Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Modlitba ľudu za oslobodenie

1 Všemohúci Pán, Boh Izraela! Duša v tiesni a skľúčený duch volá k tebe.
2 Počuj, Pane, a zmiluj sa, pretože sme zhrešili proti tebe. 3 Veď ty celé veky tróniš a my celé veky hynieme. 4 Všemohúci Pán, Boh Izraela! Počuj teda prosbu mŕtvych Izraela a synov tých, čo proti tebe zhrešili, čo nepočúvali hlas Pána, svojho Boha, a tak nás zavalili pohromy.3,4 Iz 59,10 5 Nespomínaj neprávosti našich otcov, ale spomeň si v tejto chvíli na svoju mocnú ruku a na svoje meno. 6 Veď ty si Pán, náš Boh, a my ťa, Pane, budeme chváliť. 7 Preto si vložil svoju bázeň do našich sŕdc, aby sme vzývali tvoje meno a chválili ťa vo svojom vyhnanstve, pretože sme vyhnali zo svojich sŕdc všetku neprávosť našich otcov, ktorí zhrešili proti tebe. 8 Pozri, ešte aj dnes sme vo vyhnanstve, kam si nás rozptýlil na potupu, kliatbu a znášanie trestu za všetky neprávosti našich otcov, ktorí odpadli od Pána, nášho Boha.

Úvahy o múdrosti

9 Počúvaj, Izrael, prikázania života, nastavte uši, aby ste poznávali rozumnosť.3,9 Dt 30,15-20; Bar 4,1
10 Ako to, Izrael, ako to, že si v krajine nepriateľov? Prečo si zostarol v cudzine? 11 Prečo si sa poškvrnil mŕtvymi, prečo si bol zarátaný medzi tých, čo sú v podsvetí?3,11 Narážka na pohanské prostredie, ktoré podľa židovských predstáv znečisťuje človeka takisto ako kontakt s mŕtvym. 12 Opustil si prameň múdrosti.3,12 Prís 14,27 13 Keby si bol kráčal po Božej ceste, naveky by si býval v pokoji. 14 Nauč sa, kde je rozumnosť, kde je sila, kde je chápavosť, aby si zároveň poznal, kde je dlhý vek a život, kde je svetlo očí a pokoj. 15 Kto našiel jej príbytok a kto vošiel do jej klenotníc?3,15-23 Jób 28,12-27 16 Kde sú vládcovia národov, kde sú tí, čo skrotili divé zvery na zemi, 17 tí, čo sa hrajú s nebeskými vtáčatami, čo kopia striebro a zlato, na ktoré sa ľudia spoliehajú, takže ich zháňanie sa za majetkom nepozná medze? 18 Kde sú tí, čo tak starostlivo spracúvajú striebro, že ich výkony nevieme ani pochopiť? 19 Už ich niet, zostúpili do podsvetia a na ich miesto nastúpili iní. 20 Títo mladší síce uvideli svetlo, bývali na zemi, ale cestu svedomitosti nepoznali, 21 nepochopili ani jej chodníky a neosvojili si ju. Ich synovia sa vzdialili od ich cesty. 22 Nebolo o nej počuť v Kanaáne, nebolo ju vidieť v Temáne.3,22 Jer 49,7 23 Ani synovia Hagar, hľadači vedomostí na zemi, ani kupci z Merranu a Temánu, rozprávači príbehov a hľadači vedomostí nepoznali cestu múdrosti a nespomenuli si na jej chodníky.3,23 Gn 25,12-16 24 Ó, Izrael, aký veľký je Boží dom a aký obrovský je priestor, ktorý vlastní Boh!3,24 Iz 66,1-2 25 Je obrovský a nemá konca, je vysoký a nezmerateľný. 26 Tam sa zrodili obri, tí od pradávna povestní, ozrutné postavy, čo sa vyznali v boji.3,26-28 Gn 6,4; Dt 2,21; Múd 14,6 27 Týchto si Boh nevyvolil ani im neukázal cestu poznania; 28 zahynuli, lebo im chýbala rozumnosť, zahynuli pre svoju hlúposť. 29 Kto vystúpil do neba a vzal múdrosť a zniesol ju z oblakov?3,29-31 Dt 30,11-14; Sir 1,2n; Jn 3,13 30 Kto sa preplavil cez more a našiel ju a kto ju prinesie za rýdze zlato? 31 Niet takého, kto by poznal jej cestu, kto by chápal jej chodníky. 32 Ten však, čo vie všetko, ju pozná, vynašiel ju svojím rozumom, ten, čo všetkým vybavil zem na večné časy a naplnil ju štvornohými zvieratami.3,32 Jób 28,27; Sir 1,6-9 33 On vysiela svetlo a ono ide, zavolá ho a ono s chvením poslúchne. 34 Aj hviezdy svietia na svojich strážnych postoch a prekypujú radosťou.3,34-35 Jób 38,7; Sir 43,9n 35 On na ne zavolá a ony odpovedia: Tu sme! S jasaním zažiaria tomu, ktorý ich stvoril. 36 Toto je náš Boh. Popri ňom sa iný vôbec neráta.3,36 Ž 100,3; Iz 40,22-31 37 Vynašiel všetky cesty vedomostí a ukázal ich svojmu služobníkovi Jákobovi a svojmu milovanému Izraelovi.3,37 Gn 32,293,37-38 Sir 24,8-12 38 Potom sa múdrosť objavila na zemi a stretávala sa s ľuďmi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk