Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Uzdravenie chromého

1 Peter a Ján vystupovali o deviatej hodine na modlitbu do chrámu.
2 Práve prinášali istého muža od narodenia chromého; denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. 3 Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil si od nich almužnu. 4 Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali: „Pozri na nás!“ 5 Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich dačo dostane. 6 Peter však povedal: „Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ 7 Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. Chromému hneď spevneli nohy a členky, 8 vyskočil, postavil sa a chodil; vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. 9 Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. 10 Keď spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri Krásnej bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa s ním stalo.

Petrova reč v Šalamúnovom stĺporadí

11 Pretože sa pridŕžal Petra a Jána, všetok ľud sa k nim v úžase zbehol do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovo.
12 Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: „Muži, Izraeliti, čo sa tomu čudujete? Prečo hľadíte na nás, akoby sme vlastnou mocou alebo zbožnosťou urobili, že tento človek chodí? 13 Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba, Boh našich otcov oslávil svojho Služobníka, Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on rozhodol prepustiť ho. 14 Vy ste sa zriekli Svätého a Spravodlivého a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho omilostil, 15 a Pôvodcu života ste zabili. Boh ho však vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami. 16 Pretože tento muž, ktorého tu vidíte a poznávate, uveril v jeho meno, toto meno mu dalo silu; a viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno, ho úplne uzdravila pred očami vás všetkých. 17 Teraz, bratia, viem, že ste z nevedomosti konali, ako aj vaši poprední muži. 18 Boh však takýmto spôsobom splnil to, čo predpovedal ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. 19 Kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotrené vaše hriechy 20 a aby nadišli časy osvieženia od Pána, keď vám pošle predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš. 21 Jeho nebo musí prichyľovať až do čias, keď sa všetko obnoví, o čom odpradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov. 22 Už Mojžiš povedal: Pán, váš Boh, vám vzbudí spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Budete ho počúvať vo všetkom, čo vám povie. 23 A všetci, ktorí tohto proroka nebudú počúvať, budú z ľudu odstránení. 24 Takisto proroci, počnúc Samuelom, všetci, čo nasledovali po ňom, postupne hovorili a oznamovali tieto dni. 25 Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: V tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy zeme. 26 Predovšetkým pre vás vzbudil Boh svojho Služobníka a poslal ho, aby vám priniesol požehnanie a odvrátil každého z vás od zlomyseľných skutkov.“