Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

O paľikeriben

1 O Pavol, o bertenošis vaš o Ježiš Kristus, the o phral o Timoteus pisinas le Filemonoske, saves igen kamas a so amenca jekhetane kerel e buči.
2 Pisinas the la pheňake la Apfijake the le Archipaske, so amenca kerel jekhetane e buči a the le zboroske so pes zdžal andre tiro kher. 3 Mi del tumen o Del amaro Dad, the o Raj o Ježiš Kristus, o lačhipen the o smirom! 4 Me paľikerav furt mire Devleske sar tut leperav andre mire modľitbi, 5 bo šunav pal o pačaben so tut hin kijo Ježiš amaro Raj the pal tiro kamiben kije savore pačabnaskere. 6 Modľinav man, hoj oda pačaben so amen hin jekhetane te zoraľol andre tu a avke te prindžares savoro lačhipen so amen hin andro Kristus. 7 Bo hin man igen baro radišagos tire kamibnastar, phrala miro, bo le Devleskere manuša chudle tutar e nevi zor andro jile. 8 Me tuke andro Kristus the šmelones šaj rozkazinďomas, hoj so kampel te kerel, 9 ale vaš oda, hoj tut kamav, mangav man tuke me, o Pavol, phureder manuš a akana the bertenošis vaš o Ježiš Kristus. 10 A mangav tut vaš miro čhavo Onezimus, saves me anďom pro svetos andre bertena. 11 Ov tuke varekana na sas pre hasna, ale akana hino the tuke the mange pre hasna. 12 Me les bičhaďom akana pale ke tute a leha džal the miro jilo. 13 Kamňom mange les te mukel paš mande, hoj ov vaš tuke te kerel pašal mande, te som andro lanci vaš o evaňjelium. 14 Ale na kamňom te kerel ňič bijal oda, hoj te džanav so pre oda tu phenes. Me na kamav pre tu te ispidel, ale kamav hoj oda lačhipen te avel korkoro tire jilestar. 15 Bo talam vaš oda tutar sikra odgeľa, hoj tuha paľis te avel pro furt, 16 imar na sar otrokos. Imar hino buter sar otrokos, ov hino lačho phral. Hino igen lačho mange, no mek buter tuke: the sar manuš, the sar phral andro Raj. 17 Te man ľikeres sar oles so tuha jekhetane kerel e buči, prile les avke sar man. 18 Te tuke kerďa vareso nalačho, abo te tuke kamel vareso, rachin oda mange. 19 Me, o Pavol oda pisinďom mire vasteha, me počinava. Te na tuke phenav hoj mange kames mek the tut korkores. 20 He, phrala, mi el man tutar hasna andro Raj! Ker mange radišagos andro jilo andro Kristus. 21 Pisinďom oda avke, bo pačav hoj sal šundo a kereha mek buter sar tuke phenďom. 22 A mek paš oda: pripravin mange o than, bo pačav, hoj prekal tumare modľitbi man o Del dela tumenge pale. 23 Pozdravinel tut o Epafras, so hino manca andre phandlo vaš o Ježiš Kristus 24 a the ola, so manca keren jekhetane e buči: o Marek, o Aristarchus, o Demas the o Lukaš. 25 O lačhipen amare Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero te avel tumare duchoha!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk