3. kapitola

Cena za zmierenie s Bohom

1 Hospodin mi opäť povedal: „Miluj ženu, ktorá miluje zlo a cudzoloží, práve tak ako Hospodin miluje Izraelitov, ktorí sa obracajú k iným bohom a majú radi hrozienkové koláče.“3,1 Oz 1,2
2 Kúpil som ju teda za pätnásť strieborných, chómer jačmeňa a letek vína. 3 Povedal som jej: „Dlho zostaneš u mňa. Nebudeš smilniť a nebudeš mať muža a ani ja s tebou nebudem mať nič, 4 lebo dlho zostanú Izraeliti bez kráľa, kniežat, bez obety, maceby, efódu a terafím3,4 T. j. kultové predmety..3,4 2Krn 15,3 5 Potom sa Izraeliti obrátia a budú hľadať Hospodina, svojho Boha, a Dávida, svojho kráľa. S bázňou sa obrátia k Hospodinovi a jeho dobrote v čase, ktorý príde.“3,5 Jer 30,9; Ez 34,23n; 37,24-25