Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Prechod cez Jordán

1 Jozua vstal skoro ráno a s celým Izraelom sa pohol zo Šittímu. Prišli k Jordánu a prenocovali tam, prv než sa prebrodili.3,1 Joz 2,1
2 Po troch dňoch prešli hodnostári cez tábor3,2 Ex 19,11 3 a prikázali ľudu: „Len čo uvidíte archu zmluvy Hospodina, vášho Boha, i léviovských kňazov, ktorí ju ponesú, pohnite sa zo svojho miesta a nasledujte ju.3,3 Ex 25,10; 35,12 4 Nech je však medzi vami a ňou vzdialenosť asi dvetisíc lakťov. Nesmiete sa k nej priblížiť, aby ste vedeli, ktorou cestou máte ísť, lebo ešte nikdy predtým ste nešli tou cestou.“ 5 Potom Jozua povedal ľudu: „Posväťte sa, lebo zajtra vykoná Hospodin medzi vami predivné skutky.“3,5 Ex 19,10.14; Joz 7,13; 1Sam 16,5; Jn 17,17; Heb 13,12 6 Jozua povedal kňazom: „Zdvihnite archu zmluvy a prejdite popred ľud.“ Zodvihli teda archu zmluvy a kráčali pred ľudom.3,6 Joz 6,6 7 Nato povedal Hospodin Jozuovi: „Dnes ťa začnem vyvyšovať pred celým Izraelom, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom.3,7 Joz 1,5.17; 4,14 8 Teraz prikáž kňazom, ktorí nesú archu zmluvy: ‚Keď prídete k brehu Jordánu, postavte sa do vody.‘“ 9 Potom Jozua povedal Izraelitom: „Pristúpte a vypočujte slová Hospodina, vášho Boha.“ 10 Jozua ďalej povedal: „Podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh a istotne vyženie pred vami Kanaánčanov, Chetitov, Chivvijov, Perizzejcov, Girgašejov, Amorejčanov aj Jebúsejov.3,10 Ž 42,3; 84,3; 1Tes 1,9; Zj 7,2 11 Pozrite, archa zmluvy Pána celej zeme prechádza pred vami cez Jordán. 12 Teraz si vyberte dvanásť mužov z kmeňov Izraela, po jednom z každého kmeňa.3,12 Joz 4,2 13 Keď sa v jordánskej vode zastavia kňazi, ktorí nesú archu Pána, Hospodina celej zeme, voda Jordánu sa rozdelí a voda tečúca zhora sa postaví ako hrádza.“3,13 Ž 97,5; Mich 4,13; Zach 4,14 14 Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli archu zmluvy pred ľudom. 15 Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí niesli archu, vstúpili pri brehu do vody — Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko —, 16 zastavila sa voda tečúca zhora a postavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri meste Adam, ktoré je pri Caretáne. Voda, čo tiekla smerom k Moru Araba — k Soľnému moru — odtiekla a ľud prešiel riečiskom naproti Jerichu.3,16 Ex 14,21n; Ž 114,3 17 Vtedy sa kňazi, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy, pevne postavili na súši uprostred Jordánu a celý Izrael prechádzal po súši, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán.