3. kapitola

Pavlova služba medzi pohanmi

1 Preto som ja, Pavol, väzňom Krista Ježiša za vás pohanov.3,1 Ef 4,1; Flp 1,7.13.14.16; Flm 9
2 Počuli ste predsa o milosti, ktorú mi Boh podľa svojho plánu udelil pre vás, 3 ako som v zjavení spoznal tajomstvo, o ktorom som už krátko napísal.3,3 Ga 1,12; Ef 1,9-10 4 Keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo. 5 V iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom, 6 že pohania sú skrze evanjelium spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Ježišovi Kristovi.3,6 Rim 16,25-26; Ef 2,12-13.18-19; Kol 1,26-27 7 Ja som sa stal jeho služobníkom podľa daru Božej milosti, ktorú som dostal pôsobením jeho moci.3,7 Kol 1,23-25.29 8 Ja, najmenší zo všetkých svätých, som dostal tú milosť, aby som pohanom zvestoval nepreniknuteľné Kristovo bohatstvo3,8 1Kor 15,9-10; Ga 1,16; Ef 1,7 9 a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytého od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril.3,9 Rim 16,25; Kol 1,26 10 Boh chce, aby sa teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze Cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha3,10 Rim 11,33; 1Pt 1,12 11 podľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. 12 V ňom sa odvažujeme pristupovať v dôvere skrze jeho vieru.3,12 Rim 5,2.20; Heb 4,16; 10,19 13 Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženie za vás3,13 Var. Preto prosím, aby som neochabol vo svojich súženiach pre vás.. To je vaša sláva.3,13 Flp 1,14; Kol 1,24

Poznanie Kristovej lásky

14 Preto zohýnam kolená pred Otcom,
15 od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, 16 aby vás podľa bohatstva svojej slávy posilnil mocou skrze svojho Ducha na vnútornom človeku3,16 Flp 4,13; Kol 1,11 17 a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske3,17 Jn 14,23; Kol 1,23; 2,7 18 mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka,3,18 Kol 2,2 19 a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.3,19 2Kor 5,14; Kol 2,10 20 Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, 21 tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.