Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Vystúpenie Jána Krstiteľa

1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pontský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom3,1 T. j. štvrťvladárom, vládcom nad štvrtinou pôvodného kráľovstva. v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Iturey a Trachonitidy a Lyzaniáš bol tetrarchom v Abiléne,3,1-6 Mt 3,1-6; Mk 1,2-6; Jn 1,19-233,1-2 Jer 1,1-2; Mich 1,1; Ag 1,1
2 za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariáša.3,2 Lk 1,80; Jn 11,49; 18,13; Sk 4,6 3 Chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov,3,3 Mal 3,24; Mt 3,1; Mk 1,4; Sk 13,24; 19,4 4 ako je napísané v knihe výrokov proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! 3,4-6 Iz 40,3-5; Mt 3,3; Mk 1,3; Jn 1,23 5 Každá dolina bude zaplnená, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. 6 A každý tvor3,6 Gr. každé telo. uvidí Božiu spásu.3,6 Ž 98,2; Iz 52,10; Lk 2,10; Rim 10,9-10 7 Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: „Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom?!3,7-9 Mt 3,7-103,7 Mt 3,7; 1Tes 1,10 8 Prinášajte teda ovocie hodné pokánia a nezačínajte medzi sebou hovoriť: ‚Naším otcom je Abrahám.‘ Lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Abrahámovi potomkov aj z týchto kameňov.3,8 Jn 8,39; Sk 26,20 9 Veď sekera je už priložená ku koreňu stromov. A tak každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený na oheň.“3,9 Mt 3,10; Lk 13,6-7 10 Zástupy sa ho spýtali: „Čo teda máme robiť?“ 11 On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá, a kto má dosť jedla, nech urobí podobne.“3,11 Lk 18,22; 2Kor 8,14; Jk 2,15-16; 1Jn 3,17 12 Aj mýtnici prichádzali dať sa pokrstiť a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“ 13 On im odpovedal: „Nevymáhajte viac, ako vám nariadili.“3,13 Mich 6,8; Lk 19,8 14 Vojaci sa ho spýtali: „A čo máme robiť my?“ Tým povedal: „Nikoho netrýznite ani nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom!“ 15 Ľud žil v očakávaní a všetci vo svojom srdci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš.3,15-18 Mt 3,11-12; Mk 1,7-8; Jn 1,24-28; Sk 13,25 16 Ale Ján všetkým odpovedal: „Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na sandáloch. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.3,16 Mt 3,11; Jn 1,33; Sk 1,8; 2,1-4; 1Kor 12,13; 14,2 17 V ruke má vejačku, aby prečistil namlátené zrno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni.“3,17 Mich 4,12 18 Ešte všelijako ináč povzbudzoval ľud a zvestoval mu evanjelium. 19 Keď však pokarhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlo, čo popáchal, Herodes3,19-20 Mt 14,3-4; Mk 6,17-183,19 Lv 18,16 20 dovŕšil všetko tým, že uvrhol Jána do väzenia.

Pokrstenie Ježiša

21 Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď už bol pokrstený aj Ježiš, ktorý sa modlil, otvorilo sa nebo3,21-22 Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Jn 1,32-34
22 a Duch Svätý zostúpil na neho v telesnej podobe ako holubica. Z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“3,22 Ž 2,7; Iz 42,1; Mt 3,17; Mk 1,11; Lk 9,35; Jn 1,32-33; 2Pt 1,17

Rodokmeň Ježiša Krista

23 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. Nazdávali sa, že je synom Jozefa. Jeho predkami boli: Heli,3,23-38 Mt 1,1-173,23 Mt 13,55; Jn 6,42
24 Matat, Lévi, Melchi, Jannai, Jozef, 25 Matatiáš, Amos, Naum, Hesli, Nagge, 26 Mahat, Matatiáš, Semein, Jozech, Joda, 27 Joanan, Resa, Zerubbábel, Šealtíel, Neri, 28 Melchi, Addi, Kosam, Elmadam, Ér, 29 Jesus, Eliezer, Jorim, Matat, Lévi, 30 Simeon, Júda, Jozef, Jonam, Eliakim, 31 Melea, Mena, Matat, Nátan, Dávid,3,31-33 Rút 4,17-22; 1Krn 2,1-14 32 Izaj, Obéd, Boaz, Salmón, Nachšón, 33 Amminadáb, Admin, Arni, Checrón, Perec, Júda,3,33 Gn 38,18.29-30; Rút 4,18-22 34 Jákob, Izák, Abrahám, Terach, Nachór,3,34-36 1Krn 1,24-27 35 Serúg, Reu, Peleg, Éber, Šelach, 36 Kainam, Arpachšad, Šém, Noach, Lemech,3,36-38 1Krn 1,1-43,36 Gn 5,32; 10,22; 11,10-13 37 Matuzalem, Henoch, Jered, Mahalalel, Kénan3,37 Gr. Kainam., 38 Enóš, Šét, Adam. Ten bol od Boha.3,38 Gn 1,26; 2,7; 5,1-2; Iz 64,8