Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Ženy a muži

1 Podobne, ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sú neposlušní slovu, bez slova získali svojím správaním,3,1 Ef 5,22; Kol 3,18; Tít 2,5
2 keď uvidia váš čistý život v Božej bázni.3,2 Mt 5,16 3 Vaša ozdoba nech sa nezakladá na vonkajšku: na nápadne zapletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honosných šatách,3,3 Iz 3,18-24; 1Tim 2,9 4 ale ozdobou nech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné, totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom.3,4 Mt 11,29 5 Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli podriadené svojim mužom;3,5 1Kor 14,34 6 tak ako Sára poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď robíte dobre a nebojíte sa nijakého zastrašovania.3,6 Gn 18,12 7 Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká nádoba, a preukazujte im úctu, pretože sú spoludedičkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekážať.3,7 1Kor 7,3.5; Ga 3,28; Ef 5,25; Kol 3,19

Trpezlivosť v utrpení

8 Napokon všetci buďte jednomyseľní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní.3,8 Rim 12,16
9 Neodplácajte sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, naopak, vy žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania.3,9 Gn 12,2; Lv 19,18; Mt 5,44; Rim 12,17-19; 1Tes 5,15 10 Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a pery od ľstivých rečí,3,10-12 Ž 34,12-16 11 nech sa odvráti od zlého a koná dobro, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. 12 Veď Pánove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši načúvajú ich prosbám, ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zle. 13 Ktože vám uškodí, ak budete horliť za dobro?3,13 Iz 50,9; Rim 8,31 14 Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nemajte z nich strach a neľakajte sa,3,14 Iz 8,12-13; Mt 5,10-11; 1Pt 2,20 15 ale Pána, Krista, posväťte vo svojich srdciach. Buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte,3,15 Sk 4,29 16 ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dobrý spôsob života v Kristovi, boli zahanbení v tom, z čoho vás ohovárajú.3,16 1Pt 2,12.15 17 Lepšie je totiž trpieť, ak to bude Božia vôľa, keď robíte dobre, než keď robíte zle.3,17 Lk 6,22 18 Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v Duchu.3,18 Mt 10,28; Rim 6,10; 1Kor 15,3; Ef 2,18; Heb 7,27 19 V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení.3,19 Rim 10,7; Ef 4,9; 2Pt 2,4 20 Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody3,20 Alt. cez vodu. iba niekoľkí, celkovo osem ľudí.3,20 Gn 6,1-7.12-18.22; Mt 24,38.39; 2Pt 2,5 21 To je predobraz krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás, nie však obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie3,21 Alt. sľubom dobrého svedomia voči Bohu. na základe vzkriesenia Ježiša Krista,3,21 Heb 10,22.23 22 ktorý je po svojom odchode do neba po Božej pravici a podmanil si anjelov, vlády, mocnosti a sily.3,22 Ž 110,1; Ef 1,20-22; Flp 2,9-11