Dve percentá (2 %)

3. kapitola

Vyliatie Božieho Ducha

1 Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať videnia.3,1 Nm 11,25-30; Iz 32,15; 44,3; Ez 39,29; Zach 12,10; Sk 2,17-21
2 Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha.3,2 1Kor 12,13; Ga 3,28 3 Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a stĺpy dymu.3,3 Mt 24,29n; Lk 21,11.25-26 4 Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný deň Hospodina.3,4 Joel 2,10; Zj 6,12 5 Každý, kto bude vzývať jeho meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako prisľúbil Hospodin. Medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povolá.3,5 Iz 11,11; 46,13; Jer 31,7; Abd 17; Rim 9,27; 10,13