3. kapitola

Vlastnosti biskupov

1 Spoľahlivé je toto slovo: Ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe.
2 Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy3,2 T. j. v monogamnom manželskom zväzku, resp. raz ženatý., triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť,3,2-7 Tít 1,6-9 3 nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec; 4 musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou. 5 Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev? 6 Nesmie byť novopokrstený, aby nespyšnel a neprepadol odsúdeniu vznesenému proti diablovi3,6 Var. odsúdeniu od diabla.. 7 Musí mať dobrú povesť aj u tých, čo sú mimo cirkvi, aby neupadol do rečí a do osídel diabla.

Vlastnosti diakonov

8 Takisto aj diakoni nech sú čestní, nie dvojtvárni v reči, ani veľmi oddaní vínu, nech sa nepachtia za nepoctivým ziskom.3,8 Sk 6,1-6
9 Tajomstvo viery nech uchovávajú v čistom svedomí. 10 Ale aj oni sa musia najprv osvedčiť a potom, ak sú bezúhonní, nech konajú diakonskú službu. 11 Ženy takisto nech sú čestné, nie ohováračné, ale triezve a vo všetkom verné. 12 Diakoni nech sú mužmi jednej ženy, nech dobre usmerňujú deti a vlastné domácnosti. 13 Tí totiž, čo dobre konali diakonskú službu, získavajú si dobrú povesť a veľkú odvahu vo viere v Krista Ježiša.

Tajomstvo pravej zbožnosti

14 Toto ti píšem, hoci dúfam, že čoskoro prídem k tebe,
15 aby si vedel, ak budem meškať, ako sa treba správať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.3,15 Ž 3,6; Ef 2,20 16 Nepochybne, veľké je tajomstvo zbožnosti: Zjavený bol v tele, ospravedlnený v Duchu, videný anjelmi, hlásaný medzi pohanmi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore.3,16 Mk 16,19; Jn 1,14