Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Možnosť obrátenia

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina takto: „Ak muž prepustí svoju ženu a ona odíde od neho, potom sa oddá inému mužovi, či sa ešte vráti k nej? Či nie je táto krajina celkom poškvrnená? Ty si smilnila s mnohými priateľmi a máš sa vrátiť ku mne?“ znie výrok Hospodina.3,1 Dt 24,1-4
2 „Pozdvihni si oči k holiam a pozri tam, kde si nebola poškvrnená. Vysedávala si na cestách ako Arab na púšti. Znesvätila si krajinu smilstvami a svojimi zločinmi.3,2 Oz 4,13 3 Prestali dažde a nebolo ani neskorého dažďa. Ty si však mala čelo ako neviestka, vôbec si sa nehanbila. 4 Pravda, teraz voláš na mňa: ‚Otče, ty si predsa môj priateľ od mladosti.3,4 Iz 63,16; Jer 3,19; 31,9 5 Či budeš natrvalo prechovávať hnev? Či sa budeš navždy hnevať?‘ Takto hovoríš, ale robíš zle, ako len vládzeš.“

Hriech Izraela a Júdu

6 V dňoch kráľa Joziáša mi Hospodin povedal: „Videl si, čo robila izraelská odpadlíčka? Chodila na každý vysoký vrch a pod každý zelený strom a tam smilnila.3,6 Jer 2,20
7 Myslel som si: ‚Po všetkom, čo popáchala, vráti sa ku mne;‘ ale nevrátila sa. Videla to však jej sestra, judská nevernica.3,7-9 2Krľ 17,18n; Ez 23,2-11 8 Videla, že som odohnal preč izraelskú odpadlíčku, pretože cudzoložila, a dal som jej prepúšťací list, no judská nevernica, jej sestra, sa nebála, šla a smilnila aj ona. 9 Svojím vyzývavým smilstvom znesvätila celú krajinu a cudzoložila s kameňom i drevom. 10 Ani po tom všetkom sa jej neverná judská sestra nevrátila ku mne s úprimným srdcom, ale falošne,“ znie výrok Hospodina. 11 Hospodin mi povedal: „Izraelská odpadlíčka je spravodlivejšia ako judská nevernica. 12 Choď, volaj tieto slová smerom k severu a hovor: ‚Vráť sa, izraelská odpadlíčka!‘,“ znie výrok Hospodina. „Moja tvár sa na vás nebude mračiť, veď ja som milostivý,“ znie výrok Hospodina, „nebudem sa hnevať navždy.3,12 Ex 34,6; 2Mak 5,8 13 Len uznaj svoju vinu, že si sa spreneverila Hospodinovi, svojmu Bohu, že si blúdila na svojich cestách za cudzími bohmi, pod každý zelený strom, na môj hlas si však nedbala,“ znie výrok Hospodina.

Obrátenie Júdu

14 „Vráťte sa, odpadlíci,“ znie výrok Hospodina, „lebo ja som váš Pán. Vezmem vás po jednom z mesta a po dvoch z rodu a privediem vás na Sion.3,14 Iz 6,13
15 Dám vám pastierov podľa svojho srdca a budú vás pásť rozumne a obozretne.3,15 Iz 44,28; Jer 23,3n; Ez 34,23n 16 Keď sa budete množiť a plodiť v krajine v tých dňoch,“ znie výrok Hospodina, „nebudú už hovoriť: ‚Archa Hospodinovej zmluvy!‘ Nikto nebude na ňu myslieť, nebude ju spomínať ani po nej túžiť, ani ju viac nezhotovia.3,16 Nm 10,33-36 17 V tom čase Jeruzalem budú volať trónom Hospodina a zhromaždia sa k nemu všetky národy do Jeruzalema pre meno Hospodina a nebudú už chodiť podľa svojho zatvrdeného zlého srdca.3,17 Iz 2,3; Mich 4,2 18 V tých dňoch príde dom Júdu k domu Izraela a vrátia sa spolu zo severnej krajiny do krajiny, ktorú som dal vašim otcom ako dedičné vlastníctvo.“3,18 Iz 11,11-13

Nevďak Izraela

19 Ja som však povedal: „Ako ťa zaradím medzi synov a dám ti vytúženú krajinu, najskvostnejšie dedičstvo národov?“ Povedal som: „Budete ma volať: ‚Otče môj‘ a neodvrátite sa odo mňa.3,19 Dt 7,6; 8,7; 32,6; Jer 3,4
20 No ako neverná žena opúšťa svojho druha, tak ste ma neverne opustili vy, dom Izraela,“ znie výrok Hospodina.

Vyznanie viny

21 Hlas počuť na holiach, úpenlivý plač synov Izraela, lebo si pokrivili cesty, zabudli na Hospodina, svojho Boha.
22 „Vráťte sa, odpadlíci, vyliečim vás z odpadlíctva.“ „Pozri, prichádzame k tebe, lebo ty si Hospodin, náš Boh. 23 Naozaj, klamom sú kopce, lomoz na vrchoch. Naozaj v Hospodinovi, našom Bohu, je spása Izraela. 24 Hanba pohltila mozole našich otcov od našej mladosti, ich ovce, dobytok, synov i dcéry. 25 Ležíme vo svojej hanbe, pokrýva nás naša potupa, lebo sme zhrešili proti Hospodinovi, nášmu Bohu, my aj naši otcovia od našej mladosti až podnes a neposlúchali sme Hospodina, nášho Boha.“3,25 Jer 14,7.20