Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Súd nad Jeruzalemom

1 Beda spurnému, poškvrnenému a násilníckemu mestu!
2 Nepočúva hlas, napomenutie neprijíma, Hospodinovi nedôveruje, k svojmu Bohu sa nechce priblížiť. 3 Jeho kniežatá uprostred neho sú revúcimi levmi, jeho sudcovia sú vlci za večera, čo nenechajú nič do rána. 4 Jeho proroci sú namyslení podvodníci, jeho kňazi znesväcujú, čo je sväté, porušujú zákon. 5 Spravodlivý Hospodin je uprostred neho, krivdu nerobí, ráno čo ráno vynáša na svetlo svoj súd bez prestania, ten však, čo pácha bezprávie, hanbu nepozná. 6 „Vyhladil som národy, ich cimburia spustli. Zničil som ich ulice, nikto nimi neprechádza, ich mestá sú vyplienené, vyľudnené, bez obyvateľov. 7 Povedal som: ‚Maj bázeň predo mnou, prijmi napomenutie!‘ Nech jeho príbytok nezanikne pre nič z toho, čím ho potrestám. Ony však už za skorého rána všetko pokazili svojimi skutkami.

Trest a obrátenie národov

8 Preto čakajte na mňa,“ znie výrok Hospodina, „na deň, keď povstanem kvôli svedectvu. Veď to je môj rozsudok: pozbierať národy, zhromaždiť kráľovstvá, vyliať na nich svoju zlosť, celú páľavu svojho hnevu. Moja ohnivá žiarlivosť strávi celú zem.
9 Vtedy dám národom čisté pery, aby všetci vzývali Hospodinovo meno a svorne mu slúžili. 10 Z druhej strany kúšskych riek mi moji vyznavači, moja rozptýlená dcéra prinesie dar. 11 V ten deň sa nebudeš hanbiť za žiadne skutky, ktorými si sa mi spreneverila. Odstránim totiž z tvojho stredu pyšných, čo jasajú, nebudeš sa už vyvyšovať na mojom svätom vrchu. 12 Ponechám uprostred teba úbohý a biedny ľud, bude hľadať útočisko v Hospodinovom mene. 13 Zvyšok Izraela sa nebude dopúšťať neprávosti ani hovoriť lož; v ich ústach nebude ľsti. Budú sa pásť a odpočívať, a nik ich nevyplaší.“

Výzva na plesanie

14 Plesaj, dcéra Siona, výskaj, Izrael! Raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra Jeruzalema!
15 Hospodin odvrátil rozsudok nad tebou, vyhnal tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Hospodin, je uprostred teba, neboj sa viac zlého. 16 V ten deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky! 17 V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá.“ 18 „Pozbieram strápených, čo nemajú sviatky, veď sú z teba; jarmo a potupa je na nich. 19 Hľa, v tom čase sa porátam so všetkými, čo ťa utláčali, zachránim chromých a rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno po celej zemi. 20 V ten čas vás privediem, vtedy vás zhromaždím, dám vám meno a chválu medzi všetkými ľuďmi na zemi a váš údel zmením pred vašimi zrakmi,“ hovorí Hospodin.