1. kapitola

O Jan Krsťiťeľ pripravinel o drom le Rajeske

1 O evaňjelium pal o čhavo le Devleskero, pal o Ježiš Kristus, chudňa avke,
2 sar pisinenas o Proroka: “Dikh, me bičhavav mire poslos anglal tu a ov pripravinela prekal tu o drom. 3 O hangos so vičhinelas pre pušťa: ‘Pripravinen o drom le Rajeske, rovňaren avri leskere chodňiki!’ ” 4 O Jan chudňa te bolel pre pušťa a phenelas, hoj pes o manuša te den te bolel a te kerel pokaňje hoj pes lenge te odmukel o bini. 5 Avenas ke leste caľi phuv andral e Judea the Jeruzalem. A o nipi phenenas avri peskere bini a o Jan len bolelas andro paňi Jordan. 6 Ov sas urdo andre cipa pal e ťava, pašal o per les sas cipuno sirimos a chalas kobilki the maľakero medos. 7 A ov phenelas: “Pal mande avel zoraleder sar som me. Na som hodno anglal leste te banďol a te phundravel o sirimocis pre leskere kamašľi. 8 Me tumen bolďom le paňeha, ale ov tumen bolela le Sentne Duchoha.”

O Ježiš hino boldo a paľis pokušimen

9 Andre ola dživesa pes ačhiľa, hoj avľa o Ježiš andral o galilejsko Nazaret a sas boldo le Janostar andro paňi Jordan.
10 Sar avelas avri andral o paňi, jekhvareste dikhľa phundrado o ňebos a le Duchos so sar holubica avelas tele pre leste. 11 A andral o ňebos šunďiľa o hangos: “Tu sal miro čhavo kas kamav, tutar man hin o radišagos.” 12 Takoj les iľa o Duchos pre pušťa. 13 Sas ode saranda (40) dživesa a sas pokušimen le bengestar. Sas ode le džvirenca a o aňjela pašal leste kerenas.

O Raj phenelas pal o pokaňje

14 Akor, sar sas o Jan phandlo andre bertena, avľa o Ježiš andre Galileja kaj phenelas o evaňjelium le Devleskero.
15 A phenelas: “Imar avľa o časos (ideos), hoj pašes hin le Devleskero kraľišagos. Keren pokaňje a pačan andro evaňjelium.” 16 A sar phirelas pašal o Galilejsko moros, dikhľa le Šimon the leskere phrales le Andrej, sar mukenas e sita andro moros, bo on sas ribara. 17 O Ježiš lenge phenďa: “Aven pal mande a me tumendar kerava ribaren so chudena le manušen.” 18 On takoj omukle peskere siti a gele pal leste. 19 Sar geľa odarik sikra dureder dikhľa le Jakob the leskere phrales le Jan, le čhaven le Zebedeoskeren, thiš pre loďka te prikerel o siti. 20 Takoj len vičhinďa. On omukle peskere dades - le Zebedeus - andre loďa le manušenca so kerenas prekal leste buči a gele pal o Ježiš.

O posadnuto andre sinagoga

21 Avke gele andro foros Kafarnaum a takoj sombatone geľa andre sinagoga a sikavelas.
22 On predaranďile a čudaľinenas pes oleske so sikavelas, bo ov na sikavelas sar o zakoňika, ale sar oda so les hin pravos the zor. 23 Ipen akor sas andre sinagoga jekh manuš andre savo sas nalačho duchos. Ov vriskinďa: 24 “So amen hin tuha, Ježiš Nazaretsko, avľal amen te murdarel? Me džanav ko tu sal, oda sentno le Devleskero!” 25 A o Ježiš prikazinďa ole nalačhe duchoske: “Čhit, dža andral leste avri!” 26 O nalačho duchos leha čhivkerelas, zorales vriskinďa a geľa andral leste avri. 27 Savore daranďile a phučenas jekh avrestar: “Soda hin kada? Soda za nevo sikaviben? Bo andre zor prikazinel le nalačhe duchenge a on les šunen!” 28 O hiros pal leste chudňa te džal pal caľi Galileja.

Le Šimonoskeri sasuj

29 Sar avle avri andral e sinagoga o Ježiš, o Jakob the o Jan, gele andro kher ko Šimon the ko Andrej.
30 Ode pašľolas le Šimonoskeri sasuj andre horučka a takoj leske phende pal late. 31 O Ježiš avľa ke late, chudňa la vastestar a pomožinďa lake te uščel. E horučka la takoj omukľa a oj pašal lende kerelas. 32 Rači sar zageľa o kham, anenas kija leste savore nasvalen the le zaphandlen demonenca. 33 Savore manuša andral o foros pes zgele paš o vudar. 34 A sasťarďa but nasvalen so pes trapinenas andro nasvaľibena a tradňa avri but demonen. Na domukľa le demonenge te vakerel, bo on les prindžarenas. 35 Sig tosara, mek sar sas rat, uščiľa a geľa pro omuklo than kaj pes modľinelas. 36 O Šimon, the ola so sas leha, les gele te rodel. 37 Sar les arakhle, phende leske: “Sako tut rodel!” 38 O Ježiš lenge phenďa: “Aven džas andre aver gava so hine kade pašes, hoj the ode te phenav o evaňjelium, bo vaš oda avľom.” 39 Vakerelas o evaňjelium pal caľi Galileja andre lengere sinagogi a tradelas avri le demonen.

O malomocno hino sasťardo

40 Avľa ke leste jekh malomocno a mangelas les pro khoča: “Te kamňalas, šaj man sasťares!”
41 A le Ježišoske sas pharo vaš leske, thoďa pre leste o vast, chudňa pes lestar a phenďa: “Me kamav, av sasto!” 42 Takoj sasťiľa avri a sas žužo. 43 O Ježiš pes pre leste zadikhľa, takoj les bičhaďa het a zorales leske phenďa: 44 “Ma phen ada ňikaske, ale dža, sikav tut le rašaske a obetin oda so phenďa o Mojžiš, lenge pro sveďectvo.” 45 Ale ov džalas a všadzik vakerelas but so pes ačhiľa. Vaš oda o Ježiš imar našči geľa andro foros anglo nipi, ale sas avri pro omukle thana, kaj pal leste avenas o manuša pal savore seri.