Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

O paľikeriben

1 O Pavol the o Timoteus, o sluhi le Ježišoskere Kristoskere, pisinas savore sentnenge andro Ježiš Kristus so hine andro foros Filipi, the ole nekbarederenge so hine upral o zbori the le dijakonenge.
2 O lačhipen tumenge the o smirom le Devlestar, amare Dadestar the le Rajestar le Ježišostar Kristostar. 3 Paľikerav mire Devleske, kecivar mange ča pre tumende leperav. 4 Andre dojekh miri modľitba man modľinav furt radišagoha vaš tumenge savorenge, 5 bo tumen mange pomožinenas sar vakeravas o evaňjelium ešebne dživesestar dži akana. 6 Ipen vaš oda pačav, hoj o Del dokerela e lačhi buči, so andre tumende chudňa te kerel, dži andre oda džives sar o Ježiš Kristus avela pale. 7 Me mange oda šaj gondoľinav pal tumende savorende, bo san mange andro jilo. Bo tumen savoren hin o kotor pre le Devleskero lačhipen, či akana sar som andre bertena, vaj the akor sar somas avri a zaačhahas the zoraľarahas o evaňjelium. 8 Bo o Del korkoro džanel sar mange hin pharo vaš tumenge savorenge, bo kamav tumen le Ježišoskere Kristoskere kamibnaha. 9 A modľinav man vaš oda, hoj tumaro kamiben buter a buter te barol, hoj te prindžaren o čačipen a mište te rozsudzinen. 10 Modľinav man, hoj te džanen mište te prindžarel so hin nekfeder a hoj te aven žuže the bi o binos andre le Kristoskero džives, 11 hoj te presikaven o dživipen so hin pherardo le čačipnaha so avel prekal o Ježiš Kristus - pro lašariben the pro baripen le Devleskero. 12 Phralale, kamav hoj te džanen, hoj oda so pes mange ačhiľa pomožinďa le evaňjelijoske. 13 Savore slugaďa andro palacis a the savore aver džene pes dodžanle, hoj som phandlo andre vaš o Kristus. 14 A vaš oda, hoj me som andre bertena, hin but amare phralendar andro Raj mek zoraleder a mek feder bi e dar vakeren o Lav. 15 No varesave phrala vakeren pal o Kristus, bo mange zavidzinen a kamen pes te vesekedinel, ale aver džene vakeren pal o Kristus jilestar. 16 Vareko oda kerel kamibnastar, bo džanel, hoj ade som vaš oda, bo ačhav vaš o evaňjelium. 17 No aver džene vakeren pal o Kristus, bo kamen pes te vesekedinel a na keren oda žužes, bo peske gondoľinen, hoj mange kerena buter pharipen andre bertena. 18 Ale so pal oda? Či imar pes vakerel kavke abo kavke - či kamukeri vaj andro čačipen - pal o Kristus pes vakerel. Oleske radisaľuvav the mek radisaľuvava. 19 Bo džanav, hoj man premukena andral e bertena prekal tumare modľitbi the prekal e pomoca le Ježišoskere Kristoskere Duchostar. 20 Igen pre oda užarav a mukav man pre oda, hoj man andre ňisoste na ladžava. Pačav hoj leske služinava bi e dar, hoj o Kristus ela barardo andre miro ťelos the akana, avke sar furt - či imar dživava, vaj merava. 21 Bo o Kristus hin miro dživipen a te merel mange hin pre hasna. 22 Ale te oda, hoj dživava andro ťelos, ela pre hasna la bučake, ta na džanav te phenel so mange kidňomas avri. 23 Ale soduj man cirdel: kamav the te merel a te avel le Kristoha, bo ada mange uľahas nekfeder; 24 ale prekal tumenge hin feder, hoj te ačhav andro ťelos. 25 Pre oda man mukav a džanav hoj ačhava. A avava tumenca savorenca pre tumaro lačho the pre tumaro radišagos andro pačaben. 26 Avke tumen mek buter šaj lašarena manca andro Ježiš Kristus, sar avava pale ke tumende. 27 Ča dživen avke sar oda tumenge phenel le Kristoskero evaňjelium. Či imar avava a dikhava tumen, vaj avava tumendar dur, kamav te šunel pal tumende hoj ačhen andre jekh duchos a jekhetane tumen maren vaš o pačaben andro evaňjelium. 28 Ma domuken olenge, so pre tumende džan, hoj tumen te daraven avri! Kada pre lende sikavel hoj ena zňičimen, ale tumen avena zachraňimen le Devlestar. 29 Bo tumenge hin dino le Devleskere lačhipnastar, hoj na ča te pačan andro Kristus, ale hoj the te cerpinen vaš leske. 30 Se the tumen san andre ajso mariben sar dikhľan paš ma a pal savo mek the akana šunen, hoj man marav.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk