Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Áronovi potomkovia

1 Toto je rodokmeň Árona a Mojžiša v čase, keď Hospodin oslovil Mojžiša na vrchu Sinaj.
2 Toto sú mená Áronových synov: prvorodený Nadáb, potom Abihu, Eleazár a Itamár.3,2 Ex 6,23; Nm 26,60; 1Krn 24,1 3 Toto sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, uvedených do kňazského úradu.3,3 Ex 28,41; 40,13; Lv 8,2; Heb 7,28 4 Nadáb a Abihu zomreli pred Hospodinom, keď na Sinajskej púšti priniesli pred Hospodina cudzí oheň. Nemali synov. Kňazskú službu vykonávali teda Eleazár a Itamár v prítomnosti svojho otca Árona.3,4 Lv 10,1-2

Vyvolenie Léviho kmeňa

5 Hospodin povedal Mojžišovi:
6 „Priveď Léviho kmeň a postav ho pred kňaza Árona, aby mu posluhovali.3,6 Ex 32,26-29; Nm 8,6-15 7 Zaňho a za celú pospolitosť budú dbať o poriadok pred stanom stretávania, aby sa mohla konať služba pri príbytku.3,7 Nm 1,50; 8,11.15 8 Budú sa starať o všetko zariadenie stanu stretávania a za Izraelitov budú dbať o poriadok, aby sa mohla konať služba pri príbytku. 9 Léviho kmeň dáš Áronovi a jeho synom; dostane ich spomedzi Izraelitov ako dar. 10 Árona a jeho synov poveríš, aby dbali o svoj kňazský úrad. Ak sa niekto nepovolaný priblíži, bude usmrtený.“3,10 Nm 1,51; 3,38; 18,7 11 Hospodin povedal Mojžišovi: 12 „Ja som si vybral Léviho kmeň spomedzi Izraelitov za všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, čo otvárajú materské lono. Léviho synovia sú moji.3,12 Nm 8,16.18; 18,6 13 Mne patrí všetko prvorodené. Keď som v Egypte usmrtil všetko prvorodené, oddelil som si ako sväté všetko prvorodené v Izraeli z ľudí i z dobytka. Sú moji. Ja som Hospodin!“3,13 Ex 13,2.12.15; Lv 27,26 14 Hospodin povedal Mojžišovi na Sinajskej púšti: 15 „Spočítaj Léviovcov podľa rodín a rodov! Spočítaj všetky osoby mužského rodu starších ako jeden mesiac!“3,15 Nm 26,62 16 Mojžiš ich spočítal na Hospodinov rozkaz, ako mu bolo prikázané. 17 Toto sú Léviovci podľa mien: Geršón, Kohát a Merari.3,17 Gn 46,11; Ex 6,16; 1Krn 5,27; 6,1 18 Toto sú mená Geršónovcov podľa rodov: Libni a Šimei.3,18-20 Ex 6,17-19; 1Krn 6,2 19 Kohátovci podľa rodov: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíel. 20 Merariovci podľa rodov: Machli a Muši. Toto sú rody Léviovcov podľa rodín. 21 Ku Geršónovi patrí rod Libniovcov a Šimeiovcov. Toto sú rody Geršónovcov. 22 Počet všetkých spočítaných osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bolo sedemtisícpäťsto.3,22 Nm 4,38-40 23 Rody Geršónovcov majú táboriť za príbytkom na západnej strane. 24 Vodcom rodín Geršónovcov bol Eljasáf, syn Laela. 25 Geršónovci mali v stane stretávania na starosti príbytok, stan, jeho prikrývku, oponu pri vchode do stanu stretávania,3,25 Ex 26,1-14 26 kobercové závesy nádvoria, oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je okolo príbytku a oltára, ako aj stanové povrazy a všetko príslušenstvo.3,26 Ex 27,9-16; 38,6-16 27 Ku Kohátovcom patrili: rod Amrámovcov, rod Jishárovcov, rod Chebrónovcov a rod Uzzíelovcov. Toto sú rody Kohátovcov.3,27 1Krn 23,12; 26,23 28 Počet všetkých osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol osemtisícšesťsto. Tí budú strážcami svätyne. 29 Rody Kohátovcov mali táboriť na južnej strane príbytku. 30 Vodcom rodín kohátovských rodov bol Elicafán, syn Uzzíela.3,30 Lv 10,4; 1Krn 15,8 31 Na starosti mali archu, stôl, svietnik, oltáre a náradie svätyne na službu, oponu a všetko príslušenstvo.3,31 Ex 25,10-40; 37,1-24 32 Hlavným vodcom Léviovcov bol Eleazár, syn kňaza Árona. Dozeral na tých, čo strážili svätyňu. 33 K Merariovcom patril rod Machliovcov a rod Mušiovcov. To sú rody Merariovcov. 34 Počet všetkých spočítaných osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol šesťtisícdvesto. 35 Vodcom rodín merariovských rodov bol Curíel, syn Abichajila; mali táboriť na severnej strane príbytku. 36 Merariovci mali na starosti dosky príbytku, jeho závory, stĺpy, podstavce, všetko zariadenie a príslušenstvo,3,36 Ex 26,15-29 37 stĺpy okolo nádvoria, podstavce, kolíky a povrazy.3,37 Ex 27,10-17 38 Východne od príbytku, pred stanom stretávania na jeho východnej strane, bude táboriť Mojžiš, Áron a jeho synovia; tí sa budú starať o svätyňu namiesto Izraelitov. Ak sa priblíži niekto nepovolaný, bude usmrtený. 39 Všetkých Léviovcov, ktorých na príkaz Hospodina spočítal Mojžiš s Áronom podľa ich rodov, osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac, bolo dvadsaťdvatisíc.3,39 Nm 26,62 40 Hospodin povedal Mojžišovi: „Spočítaj všetkých prvorodených Izraelitov mužského rodu starších ako jeden mesiac a urob zoznam ich mien! 41 Léviovcov vezmi pre mňa namiesto všetkých prvorodených Izraelitov. Ja som Hospodin! Aj namiesto všetkého prvorodeného z izraelského dobytka vezmi dobytok Léviovcov.“ 42 Mojžiš spočítal všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, ako mu prikázal Hospodin. 43 Všetkých prvorodených osôb mužského rodu od jedného mesiaca a viac, ktorí sa dostali do zoznamu mien, bolo dvadsaťdvatisícdvestosedemdesiattri. 44 Hospodin povedal Mojžišovi: 45 „Namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi vezmi Léviovcov a namiesto ich dobytka vezmi dobytok Léviovcov. Léviovci sú moji. Ja som Hospodin! 46 Ako výkupné za tých dvestosedemdesiattri prvorodených Izraelitov, ktorí prevyšujú počet Léviovcov,3,46 Ex 13,13; Nm 18,15 47 vyber po päť šeklov striebra na hlavu. Vyberaj ich podľa váhy svätyne; jeden šekel je dvadsať gér.3,47 Ex 30,13; Lv 27,6.25 48 Striebro odovzdáš Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo presahujú ich počet.“ 49 A tak Mojžiš prevzal výkupné za tých, čo presahujú počet vykúpených Léviovcov. 50 Za prvorodených Izraelitov vybral tisíctristošesťdesiatpäť šeklov striebra podľa váhy šekla svätyne.3,50 Nm 3,41.46-48 51 Mojžiš odovzdal výkupné Áronovi a jeho synom, ako mu prikázal Hospodin.3,51 Nm 16,15; Sk 20,33
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk