Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Vyliatie Božieho ducha

1 Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať videnia.
2 Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha. 3 Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a stĺpy dymu. 4 Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný deň Hospodina. 5 Každý, kto bude vzývať jeho meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako prisľúbil Hospodin. Medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povolá.