Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Pravá spravodlivosť

1 Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Neunavuje ma písať vám o tom istom a vás to utvrdí.3,1 Flp 2,18; 4,4; 1Tes 5,16
2 Dajte si pozor na psov, dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si pozor na rozrezancov3,2 Ironická slovná hračka: rozriezka, gr. katatomé vs. obriezka, gr. peritomé..3,2 Ž 22,17.21; 2Kor 11,13; Ga 5,12 3 Veď my sme skutočne obrezaní, my, ktorí v Božom Duchu slúžime Bohu, chválime sa v Kristovi Ježišovi a nespoliehame sa na telo, hoci ja by som sa mohol spoliehať aj na telo.3,3 Dt 30,6; Jer 4,4; Rim 2,28n; Ga 6,13-14; Kol 2,11 4 Ak si niekto iný myslí, že sa môže spoliehať na telo, tým skôr ja:3,4 2Kor 11,18-22 5 na ôsmy deň som bol obrezaný, som z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, pokiaľ ide o vzťah k Zákonu, farizej,3,5 Sk 23,6; 26,5; Rim 11,1; 2Kor 11,22 6 horlivý prenasledovateľ cirkvi a bol som bez úhony, čo sa týka spravodlivosti podľa Zákona.3,6 Sk 8,3; Ga 1,13 7 No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu.3,7-8 Mt 13,44.46 8 A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista 9 a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo Zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere;3,9 Rim 1,17; 3,21n; Ef 2,8 10 aby som poznal jeho a moc jeho zmŕtvychvstania i účasť na jeho utrpeniach. Beriem na seba podobu jeho smrti,3,10-11 Mk 8,34; Rim 6,4n.8-11; 8,17; 2Kor 4,10; Zj 20,4 11 aby som tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych.

Náhlenie za odmenou

12 Nie že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal aj Kristus Ježiš.3,12 1Kor 9,24n; 13,12; 1Tim 6,12.19
13 Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou.3,13 Rim 8,24; 2Kor 5,7 14 Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi.3,14 Lk 9,62; 1Kor 9,24n; 2Tim 4,7n; 1Pt 5,4 15 A tak všetci dokonalí majme takéto zmýšľanie! A ak o niečom zmýšľate inak, aj to vám Boh zjaví. 16 Ale k čomu sme dospeli, toho sa držme.3,16 Kol 2,6; Zj 2,25 17 Spoločne ma napodobňujte, bratia, a všímajte si tých, čo žijú tak, ako máte príklad v nás.3,17 1Kor 4,16; 11,1; 1Tes 1,6; 2Tes 3,7-9 18 Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža.3,18 Mt 7,15; Sk 20,29-31; Ga 6,12-15; 1Jn 2,19 19 Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho, slávou hanba, lebo myslia iba na to, čo je pozemské.3,19 Rim 16,18 20 Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.3,20 Ef 2,6.19; Heb 13,14 21 On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.3,21 Rim 8,29; 1Kor 15,43-56; Kol 3,4