Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Eftato pečať the o efta trubi

1 Sar phundraďa o Bakroro e eftato pečať, sas pro ňebos čhit vaj pre jepaš ora.
2 Dikhľom ole efta aňjelen, so ačhen anglo Del a chudle o efta trubi. 3 Avľa jekh aver aňjelos a ačhiľa paš o oltaris. Sas les somnakuno thuvalo čaroro a chudňa but sagošno thuv hoj les te thovel le modľitbenca savore sentne manušengere pro somnakuno oltaris, so hin anglo tronos. 4 O thuv ole thuvale čarorestar, savo o aňjelos chudelas andro vast, avelas upre jekhetane le sentne manušengere modľitbenca anglo Del. 5 Paľis iľa o aňjelos o thuvalo čaroro, pherarďa les la jagaha pal o oltaris a čhiďa les pre phuv. A avle o hangi, herminenas o perumi the o bleski a e phuv razisaľolas.

Pal o trubi

6 Ola efta aňjela, saven sas o efta trubi, pes pripravinde te trubinel.
7 Ešebno aňjelos zatrubinďa a perenas o ľegi the e jag mišimen le rateha a sas oda čhido pre phuv. A zlabiľa jekh treťina la phuvatar, jekh treťina le stromendar the savori zeleno čar. 8 Dujto aňjelos zatrubinďa a ajso vareso sar baro verchos, so labolas la jagaha, sas čhido andro moros. A jekh treťina le morostar pes čerinďa pro rat 9 a muľa jekh treťina olendar so dživenas andro moros. A jekh treťina le loďendar sas zňičimen. 10 Trito aňjelos zatrubinďa a andral o ňebos peľa jekh bari čercheň. Labolas sar e fakľa a peľa pre jekh treťina le paňendar the pro chaňiga. 11 Odi čercheň pes vičhinel Palina. Jekh treťina le paňendar kirkiľa a but manuša mule le paňendar, bo kirkile. 12 Štarto aňjelos zatrubinďa. Demaďa pre treťina le khamestar, treťina le čhonestar the treťina le čercheňendar, avke hoj kaľisaľiľa andre. A jekh treťina le dživesestar na sas švetlos, a avke sas the prekal e rat. 13 Sar dikhľom, šunďom jekhe orlos, sar leťinel upre a vičhinelas zorale hangoha: “Jaj vigos, vigos, vigos olenge so bešen pre phuv, okle trine aňjelendar, so mek mušinena te trubinel!”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk