3. kapitola

Služobníci novej zmluvy

1 Zasa začíname odporúčať samých seba? Alebo, azda, ako niektorí iní, potrebujeme odporúčajúce listy pre vás alebo od vás?3,1 Sk 18,27; Rim 16,1; 2Kor 5,12
2 Vy ste naším listom, vpísaným do našich sŕdc; poznajú a čítajú ho všetci ľudia.3,2 1Kor 9,2 3 Veď na vás je zjavné, že ste Kristov list, pripravený našou službou, napísaný nie atramentom, ale Duchom živého Boha, nie na kamenných tabuliach, ale na tabuliach ľudských sŕdc.3,3 Ex 24,12; 31,18; 34,1; Dt 9,10-11; Prís 3,3; 7,3; Jer 31,33; Ez 11,19; 36,26; Rim 15,16 4 Máme teda takúto dôveru v Boha skrze Krista. 5 Nie že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť akoby z nás, ale naša schopnosť je z Boha, 6 ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha; lebo litera zabíja, ale Duch oživuje.3,6 Ex 24,8; Jer 31,31; Jn 6,63; Rim 7,6; 1Kor 11,25; Heb 7,22; 8,8-13 7 Ak teda služba smrti vyrytá písmenami do kameňa bola taká slávna, že synovia Izraela nemohli hľadieť Mojžišovi do tváre pre jej jas, aj keď pominuteľný,3,7 Ex 34,30 8 ako by služba Ducha nebola oveľa slávnejšia?3,8 Ga 3,2.5 9 Ak bola teda služba odsúdenia slávnou, omnoho viac oplýva slávou služba spravodlivosti.3,9 Dt 27,26; Rim 1,17; 3,21 10 Lebo to, čo bolo raz slávne, stratilo svoju slávu pre vznešenejšiu slávu.3,10 Ex 34,29-30 11 Veď ak je slávne to, čo je pominuteľné, omnoho slávnejšie je to, čo zostáva. 12 Keď teda máme takúto nádej, vystupujeme s plnou otvorenosťou, 13 nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Izraela nezbadali koniec tej pominuteľnej žiary.3,13 Ex 34,33-35 14 Ich myseľ sa však na tom zatvrdila. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní Starej zmluvy, a nie je odhalený, pretože iba v Kristovi sa odstraňuje.3,14 Rim 11,25 15 A tak až dodnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží na ich srdci závoj. 16 No keď sa hocikto obráti3,16 Pôvodne sa to vzťahovalo na Mojžiša. k Pánovi, závoj je odňatý.3,16 Ex 34,34 17 Pán je Duch, a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.3,17 Iz 61,1-2; Jn 4,24; 8,36; Ga 5,1 18 Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve — a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch.3,18 Ex 16,7.10; 24,17; 1Jn 3,2