3. kapitola

Zákon alebo viera

1 Kto vám počaril, nerozumní Galaťania? Veď vám bol pred očami vyobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!
2 Len to by som sa chcel od vás dozvedieť, či ste prijali Ducha zo skutkov podľa Zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery?3,2 Ga 2,16; Ef 1,13 3 Takí ste nerozumní? Začali ste Duchom a teraz završujete telom? 4 Či ste toľko vytrpeli nadarmo? Keby len nadarmo! 5 Ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami mocné činy, robí to na základe skutkov podľa Zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery? 6 Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.3,6 Gn 15,6; Rim 4,3 7 Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi.3,7 Rim 4,11-12; Ga 3,29 8 Keďže Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už vopred ohlásilo Abrahámovi radostnú zvesť: V tebe budú požehnané všetky národy.3,8 Gn 12,3; 18,18; Sir 44,21; Sk 3,25 9 Teda tí, čo sú z viery, dostávajú požehnanie s veriacim Abrahámom.3,9 Rim 4,16; Heb 2,16 10 Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa Zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe Zákona, a neplní to.3,10 Dt 27,26; Sk 15,10; Jk 2,10 11 Je zrejmé, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo Zákona, pretože spravodlivý z viery bude žiť3,11 Alt. spravodlivý bude žiť z viery..3,11 Hab 2,4; Rim 1,17; 3,20; Ga 2,16; Heb 10,38 12 Zákon však nie je z viery, ale kto plní prikázania, bude žiť z nich.3,12 Lv 18,5; Rim 10,5 13 Kristus nás vykúpil spod kliatby Zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve,3,13 Dt 21,23; Rim 8,3; 2Kor 5,21; Ga 4,5 14 aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbenie Ducha.3,14 Gn 12,3; Iz 44,3; 2Kor 1,22; Ef 1,3

Zákon a prísľub

15 Bratia, po ľudsky hovorím: Veď potvrdený závet človeka nikto neruší, ani nik k nemu nič nepridáva.
16 Prísľuby boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí: „a potomkom“, akoby šlo o mnohých, ale o jedného: a tvojmu potomkovi, a ním je Kristus.3,16 Gn 12,7; 13,15; 17,7; 22,18 17 Myslím to takto: Zmluvu, ktorú predtým potvrdil Boh, neruší Zákon vydaný po štyristotridsiatich rokoch, aby tak prísľub zbavil platnosti.3,17 Ex 12,40; Rim 4,14n 18 Veď ak je dedičstvo zo Zákona, tak už nie je z prísľubu. No Abrahámovi ho daroval Boh cez prísľub.3,18 Rim 11,6 19 Čo teda Zákon? Bol pridaný z dôvodu previnení do čias, kým nepríde prisľúbený potomok; bol odovzdaný skrze anjelov rukou prostredníka.3,19 Sk 7,53; Rim 5,20; Heb 2,2 20 Keď ide o jedného, netreba prostredníka. A Boh je jeden.3,20 Dt 4,35; 6,4; Heb 9,15

Otroci a synovia

21 Je teda Zákon proti Božím prísľubom? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný Zákon, ktorý by mohol oživovať, spravodlivosť by bola naozaj zo Zákona.3,21 Rim 8,2-4
22 Ale Písmo všetko uzavrelo pod hriech, aby sa prisľúbenie dostalo z viery Ježiša Krista tým, ktorí veria.3,22 Rim 3,9-20; 11,32 23 Pred príchodom viery sme boli zajatci pod dozorom Zákona až do toho času, keď sa mala zjaviť viera.3,23 Ga 4,3 24 A tak Zákon bol naším vychovávateľom po Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. 25 Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi,3,25 Rim 10,4 26 lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi.3,26 Jn 1,12; Rim 8,17; Ga 4,5 27 Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.3,27 Rim 6,3; 13,14; Ef 4,24 28 Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.3,28 Jn 17,21; Rim 10,12; 1Kor 12,13; Kol 3,11 29 A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia.3,29 Rim 4,13; 9,7; Ga 3,7; 4,7