodina a ctia si jeho meno.3,16 Iz 65,6; Mal 3,20; Heb 3,13 17 „Budú mi,“ hovorí Hospodin zástupov, „v deň, ktorý chystám, zvláštnym vlastníctvom. Budem k nim zhovievavý, ako je zhovievavý otec k synovi, ktorý mu slúžil.3,17 Ex 2,6; 19,5; Dt 7,6; Ž 135,4; Jer 15,5; Joel 2,18; Zach 11,5n; 1Pt 2,9 18 Potom uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a svojvoľníkom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu neslúži.

Deň Hospodina a prísľub o Eliášovi

19 Pozri, prichádza deň, horiaci ako pec, keď sa všetci spupní a všetci svojvoľníci stanú strniskom. Prichádzajúci deň ich spáli,“ vraví Hospodin zástupov. „Nenechá po nich ani koreň, ani vetvu.3,19 Ex 15,7; Ž 21,10; Iz 5,24; 14,30; 47,14; Joel 3,3n; Am 2,9; Abd 18; Nah 1,10; Mal 3,2; 2Pt 3,7
20 Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch, potom vyjdete a budete poskakovať ako teľce vypustené zo stajne.3,20 Ž 84,12; Lk 1,78 21 Pošliapete svojvoľníkov, lebo v ten deň, ktorý chystám, budú popolom pod vašimi nohami,“ vraví Hospodin zástupov.3,21 Mich 7,10; Zach 10,5 22 „Pamätajte na zákon môjho služobníka Mojžiša, ktorému som na Horebe pre celý Izrael vydal ustanovenia a právne predpisy.3,22 Dt 4,10 23 Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hrozný deň Hospodina.3,23-24 Sir 48,10-113,23 Joel 3,4; Mt 11,14; 17,10-13; Mk 9,12 24 On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliatbu.“3,24 Zach 5,3; 14,1; Lk 1,16-17