Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Mojžišovo povolanie a poslanie

1 Mojžiš pásol stádo svojho tesťa Jitra, midjánskeho kňaza. Raz prešiel so stádom za púšť a došiel k Božiemu vrchu Horeb.3,1-12 Sk 7,30-343,1 Ex 18,1-6; 24,13; Sdc 4,11; 1Krľ 19,8
2 Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel. Mojžiš videl, ako ker horí a nezhára.3,2 Gn 16,7-13; Sdc 6,11-21; Lk 20,37 3 Povedal si: „Pôjdem pozrieť na ten zvláštny jav, prečo ker nezhára.“ 4 Keď Hospodin videl, že sa ide pozrieť, Boh ho oslovil z kra: „Mojžiš, Mojžiš!“ On odpovedal: „Tu som.“3,4 Gn 22,11; Dt 33,16 5 Boh povedal: „Nepribližuj sa! Vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá pôda.“3,5 Gn 28,16-17; Joz 5,15; Heb 12,20 6 Potom mu povedal: „Ja som Boh tvojho otca — Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba.“ Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.3,6 Gn 28,13; Mt 22,32; Mk 12,26; Lk 20,37; Sk 7,32 7 Hospodin mu povedal: „Dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc pod údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach.3,7 Ex 2,23-25; Ž 106,44; Múd 10,15; Heb 4,5 8 Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozľahlej, oplývajúcej mliekom a medom, kde bývajú Kanaánčania, Chetiti, Amorejčania, Perizzejci, Chivviji a Jebúseji.3,8 Ex 6,6-8; 12,51; Dt 26,9-15; Jer 2,7 9 Kvílenie Izraelitov došlo ku mne a videl som aj ich utrpenie, i to, ako ich Egypťania utláčajú. 10 Teraz choď, posielam ťa k faraónovi. Vyveď môj ľud, Izraelitov, z Egypta!“ 11 Mojžiš však povedal Bohu: „Ktože som ja, aby som šiel k faraónovi a vyviedol Izraelitov z Egypta?“3,11 Ex 4,10-13; Sdc 6,15; 1Sam 18,18; 2Sam 7,18; Jer 1,6; 2Kor 3,5 12 Boh ho uistil: „Budem s tebou. Toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal: Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu.“3,12 Gn 28,15; 31,3; Dt 31,23; Heb 13,5 13 Mojžiš sa však Boha opýtal: „Keď prídem k Izraelitom a poviem im: ‚Boh vašich otcov ma posiela k vám‘ a oni sa ma spýtajú: ‚Aké je jeho meno?‘, čo im poviem?“3,13 Gn 32,29; Sdc 13,17; Jn 17,6.26 14 Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som;“ a dodal: „Izraelitom povieš: ‚Ja som‘ ma poslal k vám3,14 Alt. ten, ktorý je, ma poslal k vám..“3,14 Ex 6,2-3; Iz 42,8; 44,6; Mal 3,6; Jn 8,28; Heb 13,8; Zj 1,4.8 15 Boh ešte povedal Mojžišovi: „Izraelitom povedz toto: ‚Poslal ma k vám Hospodin, Boh vašich otcov — Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba.‘ Toto je moje meno naveky, ktorým si ma budú pripomínať a vzývať z pokolenia na pokolenie.3,15 Ž 102,13; 135,13; 145,2; Oz 12,6 16 Choď, zhromaždi starších Izraela a povedz im: ‚Zjavil sa mi Hospodin, Boh vašich otcov — Boh Abraháma, Izáka a Jákoba —, a povedal mi: Pozorne som sledoval vás, aj to, čo sa s vami deje v Egypte,3,16 Gn 50,24; Ex 4,29; 18,12; Est 10,3; Lk 1,68; Heb 2,6-7 17 a povedal som si: Vyvediem vás z egyptského útlaku do krajiny Kanaánčanov, Chetitov, Amorejčanov, Perizzejcov, Chivvijov a Jebúsejov, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom.‘3,17 Gn 15,13-21 18 Keď poslúchnu tvoj hlas, pôjdeš so staršími Izraela k egyptskému kráľovi a poviete mu: ‚Stretol sa s nami Hospodin, Boh Hebrejov. Teraz máme ísť na trojdňovú cestu na púšť a obetovať Hospodinovi, svojmu Bohu.‘3,18 Ex 4,31; 7,16; Nm 23,3-4 19 Ja však viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak ho mocnou rukou donútim.3,19 Ex 5,2-4; 7,4; Ž 136,11-12; Iz 63,12-13 20 Preto vystriem ruku a zasiahnem Egypt rôznymi divmi, ktoré vykonám medzi nimi. Potom vás prepustí.3,20 Ex 6,6; 12,30-31; Jer 32,20-21 21 V Egypťanoch vzbudím priazeň voči tomuto ľudu. Keď budete odchádzať, nepôjdete naprázdno.3,21 Gn 15,14; 39,21; Prís 16,7; Múd 10,17 22 Každá žena si vypýta od susedky a spolubývajúcej strieborné a zlaté predmety i plášte a naložíte ich na svojich synov a dcéry. Takto olúpite Egypt.“3,22 Ex 11,2; 12,35-36; Ž 105,37