Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Zákon alebo viera

1 Kto vám počaril, nerozumní Galaťania? Veď vám bol pred očami vyobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!
2 Len to by som sa chcel od vás dozvedieť, či ste prijali Ducha zo skutkov podľa Zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery? 3 Takí ste nerozumní? Začali ste Duchom a teraz završujete telom? 4 Či ste toľko vytrpeli nadarmo? Keby len nadarmo! 5 Ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami mocné činy, robí to na základe skutkov podľa Zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery? 6 Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. 7 Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. 8 Keďže Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už vopred ohlásilo Abrahámovi radostnú zvesť: V tebe budú požehnané všetky národy. 9 Teda tí, čo sú z viery, dostávajú požehnanie s veriacim Abrahámom. 10 Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa Zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe Zákona, a neplní to. 11 Je zrejmé, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo Zákona, pretože spravodlivý z viery bude žiť. 12 Zákon však nie je z viery, ale kto plní prikázania, bude žiť z nich. 13 Kristus nás vykúpil spod kliatby Zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve, 14 aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbenie Ducha.

Zákon a prísľub

15 Bratia, po ľudsky hovorím: Veď potvrdený závet človeka nikto neruší, ani nik k nemu nič nepridáva.
16 Prísľuby boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí: „a potomkom“, akoby šlo o mnohých, ale o jedného: a tvojmu potomkovi, a ním je Kristus. 17 Myslím to takto: Zmluvu, ktorú predtým potvrdil Boh, neruší Zákon vydaný po štyristotridsiatich rokoch, aby tak prísľub zbavil platnosti. 18 Veď ak je dedičstvo zo Zákona, tak už nie je z prísľubu. No Abrahámovi ho daroval Boh cez prísľub. 19 Čo teda Zákon? Bol pridaný z dôvodu previnení do čias, kým nepríde prisľúbený potomok; bol odovzdaný skrze anjelov rukou prostredníka. 20 Keď ide o jedného, netreba prostredníka. A Boh je jeden.

Otroci a synovia

21 Je teda Zákon proti Božím prísľubom? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný Zákon, ktorý by mohol oživovať, spravodlivosť by bola naozaj zo Zákona.
22 Ale Písmo všetko uzavrelo pod hriech, aby sa prisľúbenie dostalo z viery Ježiša Krista tým, ktorí veria. 23 Pred príchodom viery sme boli zajatci pod dozorom Zákona až do toho času, keď sa mala zjaviť viera. 24 A tak Zákon bol naším vychovávateľom po Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. 25 Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi, 26 lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. 27 Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. 28 Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. 29 A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia.