Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Modlitba ľudu za oslobodenie

1 Všemohúci Pán, Boh Izraela! Duša v tiesni a skľúčený duch volá k tebe.
2 Počuj, Pane, a zmiluj sa, pretože sme zhrešili proti tebe. 3 Veď ty celé veky tróniš a my celé veky hynieme. 4 Všemohúci Pán, Boh Izraela! Počuj teda prosbu mŕtvych Izraela a synov tých, čo proti tebe zhrešili, čo nepočúvali hlas Pána, svojho Boha, a tak nás zavalili pohromy. 5 Nespomínaj neprávosti našich otcov, ale spomeň si v tejto chvíli na svoju mocnú ruku a na svoje meno. 6 Veď ty si Pán, náš Boh, a my ťa, Pane, budeme chváliť. 7 Preto si vložil svoju bázeň do našich sŕdc, aby sme vzývali tvoje meno a chválili ťa vo svojom vyhnanstve, pretože sme vyhnali zo svojich sŕdc všetku neprávosť našich otcov, ktorí zhrešili proti tebe. 8 Pozri, ešte aj dnes sme vo vyhnanstve, kam si nás rozptýlil na potupu, kliatbu a znášanie trestu za všetky neprávosti našich otcov, ktorí odpadli od Pána, nášho Boha.

Úvahy o múdrosti

9 Počúvaj, Izrael, prikázania života, nastavte uši, aby ste poznávali rozumnosť.
10 Ako to, Izrael, ako to, že si v krajine nepriateľov? Prečo si zostarol v cudzine? 11 Prečo si sa poškvrnil mŕtvymi, prečo si bol zarátaný medzi tých, čo sú v podsvetí? 12 Opustil si prameň múdrosti. 13 Keby si bol kráčal po Božej ceste, naveky by si býval v pokoji. 14 Nauč sa, kde je rozumnosť, kde je sila, kde je chápavosť, aby si zároveň poznal, kde je dlhý vek a život, kde je svetlo očí a pokoj. 15 Kto našiel jej príbytok a kto vošiel do jej klenotníc? 16 Kde sú vládcovia národov, kde sú tí, čo skrotili divé zvery na zemi, 17 tí, čo sa hrajú s nebeskými vtáčatami, čo kopia striebro a zlato, na ktoré sa ľudia spoliehajú, takže ich zháňanie sa za majetkom nepozná medze? 18 Kde sú tí, čo tak starostlivo spracúvajú striebro, že ich výkony nevieme ani pochopiť? 19 Už ich niet, zostúpili do podsvetia a na ich miesto nastúpili iní. 20 Títo mladší síce uvideli svetlo, bývali na zemi, ale cestu svedomitosti nepoznali, 21 nepochopili ani jej chodníky a neosvojili si ju. Ich synovia sa vzdialili od ich cesty. 22 Nebolo o nej počuť v Kanaáne, nebolo ju vidieť v Temáne. 23 Ani synovia Hagar, hľadači vedomostí na zemi, ani kupci z Merranu a Temánu, rozprávači príbehov a hľadači vedomostí nepoznali cestu múdrosti a nespomenuli si na jej chodníky. 24 Ó, Izrael, aký veľký je Boží dom a aký obrovský je priestor, ktorý vlastní Boh! 25 Je obrovský a nemá konca, je vysoký a nezmerateľný. 26 Tam sa zrodili obri, tí od pradávna povestní, ozrutné postavy, čo sa vyznali v boji. 27 Týchto si Boh nevyvolil ani im neukázal cestu poznania; 28 zahynuli, lebo im chýbala rozumnosť, zahynuli pre svoju hlúposť. 29 Kto vystúpil do neba a vzal múdrosť a zniesol ju z oblakov? 30 Kto sa preplavil cez more a našiel ju a kto ju prinesie za rýdze zlato? 31 Niet takého, kto by poznal jej cestu, kto by chápal jej chodníky. 32 Ten však, čo vie všetko, ju pozná, vynašiel ju svojím rozumom, ten, čo všetkým vybavil zem na večné časy a naplnil ju štvornohými zvieratami. 33 On vysiela svetlo a ono ide, zavolá ho a ono s chvením poslúchne. 34 Aj hviezdy svietia na svojich strážnych postoch a prekypujú radosťou. 35 On na ne zavolá a ony odpovedia: Tu sme! S jasaním zažiaria tomu, ktorý ich stvoril. 36 Toto je náš Boh. Popri ňom sa iný vôbec neráta. 37 Vynašiel všetky cesty vedomostí a ukázal ich svojmu služobníkovi Jákobovi a svojmu milovanému Izraelovi. 38 Potom sa múdrosť objavila na zemi a stretávala sa s ľuďmi.