3. kapitola

Prísľub Pánovho príchodu

1 Milovaní, toto je už druhý list, čo vám píšem, a v oboch som napomínaním prebúdzal vaše čisté myslenie,
2 aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci, a na to, čo prikázal Pán a Spasiteľ a čo vám odovzdali apoštoli.3,2-3 1Tim 4,1; Júd 17-18 3 Vedzte predovšetkým, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí žijú, ako sa im zachce, 4 a budú sa posmievať: „Kdeže je sľub o jeho príchode? Veď odkedy zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo na začiatku stvorenia!“3,4 Ez 12,22; Mt 24,48 5 Zámerne pritom ignorujú to, že nebesia boli oddávna a zem povstala z vody a skrze vodu Božím slovom.3,5 Gn 1,2.6.9; Ž 24,2 6 Vodou bol niekdajší svet zatopený a zničený.3,6 Gn 7,11.21 7 To isté slovo zachováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bezbožných ľudí.3,7 Potopa ohňom na konci je črta židovskej apokalyptiky, je obdobou potopy za Noacha.3,7 Mt 3,10-12 8 To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.3,8 Ž 90,4 9 Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie.3,9 Hab 2,3; Sir 35,22; Rim 2,4-5; 1Tim 2,4; Heb 10,37 10 Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené3,10 Alt. zmiznú, no dosl. budú nájdené (aby boli predvedené na súd)..3,10 Iz 66,16; Mt 24,29.35.43; Lk 12,39; 1Tes 5,2; Zj 3,3; 16,15 11 Keď sa toto všetko má rozplynúť, akí musíte byť svätí a nábožní vo svojom správaní vy, 12 čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesia rozplynú v ohni a živly roztopia v páľave?! 13 Podľa jeho prisľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť.3,13 Iz 65,17; 66,22; Zj 21,1 14 Preto, milovaní, keďže očakávate takéto veci, usilujte sa, aby vás Pán našiel v pokoji, nepoškvrnených a bezúhonných.3,14 Iz 60,21; 1Kor 1,7-8 15 A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná.3,15 Rim 2,4; Zj 2,21 16 Tak hovorí o týchto veciach aj vo všetkých svojich listoch. V nich sú isté veci ťažko pochopiteľné, takže ich, ako aj ostatné Písma3,16 Narážka na celok kánonických spisov, ktorých súčasťou sú Pavlove listy v čase písania tohto listu., neučení a neutvrdení ľudia prekrúcajú na vlastnú záhubu.3,16 2Kor 10,10 17 Vy teda, milovaní, keď to už vopred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom nemravníkov a nepadli zo svojho pevného postavenia,3,17 Mk 13,5.33 18 ale vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz, až do dňa večnosti. Amen.3,18 Sir 18,10