1. kapitola

O Eliaš the o kraľis Achazijah

1 Paloda, sar muľa o izraeliko kraľis Achab, o Moabčana pes vzburinde pro Izrael.
2 O Achazijah peľa pal o balkonos andral peskro upruno kher andre Samarija a zraňinďa pes. Bičhaďa peskre služobňiken a phenďa lenge: „Džan a dophučen tumen le ekroňike devlestar Baal-Zebub, či sasťuvava avri.“ 3 Akor o aňjelos le RAJESKRO phenďa le Eliašiske andral o Tišbe: „Ušťi a dža pro drom, hoj tut te arakhes le služobňikenca, saven bičhaďa o samarijiko kraľis, a phen lenge: ‚So, nane andro Izrael Del, hoj tumen džan te phučel le ekroňike devlestar Baal-Zebub?‘ 4 Vašoda kavke o RAJ phenel: ‚Andral o hadžos, pre savo pašľos, imar na ušťeha, ale čačes pre leste mereha.‘ “ Avke o Eliaš odarik geľa het. 5 Sar avle pale leskre služobňika, o kraľis lendar phučľa: „Soske avľan pale?“ 6 Odphende leske: „Arakhľam pes varesave muršeha, savo amenge phenďa: ‚Visaren tumen pale ko kraľis, savo tumen bičhaďa, a phenen leske, hoj o RAJ phenel kada: So, nane andro Izrael Del, hoj tumen džan te phučel le ekroňike devlestar Baal-Zebub? Vašoda imar na ušťeha andral o hadžos, pre savo pašľos, ale čačes pre leste mereha.‘ “ 7 O kraľis lendar phučelas: „Sar dičholas avri oda murš, savo pes tumenca zgeľa a vakerelas tumenge kala lava?“ 8 Phende leske: „Sas pre leste plašťos le džviroskra cipatar a pašal leste sas phandlo cipuno sirimos.“ „Oda sas o Eliaš andral o Tišbe,“ phenďa o kraľis. 9 Paľis o kraľis bičhaďa peskre veľiťeľis le penda (50) slugaďenca pal o Eliaš. Sar o veľiťeľis avľa ko Eliaš, ov ipen akor bešelas pro agor le brehoskro a phenďa leske: „Muršeja le Devleskro, o kraľis tuke prikazinel, hoj te aves tele!“ 10 O Eliaš phenďa le veľiťeľiske: „Te som le Devleskro murš, akor mi perel andral o ňebos e jag a mi zlabarel tut the tire muršen.“ Androda e jag andral o ňebos peľa a zlabarďa les the leskre muršen. 11 Avke o kraľis pal leste bičhaďa avre veľiťeľis le penda (50) slugaďenca. Ov leske phenďa: „Muršeja le Devleskro, o kraľis tuke prikazinel, hoj takoj te aves tele!“ 12 O Eliaš odphenďa: „Te som le Devleskro murš, akor mi perel andral o ňebos e jag a mi zlabarel tut the tire muršen.“ Androda le Devleskri jag andral o ňebos peľa a zlabarďa les the leskre muršen. 13 Paľis o kraľis bičhaďa tritovar avre veľiťeľis le penda (50) slugaďenca. Sar oda veľiťeľis geľa upre ko Eliaš, banďiľa anglal leste a zorales les mangelas: „Muršeja le Devleskro, mangav tut vaš miro dživipen the vaš o dživipen mire manušengre. Av jileskro ke amende! 14 Bo dikh, e jag andral o ňebos peľa a zlabarďa angle mande ole duje veľiťeľen the lengre penda (50) slugaďen. Ale akana mangav tut, mi el tuke miro dživipen andre tire jakha vzacno.“ 15 Akor le RAJESKRO aňjelos prevakerďa ko Eliaš: „Dža leha tele a ma dara tut!“ Avke o Eliaš ušťiľa a geľa leha ko kraľis. 16 Sar o Eliaš avľa ko kraľis, phenďa: „Kada phenel o RAJ: ‚Bičhaďal tire služobňiken, hoj pes te dophučen le ekroňike devlestar Baal-Zebub pal tiro sasťipen, avke sar te na uľahas o Del andro Izrael, savestar šaj phučľal. Vašoda čačes mereha pre oda hadžos, pre savo pašľos.‘ “ 17 O Achazijah muľa, avke sar o RAJ phenďa prekal o Eliaš, a vašoda, hoj le Achazijah na sas čhave, leskro phral o Joram pal leste ačhiľa kraľiske. Oda sas andro dujto berš, sar kraľinelas andre Judsko le Jošafatoskro čhavo o Jehoram. 18 Savore aver veci, so kerďa o Achazijah, hin pisimen andro Zvitkos le izraelike kraľengro.