Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

1 Paľis dikhľom štare aňjelen, sar ačhenas pro štar agora la phuvakere a chudenas la phuvakere balvaja, hoj te na phurdel e balvaj pre phuv, aňi pro moros, aňi pre ňisavo stromos. 2 A dikhľom avre aňjelos, savo avelas upre pal o vichodos le khamestar a saves sas e pečať le džide Devleskeri. Ov vriskinelas zorale hangoha pro štar aňjela, savenge sas dino hoj te dukhaven e phuv the o moros, 3 a phenďa lenge: “Ma dukhaven e phuv, aňi o moros, aňi o stromi, medik amen na daha e pečať pro čekata ole dženen so služinen amare Devleske.” 4 Šunďom keci džene sas zapečaťimen: šel-saranda-the-štar ezera (144 000) džene andral savore kmeňi andral o Izrael. 5 Andral o kmeňos le Judaskero dešuduj ezera (12 000) zapečaťimen,andral o kmeňos le Rubenoskero dešuduj ezera (12 000), andral o kmeňos le Gadoskero dešuduj ezera (12 000), 6 andral o kmeňos le Aseroskero dešuduj ezera (12 000), andral o kmeňos le Neftalimoskero dešuduj ezera (12 000),andral o kmeňos le Manasesoskero dešuduj ezera (12 000), 7 andral o kmeňos le Simeonoskero dešuduj ezera (12 000), andral o kmeňos le Leviskero dešuduj ezera (12 000), andral o kmeňos le Izacharoskero dešuduj ezera (12 000), 8 andral o kmeňos le Zabulonoskero dešuduj ezera (12 000), andral o kmeňos le Jozefoskero dešuduj ezera (12 000), andral o kmeňos le Benjaminoskero dešuduj ezera (12 000) zapečaťimen.

Le Devleskere manuša, saven našči te zrachinel

9 Paľis dikhľom a sas ode pherdo nipi saven ňiko našči zrachinelas, andral dojekh narodos, andral savore kmeňi, andral savore manuša the čhiba. Ola manuša ačhenas anglo tronos the anglo Bakroro, urde andro džinďarde parne gada a andro vasta len sas o palmi.
10 Vriskinenas zorale hangoha a phenenas: “Amen sam spasimen amare Devlestar, so bešel pro tronos, the le Bakrorestar!” 11 Savore aňjela ačhenas pašal o tronos the pašal o phure the pašal o štar džide bitosťi. Pele pro muj anglo tronos, banďonas le Devleske 12 a phenenas: “Amen! O lačhovakeriben, o baripen, e goďi, o paľikeriben, e pačiv, e zor the o rajipen amare Devleske pro furt! Amen!” 13 Jekh le phurendar mandar phučľa: “Ko hine kala džene, so hine urde andro džinďarde parne gada? A khatar avle?” 14 Me leske odphenďom: “Rajeja, tu džanes.” A phenďa mange: “Kala hine ola džene so aven andral oda baro pharipen a rajbinde peskere gada a parňarde len andro rat le Bakroreskero. 15 Vaš oda hine anglo tronos le Devleskero a služinen leske rat-džives andre leskero chramos. A oda, ko bešel pro tronos, dživela maškar lende. 16 Imar na ena buter bokhale, aňi smedne. O kham len imar buter na labarela a aňi ňisavo aver tačipen. 17 Bo o Bakroro, so hino maškar o tronos, pes pal lende starinela a ľidžala len ode, khatar džal o džido paňi a o Del lenge khosela savore apsa pal o jakha.” 144 000 manuša andral o Izrael
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk