Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

1 Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha.3,1 Sk 2,33; Kol 2,12 2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.3,2 Mt 6,33 3 Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. 4 Keď sa zjaví Kristus, váš3,4 Var. náš. život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve.3,4 1Kor 15,43; Flp 3,21; 1Jn 3,2 5 Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou.3,5 Rim 6,6; 8,13; Ga 5,19-21; Ef 4,19; 5,3-5 6 Pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov.3,6 Ef 5,6 7 Kedysi ste sa v tom aj vy pohybovali a žili.3,7 1Kor 6,11; Ef 2,3; Tít 3,3 8 Teraz však aj vy zhoďte zo seba všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst.3,8-10 Ef 4,22-31 9 Neluhajte si navzájom, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami 10 a obliekli ste si nového, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. 11 Potom už nie je ani Grék, ani Žid, ani obriezka, ani neobriezka, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus.3,11 Rim 10,12; 1Kor 12,13; Ga 3,28; 5,6 12 Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť,3,12 Ef 4,2-4 13 navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým!3,13 Mt 6,14; Ef 4,32 14 Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti.3,14 Rim 13,8; Ef 4,3 15 A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli povolaní v jednom tele. A buďte vďační!3,15 Ef 4,4; Flp 4,7 16 Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato: vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a napomínajte a vďačne spievajte vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne.3,16 Ef 5,19 17 A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi.3,17 1Kor 10,31; 1Tes 5,18

Povinnosti v novom živote

18 Ženy, podriaďujte sa svojim mužom, ako sa sluší v Pánovi.3,18 Gn 3,16; Ef 5,22; 1Pt 3,1
19 Muži, milujte svoje ženy a nesprávajte sa k nim drsne.3,19 Ef 5,25; 1Pt 3,7 20 Deti, vo všetkom poslúchajte svojich rodičov, lebo to sa páči Pánovi.3,20 Ex 20,12; Ef 6,1-3 21 Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli.3,21-25 Ef 6,4-9 22 Otroci, vo všetkom poslúchajte pozemských pánov a neslúžte iba naoko ako tí, čo sa chcú zapáčiť ľuďom, ale s úprimným srdcom a v bázni pred Pánom. 23 Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 24 Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte3,24 Var. slúžite. Pánovi, Kristovi! 25 Lebo každý, kto pácha neprávosť, prijme odplatu za neprávosť. Boh nikoho neuprednostňuje.3,25 Dt 10,17; Sk 10,34; Rim 2,11