Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

O Del prevakerďa prekal peskero Čhavo

1 Varekana čirla o Del vakerelas kije amare dada buterval the but sposobenca prekal o proroka,
2 ale akana andre kala ostatne dživesa prevakerďa prekal peskero Čhavo. Le Čhaha kerďa sa so hin pro ňebos the pre phuv a ačhaďa les upral savoreste. 3 O Čhavo sikavel le Devleskeri slava a hino ipen ajso sar o Del a savoro ľikerel peskere zorale laveha. Sar dokerďa oda, hoj obžužarďa le manušen le binendar, bešľa peske andro ňebos pal e čači sera le Nekzoraledere Devleske. 4 Ov ačhiľa bareder sar o aňjela, se oda nav, so les o Dad diňa, hin bareder sar lengero. 5 Se o Del šoha ( ňikda) na phenďa ňisave peskere aňjeloske: “Tu sal miro Čhavo, adadžives ačhiľom tiro Dad.” A pale avrether phenel o Del: “Me avava leskero Dad a ov ela miro Čhavo.” 6 Sar o Del anďa andro svetos peskere Čhas, so uľiľa ( pes narodzinďa) ešebno, phenďa: “Savore aňjela mušinen anglal leste te banďol.” 7 Pal o aňjela o Del phenel: “Ov kerel peskere aňjelendar balvaja a peskere služobňikendar jagale jaga.” 8 Ale pal o Čhavo phenďa o Del: “Tiro tronos, ó Devla, hin pro furt a kraľineha čačipnaskeres! 9 Zakamňal tut andro čačipen a našči avri ačhes o nalačhipen, vaš oda tut o Del, tiro Del, pomakhľa le oľejoha a diňa tut bareder radišagos sar olen, so hin tuha.” 10 Ov the phenďa: “Tu, Rajeja, anglal savoreste kerďal e phuv a tire vastenca kerďal o ňebos. 11 On našľona a sa phurona sar o uraviben, ale tu aveha furt. 12 Tu len pačareha andre sar o plašťos a čerinena pes sar o gada, ale tu sal furt jekh a tire berša šoha na preačhena.” 13 Se o Del šoha na phenďa ňisave aňjeloske: “Beš tuke pal miri čači sera, medik tuke na thovava tire ňeprijaťeľen tel o pindre.” 14 Akor ko hine o aňjela? On hine o duchi so služinen le Devleske a hine bičhade lestar te pomožinel le manušenge so prilena o spaseňie.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk