Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Povolanie Samuela

1 Mladý Samuel slúžil Hospodinovi pod dozorom Eliho. Slovo Hospodina bolo v tých časoch vzácne a prorocké videnie zriedkavé.
2 Jedného dňa ležal Eli na svojom mieste. Zrak ho opúšťal, takže už dobre nevidel. 3 Božia lampa ešte svietila a Samuel ležal v Hospodinovom chráme, kde bola Božia archa. 4 Tu Hospodin zavolal na Samuela. Ten povedal: „Tu som.“ 5 Zabehol k Elimu a povedal: „Tu som. Volal si ma.“ On však odpovedal: „Nevolal som ťa. Choď si ľahnúť.“ Šiel si teda ľahnúť. 6 Hospodin znova zavolal na Samuela. Ten vstal, zašiel k Elimu a povedal: „Tu som, lebo si ma volal.“ Odvetil: „Nevolal som ťa, syn môj. Choď si len ľahnúť.“ 7 Samuel ešte Hospodina nepoznal, Hospodinovo slovo mu ešte nebolo zjavené. 8 Hospodin znova, po tretí raz, zavolal na Samuela. Ten vstal, šiel k Elimu a povedal mu: „Tu som, veď si ma volal.“ Vtedy Eli pochopil, že chlapca volal Hospodin. 9 Eli povedal Samuelovi: „Choď si ľahnúť, no ak by ťa zase volal, povedz: ‚Hovor, Hospodin, tvoj služobník počúva.‘“ Samuel nato odišiel a ľahol si na svoje miesto. 10 Hospodin prišiel, zastal si a zvolal ako predtým: „Samuel, Samuel.“ Ten odpovedal: „Hovor, tvoj služobník počúva.“ 11 Hospodin povedal Samuelovi: „V Izraeli urobím také niečo, že kto o tom počuje, bude mu zunieť v oboch ušiach. 12 V ten deň dopustím na Eliho všetko, čím som kedy hrozil jeho domu. 13 Chcem mu oznámiť, že som pre jeho vinu vyriekol nad jeho domom neodvolateľný rozsudok. Vedel totiž, že jeho synovia si zasluhujú odsúdenie, no on ich nekarhal. 14 Preto som prisahal Eliho domu, že jeho vinu nebude možné nikdy odstrániť ani obetami, ani darmi.“ 15 Samuel zostal ležať až do rána. Potom otvoril dvere Hospodinovho domu. Bál sa však to videnie oznámiť Elimu. 16 Eli zavolal na Samuela: „Samuel, syn môj!“ Ten odvetil: „Tu som.“ 17 Eli sa spýtal: „Čo ti povedal? Nič mi, prosím, nezatajuj. Nech ťa Boh prísne potresce, ak by si mi zatajil niečo z toho, čo ti hovoril.“ 18 Samuel mu teda vyrozprával všetko, nič mu nezatajil. Eli povedal: „On je Hospodin. Nech urobí, čo uzná za dobré.“ 19 Samuel dorastal, Hospodin bol s ním a žiadne z jeho slov nezostalo bez úžitku. 20 Celý Izrael od Dánu až po Beér-Šebu si uvedomil, že Samuel bol ustanovený za Hospodinovho proroka. 21 Hospodin sa ďalej zjavoval v Šile. Tam sa zjavoval Samuelovi vo svojom slove.