Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Zoznam obnovovateľov hradieb

1 Veľkňaz Eljašíb a jeho bratia sa dali do práce a vystavali Ovčiu bránu. Sami ju obnovili a osadili jej vráta. Obnovili ju po vežu Mea a potom po vežu Chananel.
2 Vedľa neho stavali muži z Jericha a vedľa nich staval Imriho syn Zakkúr. 3 Rybnú bránu stavali Senaovi synovia. Oni ju vystužili trámami, osadili jej vráta i jej zvislé a priečne závory. 4 Vedľa nich opravoval Meremót, syn Uriju, vnuk Kóca. Vedľa neho opravoval Mešullám, syn Berechju, vnuk Mešezabela. Vedľa neho opravoval Cadók, syn Baanu. 5 Vedľa neho opravovali Tekóania. Ich šľachtici však nesklonili šije k práci pre svojho Pána. 6 Starú bránu opravoval Paséachov syn Jojada a Besodjov syn Mešullám. Oni ju vystužili trámami, osadili jej vráta, i jej zvislé a priečne závory. 7 Vedľa nich opravoval Melatja Gibeónsky a meronotský Jadón, muži z Gibeónu a Micpy, ktorí podliehali miestodržiteľovi v Záriečí. 8 Vedľa nich opravoval Charchajov syn Uzzíel, jeden zo zlatníkov. Vedľa neho opravoval Chananja, jeden z mastičkárov. Tí spevnili jeruzalemské hradby po Širokú hradbu. 9 Vedľa nich opravoval Chúrov syn Refaja, predstavený polovice jeruzalemského obvodu. 10 Vedľa neho, oproti svojmu domu, opravoval Charumafov syn Jedaja. Vedľa neho opravoval Chašabnejov syn Chattúš. 11 Ďalší úsek aj Pecnú vežu opravoval Charímov syn Malkija a Pachat-Moábov syn Chaššúb. 12 Vedľa neho opravoval Hallochéšov syn Šallúm, predstavený polovice jeruzalemského obvodu, i so svojimi dcérami. 13 Údolnú bránu opravoval Chanún a obyvatelia Zanóachu. Oni ju postavili, osadili jej vráta i jej zvislé a priečne závory. Opravili aj tisíc lakťov hradby až po Hnojnú bránu. 14 Hnojnú bránu opravoval Rechábov syn Malkija, predstavený bét-keremského obvodu. On ju postavil, osadil jej vráta i jej zvislé a priečne závory. 15 Pramennú bránu opravoval Kol-Chozeho syn Šallún, predstavený micpianskeho obvodu. On ju postavil, zastrešil, osadil jej vráta i jej zvislé a priečne závory. Opravil aj steny rybníka Šelach pri kráľovskej záhrade, až po schody vedúce z Dávidovho mesta. 16 Za ním opravoval Azbúkov syn Nechemja, predstavený polovice bét-cúrskeho obvodu, až oproti dávidovským hrobom, po umelú vodnú nádrž a po Dom hrdinov. 17 Za ním opravovali leviti pod vedením Baniho syna Rechúma. Vedľa nich opravoval za svoj obvod Chašabja, predstavený polovice keilského obvodu. 18 Za nimi opravovali ich bratia pod vedením Chenadádovho syna Bavvaja, predstaveného druhej polovice keilského obvodu. 19 Vedľa nich opravoval Ješúov syn Ezer, predstavený Micpy. Opravil ďalší úsek oproti miestu, kadiaľ sa vystupuje k zbrojnému skladu v rohu hradby. 20 Za ním Zabbajov syn Baruch usilovne opravoval ďalší úsek od rohu hradby až po vchod do domu veľkňaza Eljašíba. 21 Za ním Meremót, syn Uriju, vnuk Kóca, opravoval ďalší úsek od vchodu až po koniec Eljašíbovho domu. 22 Za ním opravovali kňazi, muži z Okolia. 23 Za nimi Benjamín a Chaššúb opravovali oproti svojim domom. Za nimi Azarja, syn Maaseju, vnuk Ananju opravoval vedľa svojho domu. 24 Za ním opravoval Chenadádov syn Binnúj ďalší úsek od Azarjovho domu po ohyb hradby, až po roh. 25 Uzajov syn Palál opravoval oproti ohybu hradby a veže, ktorá vyčnieva nad horným kráľovským palácom pri nádvorí väznice. Za ním opravoval Paróšov syn Pedaja. 26 Chrámoví nevoľníci bývali na Ófele a opravovali až po miesto oproti Vodnej bráne na východe a po vyčnievajúcu vežu. 27 Za nimi opravovali Tekóania ďalší úsek spred veľkej vyčnievajúcej veže až po hradbu na Ófele. 28 Povyše Konskej brány opravovali kňazi, každý oproti svojmu domu. 29 Za nimi opravoval oproti svojmu domu Immérov syn Cadók a za ním opravoval strážca Východnej brány Šechanjov syn Šemaja. 30 Za ním opravoval ďalší úsek Šelemjov syn Chananja a Caláfov šiesty syn Chanún. Za nimi opravoval oproti svojmu príbytku Berechjov syn Mešullám. 31 Za ním opravoval Malkija, jeden zo zlatníkov, až po dom chrámových nevoľníkov a kupcov oproti Strážnej bráne až po prístrešok na rohu. 32 Medzi prístreškom na rohu a Ovčou bránou opravovali zlatníci a kupci.

Nástrahy nepriateľov

33 Keď sa Sanballat dopočul, že staviame hradby, vzplanul hnevom a veľmi sa namrzel. Posmieval sa Židom
34 a pred svojimi súkmeňovcami a pred samárijským vojskom hovoril: „Čo to robia títo úbohí Židia? Dovolia im to? Budú môcť obetovať? Dokončia to za deň? Či z hromady zrúcaním oživia kamene? Veď sú spálené.“ 35 Ammónčan Tobija stál vedľa neho a povedal: „Nech len stavajú. Líška im zrúti kamennú hradbu, ak na ňu vyskočí.“ 36 Počuj, Bože náš, ako nami pohŕdajú. Vráť ich potupovanie na ich hlavy a vydaj ich ako lup do krajiny, kde budú v zajatí. 37 Neprikrývaj ich vinu, nedovoľ zmazať ich hriech spred seba, lebo brojili proti tým, čo stavali. 38 My sme však stavali hradby ďalej. Celé hradby boli pospájané do polovice výšky a ľud bol ochotný pracovať.