Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Víťazstvo nad Ógom

1 Potom sme sa obrátili a vystupovali sme bášanskou cestou. Bášanský kráľ Óg so všetkým svojím ľudom vyšiel proti nám do boja k Edrei.3,1 Nm 21,33; 32,19
2 Hospodin mi však povedal: ‚Neboj sa ho, lebo som ti dal do rúk jeho, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Nalož s ním tak, ako si naložil s amorejským kráľom Sichónom, ktorý býval v Chešbóne.‘3,2 Nm 21,34 3 Hospodin, náš Boh, nám dal do rúk aj bášanského kráľa Óga so všetkým jeho ľudom. Pozabíjali sme ich, takže nikto nemohol ujsť.3,3 Nm 21,24 4 Vtedy sme zaujali všetky jeho mestá. Nebolo mesta, ktoré by sme neboli dobyli: šesťdesiat miest, kraj Argób, celé Ógovo kráľovstvo v Bášane. 5 Všetky tieto mestá boli opevnené; mali vysoké múry s bránami a závorami. Bolo však aj veľmi mnoho neopevnených miest. 6 Vykonali sme na nich kliatbu záhuby, ako sme to urobili chešbónskemu kráľovi Sichónovi, keď sme vykonali kliatbu záhuby na všetkých mestách, mužoch, ženách i deťoch.3,6 Dt 2,24.34; 20,16-18 7 Všetok dobytok a korisť z miest sme si zobrali.3,7 Dt 2,35 8 Tak sme v tom čase dvom amorejským kráľom, ktorí bývali za Jordánom, vzali krajinu od potoka Arnón až po vrch Chermón 9 — Sidončania Chermón nazývajú Sirjon a Amorejčania ho volajú Senír —,3,9 Dt 4,48-49; 1Krn 5,23; Ž 29,6; 89,13 10 všetky mestá náhornej roviny, celý Gileád i celý Bášan až po Salchu a Edrei, mestá Ógovho kráľovstva v Bášane.3,10 Nm 21,33 11 Zo zvyšku Refajov zostal len bášanský kráľ Óg. Nie je azda jeho posteľ zo železa3,11 Alt. bazaltový sarkofág. v Rabbe Ammónčanov? Jej dĺžka je deväť lakťov, šírka štyri lakte, merané na obyčajné lakte.

Rozdelenie Zajordánska

12 Vtedy sme obsadili túto krajinu od Aroéru, ktorý je pri potoku Arnón. Polovicu Gileádskeho pohoria s jeho mestami som dal Rúbenovcom a Gádovcom.3,12 Nm 32,33
13 Druhú polovicu Gileádu a celý Bášan, teda Ógovo kráľovstvo, som dal polovici kmeňa Menašše, celý kraj Argób. Celý Bášan sa nazýva krajinou Refajov. 14 Jaír, syn Menaššeho, zabral celý kraj Argób až po gešúrske a maachátske územie v Bášane a pomenoval ho podľa svojho mena Chavvót-Jaír. Tak je to dodnes.3,14 Nm 32,39-42; Joz 13,29-32 15 Machírovi som dal Gileád.3,15 Gn 50,23 16 Rúbenovcom a Gádovcom som dal časť Gileádu až po potok Arnón s hranicou v strede riečiska, až k potoku Jabbók, hranici Ammónčanov 17 s Arabou, a Jordánom ako hranicou od Kinneretu až po More Araby — Soľné more — pod svahmi Pisgy smerom na východ.3,17 Nm 34,11; Joz 11,2; 12,3; 19,35 18 Potom som vám prikázal: Hospodin, váš Boh, vám dal túto krajinu, aby ste ju obsadili. Všetci bojaschopní prejdite ozbrojení na čele svojich bratov Izraelitov.3,18 Nm 32,20-24; Joz 1,12-15 19 Len vaše ženy a deti a vaše stáda, ktorých, ako viem, máte veľa, zostanú vo vašich mestách, ktoré som vám dal, 20 kým Hospodin, váš Boh, nedopraje vašim bratom taký pokoj ako vám. Potom aj oni obsadia krajinu, ktorú im dáva Hospodin, váš Boh, za Jordánom. Každý sa vráti do svojho vlastníctva, ktoré som vám dal. 3,20 Joz 22,4.8 21 Jozuovi som prikázal: ‚Videl si na vlastné oči všetko, čo urobil Hospodin, váš Boh, tým dvom kráľom. Tak urobí Hospodin všetkým kráľovstvám, cez ktoré budeš prechádzať.3,21 Nm 27,18-23 22 Nebojte sa ich, lebo sám Hospodin, váš Boh, bojuje za vás.‘3,22 Dt 1,29-30; Iz 43,1-2 23 Úpenlivo som prosil Hospodina o zmilovanie: 24 ‚Pán, Hospodin, ty si začal ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť a svoju mocnú ruku. Veď či je ešte niekde na nebi alebo na zemi taký boh, čo by dokázal konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje?!3,24 Ex 15,11; Ž 35,10 25 Kiežby som smel prejsť a uzrieť tú dobrú krajinu za Jordánom, to krásne pohorie a Libanon!‘3,25 Dt 11,11-12 26 Hospodin sa však na mňa rozhneval pre vás a nevypočul ma. Hospodin mi povedal: ‚Dosiahol si už dosť, viac mi o tom nehovor!3,26 Nm 20,12; Dt 4,21 27 Vystúp na vrchol Pisgy a rozhliadni sa na západ, na sever, na juh a na východ! Dobre sa rozhliadni! Jordán už neprekročíš.3,27 Nm 27,12; Dt 34,1-4 28 Jozuovi daj príkaz, povzbuď ho a posilni, lebo on prejde na čele tohto ľudu a rozdelí mu do vlastníctva krajinu, ktorú uvidíš!‘3,28 Dt 31,3.7.23; Joz 1,6 29 Zostali sme v údolí naproti Bét-Peóru.3,29 Nm 25,3; 33,48-49