Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

1 Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. 2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. 3 Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. 4 Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. 5 Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou. 6 Pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov. 7 Kedysi ste sa v tom aj vy pohybovali a žili. 8 Teraz však aj vy zhoďte zo seba všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst. 9 Neluhajte si navzájom, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami 10 a obliekli ste si nového, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. 11 Potom už nie je ani Grék, ani Žid, ani obriezka, ani neobriezka, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus. 12 Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť, 13 navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým! 14 Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. 15 A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli povolaní v jednom tele. A buďte vďační! 16 Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato: vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a napomínajte a vďačne spievajte vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne. 17 A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi.

Povinnosti v novom živote

18 Ženy, podriaďujte sa svojim mužom, ako sa sluší v Pánovi.
19 Muži, milujte svoje ženy a nesprávajte sa k nim drsne. 20 Deti, vo všetkom poslúchajte svojich rodičov, lebo to sa páči Pánovi. 21 Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli. 22 Otroci, vo všetkom poslúchajte pozemských pánov a neslúžte iba naoko ako tí, čo sa chcú zapáčiť ľuďom, ale s úprimným srdcom a v bázni pred Pánom. 23 Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 24 Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi! 25 Lebo každý, kto pácha neprávosť, prijme odplatu za neprávosť. Boh nikoho neuprednostňuje.