Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Áronovi potomkovia

1 Toto je rodokmeň Árona a Mojžiša v čase, keď Hospodin oslovil Mojžiša na vrchu Sinaj.
2 Toto sú mená Áronových synov: prvorodený Nadáb, potom Abihu, Eleazár a Itamár. 3 Toto sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, uvedených do kňazského úradu. 4 Nadáb a Abihu zomreli pred Hospodinom, keď na Sinajskej púšti priniesli pred Hospodina cudzí oheň. Nemali synov. Kňazskú službu vykonávali teda Eleazár a Itamár v prítomnosti svojho otca Árona.

Vyvolenie Léviho kmeňa

5 Hospodin povedal Mojžišovi:
6 „Priveď Léviho kmeň a postav ho pred kňaza Árona, aby mu posluhovali. 7 Zaňho a za celú pospolitosť budú dbať o poriadok pred stanom stretávania, aby sa mohla konať služba pri príbytku. 8 Budú sa starať o všetko zariadenie stanu stretávania a za Izraelitov budú dbať o poriadok, aby sa mohla konať služba pri príbytku. 9 Léviho kmeň dáš Áronovi a jeho synom; dostane ich spomedzi Izraelitov ako dar. 10 Árona a jeho synov poveríš, aby dbali o svoj kňazský úrad. Ak sa niekto nepovolaný priblíži, bude usmrtený.“ 11 Hospodin povedal Mojžišovi: 12 „Ja som si vybral Léviho kmeň spomedzi Izraelitov za všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, čo otvárajú materské lono. Léviho synovia sú moji. 13 Mne patrí všetko prvorodené. Keď som v Egypte usmrtil všetko prvorodené, oddelil som si ako sväté všetko prvorodené v Izraeli z ľudí i z dobytka. Sú moji. Ja som Hospodin!“ 14 Hospodin povedal Mojžišovi na Sinajskej púšti: 15 „Spočítaj Léviovcov podľa rodín a rodov! Spočítaj všetky osoby mužského rodu starších ako jeden mesiac!“ 16 Mojžiš ich spočítal na Hospodinov rozkaz, ako mu bolo prikázané. 17 Toto sú Léviovci podľa mien: Geršón, Kohát a Merari. 18 Toto sú mená Geršónovcov podľa rodov: Libni a Šimei. 19 Kohátovci podľa rodov: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíel. 20 Merariovci podľa rodov: Machli a Muši. Toto sú rody Léviovcov podľa rodín. 21 Ku Geršónovi patrí rod Libniovcov a Šimeiovcov. Toto sú rody Geršónovcov. 22 Počet všetkých spočítaných osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bolo sedemtisícpäťsto. 23 Rody Geršónovcov majú táboriť za príbytkom na západnej strane. 24 Vodcom rodín Geršónovcov bol Eljasáf, syn Laela. 25 Geršónovci mali v stane stretávania na starosti príbytok, stan, jeho prikrývku, oponu pri vchode do stanu stretávania, 26 kobercové závesy nádvoria, oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je okolo príbytku a oltára, ako aj stanové povrazy a všetko príslušenstvo. 27 Ku Kohátovcom patrili: rod Amrámovcov, rod Jishárovcov, rod Chebrónovcov a rod Uzzíelovcov. Toto sú rody Kohátovcov. 28 Počet všetkých osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol osemtisícšesťsto. Tí budú strážcami svätyne. 29 Rody Kohátovcov mali táboriť na južnej strane príbytku. 30 Vodcom rodín kohátovských rodov bol Elicafán, syn Uzzíela. 31 Na starosti mali archu, stôl, svietnik, oltáre a náradie svätyne na službu, oponu a všetko príslušenstvo. 32 Hlavným vodcom Léviovcov bol Eleazár, syn kňaza Árona. Dozeral na tých, čo strážili svätyňu. 33 K Merariovcom patril rod Machliovcov a rod Mušiovcov. To sú rody Merariovcov. 34 Počet všetkých spočítaných osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol šesťtisícdvesto. 35 Vodcom rodín merariovských rodov bol Curíel, syn Abichajila; mali táboriť na severnej strane príbytku. 36 Merariovci mali na starosti dosky príbytku, jeho závory, stĺpy, podstavce, všetko zariadenie a príslušenstvo, 37 stĺpy okolo nádvoria, podstavce, kolíky a povrazy. 38 Východne od príbytku, pred stanom stretávania na jeho východnej strane, bude táboriť Mojžiš, Áron a jeho synovia; tí sa budú starať o svätyňu namiesto Izraelitov. Ak sa priblíži niekto nepovolaný, bude usmrtený. 39 Všetkých Léviovcov, ktorých na príkaz Hospodina spočítal Mojžiš s Áronom podľa ich rodov, osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac, bolo dvadsaťdvatisíc. 40 Hospodin povedal Mojžišovi: „Spočítaj všetkých prvorodených Izraelitov mužského rodu starších ako jeden mesiac a urob zoznam ich mien! 41 Léviovcov vezmi pre mňa namiesto všetkých prvorodených Izraelitov. Ja som Hospodin! Aj namiesto všetkého prvorodeného z izraelského dobytka vezmi dobytok Léviovcov.“ 42 Mojžiš spočítal všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, ako mu prikázal Hospodin. 43 Všetkých prvorodených osôb mužského rodu od jedného mesiaca a viac, ktorí sa dostali do zoznamu mien, bolo dvadsaťdvatisícdvestosedemdesiattri. 44 Hospodin povedal Mojžišovi: 45 „Namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi vezmi Léviovcov a namiesto ich dobytka vezmi dobytok Léviovcov. Léviovci sú moji. Ja som Hospodin! 46 Ako výkupné za tých dvestosedemdesiattri prvorodených Izraelitov, ktorí prevyšujú počet Léviovcov, 47 vyber po päť šeklov striebra na hlavu. Vyberaj ich podľa váhy svätyne; jeden šekel je dvadsať gér. 48 Striebro odovzdáš Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo presahujú ich počet.“ 49 A tak Mojžiš prevzal výkupné za tých, čo presahujú počet vykúpených Léviovcov. 50 Za prvorodených Izraelitov vybral tisíctristošesťdesiatpäť šeklov striebra podľa váhy šekla svätyne. 51 Mojžiš odovzdal výkupné Áronovi a jeho synom, ako mu prikázal Hospodin.