Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

1 Paľis dikhľom štare aňjelen, sar ačhenas pro štar agora la phuvakere a chudenas la phuvakere balvaja, hoj te na phurdel e balvaj pre phuv, aňi pro moros, aňi pre ňisavo stromos. 2 A dikhľom avre aňjelos, savo avelas upre pal o vichodos le khamestar a saves sas e pečať le džide Devleskeri. Ov vriskinelas zorale hangoha pro štar aňjela, savenge sas dino hoj te dukhaven e phuv the o moros, 3 a phenďa lenge: “Ma dukhaven e phuv, aňi o moros, aňi o stromi, medik amen na daha e pečať pro čekata ole dženen so služinen amare Devleske.” 4 Šunďom keci džene sas zapečaťimen: šel-saranda-the-štar ezera (144 000) džene andral savore kmeňi andral o Izrael. 5 Andral o kmeňos le Judaskero dešuduj ezera (12 000) zapečaťimen,andral o kmeňos le Rubenoskero dešuduj ezera (12 000), andral o kmeňos le Gadoskero dešuduj ezera (12 000), 6 andral o kmeňos le Aseroskero dešuduj ezera (12 000), andral o kmeňos le Neftalimoskero dešuduj ezera (12 000),andral o kmeňos le Manasesoskero dešuduj ezera (12 000), 7 andral o kmeňos le Simeonoskero dešuduj ezera (12 000), andral o kmeňos le Leviskero dešuduj ezera (12 000), andral o kmeňos le Izacharoskero dešuduj ezera (12 000), 8 andral o kmeňos le Zabulonoskero dešuduj ezera (12 000), andral o kmeňos le Jozefoskero dešuduj ezera (12 000), andral o kmeňos le Benjaminoskero dešuduj ezera (12 000) zapečaťimen.

Le Devleskere manuša, saven našči te zrachinel

9 Paľis dikhľom a sas ode pherdo nipi saven ňiko našči zrachinelas, andral dojekh narodos, andral savore kmeňi, andral savore manuša the čhiba. Ola manuša ačhenas anglo tronos the anglo Bakroro, urde andro džinďarde parne gada a andro vasta len sas o palmi.
10 Vriskinenas zorale hangoha a phenenas: “Amen sam spasimen amare Devlestar, so bešel pro tronos, the le Bakrorestar!” 11 Savore aňjela ačhenas pašal o tronos the pašal o phure the pašal o štar džide bitosťi. Pele pro muj anglo tronos, banďonas le Devleske 12 a phenenas: “Amen! O lačhovakeriben, o baripen, e goďi, o paľikeriben, e pačiv, e zor the o rajipen amare Devleske pro furt! Amen!” 13 Jekh le phurendar mandar phučľa: “Ko hine kala džene, so hine urde andro džinďarde parne gada? A khatar avle?” 14 Me leske odphenďom: “Rajeja, tu džanes.” A phenďa mange: “Kala hine ola džene so aven andral oda baro pharipen a rajbinde peskere gada a parňarde len andro rat le Bakroreskero. 15 Vaš oda hine anglo tronos le Devleskero a služinen leske rat-džives andre leskero chramos. A oda, ko bešel pro tronos, dživela maškar lende. 16 Imar na ena buter bokhale, aňi smedne. O kham len imar buter na labarela a aňi ňisavo aver tačipen. 17 Bo o Bakroro, so hino maškar o tronos, pes pal lende starinela a ľidžala len ode, khatar džal o džido paňi a o Del lenge khosela savore apsa pal o jakha.” 144 000 manuša andral o Izrael