Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Uzdravenie muža s ochrnutou rukou

1 Keď znova vošiel do synagógy, bol tam človek s ochrnutou3,1 Dosl. vyschnutou. rukou.3,1-6 Mt 12,9-14; Lk 6,6-11
2 Pozorne ho sledovali, či nezačne uzdravovať v sobotu, aby ho mohli obžalovať. 3 A Ježiš človeku s nehybnou rukou prikázal: „Postav sa do stredu!“ 4 A povedal im: „Je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle, život zachrániť alebo zničiť?“ Oni však mlčali.3,4 Lk 14,3 5 Vtedy si ich s hnevom premeral a zarmútený nad ich bezcitným3,5 Gr. zatvrdeným. srdcom povedal tomu človeku: „Vystri ruku!“ On ju vystrel. A jeho ruka ozdravela. 6 Farizeji hneď odišli a radili sa s herodiánmi, ako ho zahubiť.3,6 Mk 12,13

Ježiš uzdravuje pri mori

7 Ježiš sa so svojimi učeníkmi uchýlil k moru. Nasledoval ho veľký zástup z Galiley a Judska,3,7-8 Mt 4,25; Lk 6,17-18
8 z Jeruzalema, Idumey a spoza Jordánu, ba hrnul sa k nemu i veľký zástup z okolia Týru a Sidonu, lebo sa dopočuli, čo robí. 9 Vtedy povedal učeníkom: „Pripravte mi čln, aby ma zástupy netlačili.“3,9 Mt 13,2; Mk 4,1; Lk 5,3 10 Pretože mnohých uzdravil, všetci, čo trpeli nejakou chorobou, hrnuli sa k nemu, aby sa ho dotkli.3,10 Mk 6,56; Lk 6,19 11 Keď ho zbadali nečistí duchovia, padali pred ním a kričali: Ty si Syn Boží!3,11-12 Mt 12,15-16; Mk 1,34; Lk 4,41 12 On im však prísne prikázal, aby ho neprezrádzali.

Vyvolenie Dvanástich

13 Potom vystúpil na vrch a pozval k sebe tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k nemu.3,13-19 Mt 10,1-4; Lk 6,12-16
14 Vtedy ustanovil Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi, aby boli s ním a mohol ich posielať kázať 15 a aby mali moc vyháňať démonov. 16 Toto sú Dvanásti, ktorých ustanovil: Šimon, ktorému dal meno Peter,3,16 Mt 16,183,16-19 Sk 1,13 17 Jakub Zebedejov a Ján, Jakubov brat — ktorým dal meno Boanérges, čo značí synovia hromu,3,17 Lk 9,54 18 ďalej Ondrej3,18 Var. Andrej., Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Tadeáš, Šimon Kanaánsky 19 a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil.3,19 Mk 14,10-11

Rúhanie sa Duchu Svätému

20 Potom vošiel do domu a znova sa zišiel zástup, takže si nemohli ani chleba zajesť.3,20-27 Mt 12,22-30; Lk 11,14-233,20 Mk 6,31
21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, prišli, aby ho odviedli, lebo hovorili, že sa pomiatol. 22 Zákonníci, ktorí zišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom a mocou vládcu démonov vyháňa démonov.“3,22 Mt 9,34 23 Zavolal ich k sebe a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? 24 Ak je nejaké kráľovstvo vnútorne rozdelené, také kráľovstvo nemôže obstáť. 25 Ak je nejaký dom vnútorne rozdelený, taký dom nemôže obstáť. 26 Ak satan povstal proti sebe a je rozdelený, nemôže obstáť a je s ním koniec. 27 Nik nemôže vniknúť do domu siláka a okradnúť ho o jeho veci, ak toho siláka najprv nezviaže; a potom môže vylúpiť jeho dom.3,27 Iz 49,24-25 28 Amen, hovorím vám, že všetko bude ľudským synom odpustené, hriechy i rúhania, akokoľvek by sa rúhali.3,28-30 Mt 12,31-32; Lk 12,10 29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu nebude odpustené naveky, ale je vinný večným hriechom.“3,29 1Jn 5,16 30 Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“3,30 Jn 10,20

Pravá Ježišova rodina

31 Vtom prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať.3,31-35 Mt 12,46-50; Lk 8,19-213,31 Mk 6,3
32 Okolo neho sedel zástup. Oznámili mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka a tvoji bratia3,32 Var. + a tvoje sestry..“ 33 On im odpovedal: „Kto je moja matka a moji bratia?“ 34 Rozhliadol sa po okolosediacich a povedal: „Hľa, moja matka i moji bratia! 35 Lebo každý, kto plní Božiu vôľu, je môj brat, sestra a matka.“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk