Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Pavlova služba medzi pohanmi

1 Preto som ja, Pavol, väzňom Krista Ježiša za vás pohanov.
2 Počuli ste predsa o milosti, ktorú mi Boh podľa svojho plánu udelil pre vás, 3 ako som v zjavení spoznal tajomstvo, o ktorom som už krátko napísal. 4 Keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo. 5 V iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom, 6 že pohania sú skrze evanjelium spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Ježišovi Kristovi. 7 Ja som sa stal jeho služobníkom podľa daru Božej milosti, ktorú som dostal pôsobením jeho moci. 8 Ja, najmenší zo všetkých svätých, som dostal tú milosť, aby som pohanom zvestoval nepreniknuteľné Kristovo bohatstvo 9 a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytého od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril. 10 Boh chce, aby sa teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze Cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha 11 podľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. 12 V ňom sa odvažujeme pristupovať v dôvere skrze jeho vieru. 13 Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženie za vás. To je vaša sláva.

Poznanie Kristovej lásky

14 Preto zohýnam kolená pred Otcom,
15 od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, 16 aby vás podľa bohatstva svojej slávy posilnil mocou skrze svojho Ducha na vnútornom človeku 17 a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske 18 mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, 19 a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. 20 Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, 21 tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.