Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Danielovi priatelia v ohnivej peci

1 Kráľ Nebukadnesar dal zhotoviť zlatú sochu. Jej výška bola šesťdesiat lakťov, jej šírka šesť lakťov. Dal ju postaviť na rovine Dura v babylonskej provincii.
2 Kráľ Nebukadnesar zvolal satrapov, predákov, veľmožov, členov rady, správcov pokladnice, sudcov, súdnych úradníkov a všetkých, čo majú moc v jednotlivých provinciách, aby prišli na slávnostné posvätenie sochy, ktorú dal postaviť. 3 Potom sa všetci satrapovia, predáci, veľmoži, členovia rady, správcovia pokladnice, sudcovia, súdni úradníci a všetci, čo majú moc v jednotlivých provinciách, zhromaždili na posviacku sochy, ktorú dal postaviť kráľ Nebukadnesar. Zastali pred sochou, ktorú dal Nebukadnesar postaviť. 4 Hlásateľ hlasno volal: „Prikazuje sa vám, ľud rozličných národností a jazykov: 5 Vždy, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padnete a budete sa klaňať podobe zlatej sochy, ktorú dal postaviť kráľ Nebukadnesar. 6 Kto by však nepadol a neklaňal sa, v tú chvíľu ho hodia do pece rozpálenej ohňom.“ 7 Preto v okamihu, keď ľud všetkých národov začul zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, všetok ľud rôznych národností a jazykov sa klaňal podobe sochy, ktorú dal postaviť kráľ Nebukadnesar. 8 Nato však prišli niektorí Chaldejci a ohovárali Židov. 9 Vraveli kráľovi Nebukadnesarovi: „Kráľ, ži naveky! 10 Ty, kráľ, vydal si nariadenie, aby každý, kto počuje zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padol a klaňal sa zlatej soche. 11 Kto by však nepadol a neklaňal sa, majú ho hodiť do ohňom rozpálenej pece. 12 Sú tu však istí Židia, ktorých si ustanovil na správu babylonskej provincie — Šadrach, Mešach a Abéd-Nego. Títo muži, kráľ, si nevšímajú nariadenie, ktoré si vydal. Neuctievajú tvojich bohov a neklaňajú sa zlatej soche, čo si dal postaviť.“ 13 Potom Nebukadnesar v zúrivom hneve rozkázal, aby priviedli Šadracha, Mešacha a Abéd-Nega. Nato týchto mužov predviedli pred kráľa. 14 Nebukadnesar im povedal: „Je pravda, Šadrach, Mešach a Abéd-Nego, že mojich bohov neuctievate a neklaniate sa podobe zlatej sochy, ktorú som dal postaviť? 15 Či ste teraz pripravení, len čo začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padnúť a klaňať sa soche, ktorú som dal urobiť? Ak sa nebudete klaňať, okamžite vás hodia do ohňom rozpálenej pece. Ktorý boh by vás mohol vyslobodiť z mojej moci?“ 16 Šadrach, Mešach a Abéd-Nego odpovedali kráľovi: „Nebukadnesar, my sa nepotrebujeme pred tebou obhajovať. 17 Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť z ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vyslobodí nás. 18 Ak aj nie, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa klaňať.“ 19 Nato Nebukadnesara naplnil hnev, výraz jeho tváre sa voči Šadrachovi, Mešachovi a Abéd-Negovi zmenil a dal rozkaz rozpáliť pec sedemkrát viac, ako to bývalo zvykom. 20 Chlapom, mocným mužom zo svojho vojska, rozkázal zviazať Šadracha, Mešacha a Abéd-Nega, aby ich hodili do ohňom rozpálenej pece. 21 Potom týchto mužov oblečených v plášťoch, sukniciach a s pokrývkou hlavy zviazali a tak ich hodili do ohňom rozpálenej pece. 22 Pretože kráľov rozkaz bol naliehavý a pec bola veľmi rozpálená, plameň ohňa usmrtil tých, čo priniesli Šadracha, Mešacha a Abéd-Nega. 23 Traja muži, Šadrach, Mešach a Abéd-Nego však zviazaní padli do ohňom rozpálenej pece. 24 Nato sa kráľ Nebukadnesar preľakol, rýchlo vstal a spýtal sa svojich radcov: „Či sme nehodili do horiacej pece troch zviazaných mužov?“ Odpovedali kráľovi: „Isteže, kráľ!“ 25 Ten však povedal: „Hľa, vidím uprostred ohňa chodiť štyroch nezviazaných mužov, ktorí neutrpeli nijakú ujmu, a vzhľad toho štvrtého je podobný synovi bohov.“ 26 Vtedy Nebukadnesar pristúpil k dverám rozpálenej pece a povedal: „Šadrach, Mešach a Abéd-Nego, služobníci Najvyššieho, Boha, vyjdite von!“ Potom Šadrach, Mešach a Abéd-Nego vyšli spomedzi plameňov. 27 Satrapovia, predáci, veľmoži a kráľovskí radcovia sa zhromaždili a hľadeli na týchto mužov, nad ktorých telami plameň nemal moc, ktorým sa ani vlas na hlave nespálil, ani ich odev nepodľahol zmene a neprešiel na nich pach ohňa. 28 Nebukadnesar povedal: „Nech je zvelebený Boh Šadracha, Mešacha a Abéd-Nega, ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí v neho verili, ktorí neposlúchli kráľov rozkaz a obetovali svoje telá, len aby nemuseli uctievať nijakého iného boha okrem svojho Boha a nemuseli sa mu klaňať. 29 Vydávam teda nariadenie, že ak sa ktokoľvek z ľudu akéhokoľvek národa a jazyka bude rúhať Bohu Šadracha, Mešacha a Abéd-Nega, nech je rozsekaný na kusy a jeho dom nech obrátia na rumovisko; lebo niet iného boha, ktorý by bol schopný takto zachraňovať.“ 30 Potom kráľ povýšil v babylonskej provincii Šadracha, Mešacha a Abéd-Nega.

Nebukadnesarov sen o strome

31 Kráľ Nebukadnesar ľudu všetkých národností a jazykov bývajúcich po celej zemi: „Nech sa u vás rozhojní pokoj!
32 Je pre mňa potešením oznámiť znamenia a zázraky, ktoré so mnou urobil Najvyšší, Boh. 33 Aké veľké sú jeho znamenia a aké mocné sú jeho zázraky! Jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom a jeho vláda trvá z pokolenia na pokolenie.“