Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

1 Čo je teda prednosťou Židov alebo aký je úžitok obriezky? 2 Veľký, v každom ohľade. Predovšetkým: Im boli zverené Božie slová. 3 Čo teda? Ak sa niektorí stali nevernými, či azda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? 4 Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek klamár, ako je napísané: Aby si bol uznaný za spravodlivého vo svojich slovách a aby si zvíťazil, keď ťa súdia. 5 Ak však naša nespravodlivosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti, čo na to povedať? Či Boh nie je nespravodlivý, keď nás stíha hnevom? Toto hovorím podľa ľudského zmýšľania. 6 Určite nie! Veď inak ako by mohol Boh súdiť svet? 7 Ale ak sa na mojej lži ukazuje, že Božia pravda je omnoho väčšia — čo Bohu slúži na slávu —, prečo som ešte aj ja súdený ako hriešnik? 8 Či je to vari tak, ako nás ohovárajú a ako podľa niektorých vraj my hovoríme: „Robme zlo, aby vzišlo dobro?“ Ich odsúdenie je spravodlivé.

Nikto nie je spravodlivý

9 Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom,
10 ako je napísané: Nieto spravodlivého, niet ani jedného, 11 niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. 12 Všetci sa odvrátili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného. 13 Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. 14 Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. 15 Ich nohy sa náhlia prelievať krv, 16 na ich cestách skaza a bieda, 17 nepoznali cestu pokoja 18 a v ich očiach niet bázne pred Bohom. 19 Vieme však, že to, čo hovorí Zákon, hovorí tým, čo sú pod Zákonom, aby umĺkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. 20 Pretože zo skutkov Zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď zo Zákona pochádza poznanie hriechu.

Spravodlivosť z viery

21 Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez Zákona dosvedčená Zákonom a Prorokmi.
22 Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu, 23 lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. 24 Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. 25 Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr, 26 v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. 27 Kde je tu samochvála? Je vylúčená. Akým zákonom? Vari zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. 28 Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov Zákona. 29 Azda je Boh iba Bohom Židov? A nie aj pohanov? Ale áno, aj pohanov. 30 Veď Boh je predsa jeden. On ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. 31 Či azda vierou zbavujeme Zákon platnosti? Vôbec nie. Naopak, potvrdzujeme ho.