3. kapitola

Ježiš — väčší ako Mojžiš

1 Preto, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebeskom povolaní, pozorne sa zahľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania.3,1 Heb 4,14; 5,1
2 On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome.3,2 Nm 12,7 3 On je však hoden o toľko väčšej slávy ako Mojžiš, o koľko väčšiu cenu ako dom má ten, kto ho postavil.3,3 2Kor 3,7-8 4 Veď každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.3,4 Ž 127,1; Ef 2,10 5 Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník na svedectvo o tom, čo sa neskoršie malo hlásať.3,5-6 Nm 12,7 6 No Kristus ako Syn je nad celým jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime.3,6 1Kor 3,9.16; Ef 2,19-22; 1Tim 3,15; Heb 3,14

Odpočinok pre Boží ľud

7 Preto, ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas,3,7-11 Nm 14,21-23; 20,2-5; Ž 95,7-11
8 nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure v deň pokúšania na púšti,3,8 Ex 17,7; Dt 6,16 9 kde ma skúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky 10 štyridsať rokov. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som: Ustavične blúdia v srdci, tí veru nepoznali moje cesty. 11 A tak som vo svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho odpočinku. 12 Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha,3,12 2Tes 2,3; Heb 12,15 13 ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to „dnes“, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.3,13 Mk 4,19; Rim 7,11; 1Tes 5,11; 2Tes 2,10 14 Veď máme účasť na Kristovi, pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku.3,14 Rim 8,17; 2Pt 1,4 15 Je povedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure.3,15 Ž 95,8 16 Kto sú to tí, čo počuli a búrili sa? Vari to neboli všetci, čo vyšli z Egypta pod Mojžišovým vedením?3,16 Ex 17,1-7 17 A na koho som sa rozhneval na štyridsať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich mŕtvoly popadali na púšti?3,17-18 Nm 14,22-37; 1Kor 10,10 18 A komu prisahal, že nevojdú do jeho odpočinku, ak nie tým, čo neuverili? 19 Vidíme teda, že nemohli vojsť pre nevieru.