Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Úcta k rodičom

1 Deti, počúvajte napomínanie svojho otca a konajte tak, aby ste boli spasené.
2 Veď to Pán stanovil, aby si deti ctili otca, a potvrdil právo matky nad synmi. 3 Kto si ctí otca, odčiňuje hriechy, 4 kto si váži matku, akoby zhromažďoval poklady. 5 Kto si ctí otca, bude sa tešiť z detí a bude vypočutý, keď sa bude modliť. 6 Kto si váži otca, bude dlho žiť, kto poslúcha Pána, zbaví starostí svoju matku. 7 Svojim rodičom bude slúžiť ako svojim pánom. 8 Skutkom i slovom cti si otca, aby od neho na teba zostúpilo požehnanie. 9 Lebo otcovo požehnanie upevňuje domy detí, ale matkina kliatba vytrháva základy. 10 Svoju slávu nehľadaj v znevážení otca, lebo zneváženie nie je ti na slávu. 11 Veď sláva človeka pochádza zo cti jeho otca, ale hanbou detí je nimi hanená matka. 12 Dieťa moje, ujmi sa svojho otca v starobe a nezarmucuj ho počas jeho života. 13 A ak by strácal súdnosť, maj ohľad na neho, nezneváž ho, keď ty si v plnej sile, 14 lebo milosrdenstvo voči otcovi nebude zabudnuté, započíta sa ti k dobru na odčinenie tvojich hriechov. 15 V deň súženia Boh sa rozpomenie na teba a tvoje hriechy sa rozplynú, ako teplý vzduch rozpúšťa inovať. 16 Ako rúhač je ten, kto opúšťa otca a od Pána prekliaty je ten, kto provokuje k hnevu svoju matku.

Skromnosť

17 Dieťa moje, v skromnosti pracuj na svojich dielach a budeš v obľube viac ako štedrý darca.
18 Čím si väčší, tým väčšmi sa poníž a tak nájdeš milosť u Pána. 20 Lebo Pánova moc je veľká a pokorní ho oslavujú. 21 Neskúmaj, čo ti je priťažké, nebádaj o tom, čo je nad tvoje sily. 22 Rozmýšľaj o tom, čo ti prikázal Boh; o skryté veci sa nemusíš starať. 23 Nezaoberaj sa všetečne záležitosťami, ktoré sa ťa netýkajú, veď tebe bolo odhalené viac ako to, na čo stačí ľudský um. 24 Lebo prázdne špekulovanie zviedlo mnohých a falošné domnienky priviedli ich rozum k pádu. 26 Zatvrdené srdce nakoniec dopadne zle, kto má rád nebezpečenstvo, zahynie v ňom. 27 Zatvrdené srdce sa zaťaží mnohými bolesťami a hriešnik pridáva k hriechom hriech. 28 Skaza pyšného sa nedá liečiť, lebo je v ňom zakorenená jedovatá rastlina. 29 Srdce rozumného bude chápať podobenstvo a pozorné ucho je túžbou múdreho. 30 Horiaci plameň uhasí voda a dobročinnosť bude na zmierenie za hriechy. 31 Ten, kto preukazuje milosť, pamätá na budúcnosť, aj keď sa mu prihodí pád, nájde oporu.