Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Zákon alebo viera

1 Kto vám počaril, nerozumní Galaťania? Veď vám bol pred očami vyobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!
2 Len to by som sa chcel od vás dozvedieť, či ste prijali Ducha zo skutkov podľa Zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery?3,2 Ga 2,16; Ef 1,13 3 Takí ste nerozumní? Začali ste Duchom a teraz završujete telom? 4 Či ste toľko vytrpeli nadarmo? Keby len nadarmo! 5 Ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami mocné činy, robí to na základe skutkov podľa Zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery? 6 Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.3,6 Gn 15,6; Rim 4,3 7 Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi.3,7 Rim 4,11-12; Ga 3,29 8 Keďže Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už vopred ohlásilo Abrahámovi radostnú zvesť: V tebe budú požehnané všetky národy.3,8 Gn 12,3; 18,18; Sir 44,21; Sk 3,25 9 Teda tí, čo sú z viery, dostávajú požehnanie s veriacim Abrahámom.3,9 Rim 4,16; Heb 2,16 10 Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa Zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe Zákona, a neplní to.3,10 Dt 27,26; Sk 15,10; Jk 2,10 11 Je zrejmé, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo Zákona, pretože spravodlivý z viery bude žiť3,11 Alt. spravodlivý bude žiť z viery..3,11 Hab 2,4; Rim 1,17; 3,20; Ga 2,16; Heb 10,38 12 Zákon však nie je z viery, ale kto plní prikázania, bude žiť z nich.3,12 Lv 18,5; Rim 10,5 13 Kristus nás vykúpil spod kliatby Zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve,3,13 Dt 21,23; Rim 8,3; 2Kor 5,21; Ga 4,5 14 aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbenie Ducha.3,14 Gn 12,3; Iz 44,3; 2Kor 1,22; Ef 1,3

Zákon a prísľub

15 Bratia, po ľudsky hovorím: Veď potvrdený závet človeka nikto neruší, ani nik k nemu nič nepridáva.
16 Prísľuby boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí: „a potomkom“, akoby šlo o mnohých, ale o jedného: a tvojmu potomkovi, a ním je Kristus.3,16 Gn 12,7; 13,15; 17,7; 22,18 17 Myslím to takto: Zmluvu, ktorú predtým potvrdil Boh, neruší Zákon vydaný po štyristotridsiatich rokoch, aby tak prísľub zbavil platnosti.3,17 Ex 12,40; Rim 4,14n 18 Veď ak je dedičstvo zo Zákona, tak už nie je z prísľubu. No Abrahámovi ho daroval Boh cez prísľub.3,18 Rim 11,6 19 Čo teda Zákon? Bol pridaný z dôvodu previnení do čias, kým nepríde prisľúbený potomok; bol odovzdaný skrze anjelov rukou prostredníka.3,19 Sk 7,53; Rim 5,20; Heb 2,2 20 Keď ide o jedného, netreba prostredníka. A Boh je jeden.3,20 Dt 4,35; 6,4; Heb 9,15

Otroci a synovia

21 Je teda Zákon proti Božím prísľubom? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný Zákon, ktorý by mohol oživovať, spravodlivosť by bola naozaj zo Zákona.3,21 Rim 8,2-4
22 Ale Písmo všetko uzavrelo pod hriech, aby sa prisľúbenie dostalo z viery Ježiša Krista tým, ktorí veria.3,22 Rim 3,9-20; 11,32 23 Pred príchodom viery sme boli zajatci pod dozorom Zákona až do toho času, keď sa mala zjaviť viera.3,23 Ga 4,3 24 A tak Zákon bol naším vychovávateľom po Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. 25 Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi,3,25 Rim 10,4 26 lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi.3,26 Jn 1,12; Rim 8,17; Ga 4,5 27 Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.3,27 Rim 6,3; 13,14; Ef 4,24 28 Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.3,28 Jn 17,21; Rim 10,12; 1Kor 12,13; Kol 3,11 29 A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia.3,29 Rim 4,13; 9,7; Ga 3,7; 4,7
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk