Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Vytrvalosť v dobrých skutkoch

1 Pripomínaj im, aby sa podrobovali vladárom a vrchnostiam, aby poslúchali, aby boli pripravení na každé dobré dielo,
2 aby nikoho neohovárali, aby neboli svárliví, ale priateľskí, a aby preukazovali miernosť všetkým ľuďom. 3 Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní, blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých žiadostivostí a rozkoší, žili sme v zlobe a závisti, odporní, nenávideli sme jedni druhých. 4 Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom, 5 zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, 6 ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, 7 aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života. 8 Spoľahlivé je toto slovo a chcem, aby si na to kládol dôraz, aby tí, čo uverili v Boha, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je dobré a pre ľudí užitočné. 9 Vyhýbaj sa však hlúpym sporom, rodokmeňom, svárom a hádkam o Zákone; sú totiž neužitočné a márne. 10 Bludárovi sa po jednom — dvoch napomenutiach vyhýbaj, 11 veď vieš, že taký človek je na bludnej ceste; hreší a sám sa odsudzuje.

Osobné príkazy a pozdravy

12 Keď pošlem k tebe Artemasa alebo Tychika, usiluj sa prísť ku mne do Nikopolisu, lebo som sa rozhodol, že tam prezimujem.
13 Zénasa, znalca Zákona, a Apolla starostlivo vychystaj na cestu, aby im nič nechýbalo. 14 Nech sa aj naši naučia vynikať v dobrých skutkoch tam, kde je naliehavá potreba, aby nezostali bez ovocia. 15 Pozdravujú ťa všetci, ktorí sú so mnou. Pozdrav tých, čo nás milujú vo viere. Milosť nech je s vami všetkými.