Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

O Del prevakerďa prekal peskero Čhavo

1 Varekana čirla o Del vakerelas kije amare dada buterval the but sposobenca prekal o proroka,
2 ale akana andre kala ostatne dživesa prevakerďa prekal peskero Čhavo. Le Čhaha kerďa sa so hin pro ňebos the pre phuv a ačhaďa les upral savoreste. 3 O Čhavo sikavel le Devleskeri slava a hino ipen ajso sar o Del a savoro ľikerel peskere zorale laveha. Sar dokerďa oda, hoj obžužarďa le manušen le binendar, bešľa peske andro ňebos pal e čači sera le Nekzoraledere Devleske. 4 Ov ačhiľa bareder sar o aňjela, se oda nav, so les o Dad diňa, hin bareder sar lengero. 5 Se o Del šoha ( ňikda) na phenďa ňisave peskere aňjeloske: “Tu sal miro Čhavo, adadžives ačhiľom tiro Dad.” A pale avrether phenel o Del: “Me avava leskero Dad a ov ela miro Čhavo.” 6 Sar o Del anďa andro svetos peskere Čhas, so uľiľa ( pes narodzinďa) ešebno, phenďa: “Savore aňjela mušinen anglal leste te banďol.” 7 Pal o aňjela o Del phenel: “Ov kerel peskere aňjelendar balvaja a peskere služobňikendar jagale jaga.” 8 Ale pal o Čhavo phenďa o Del: “Tiro tronos, ó Devla, hin pro furt a kraľineha čačipnaskeres! 9 Zakamňal tut andro čačipen a našči avri ačhes o nalačhipen, vaš oda tut o Del, tiro Del, pomakhľa le oľejoha a diňa tut bareder radišagos sar olen, so hin tuha.” 10 Ov the phenďa: “Tu, Rajeja, anglal savoreste kerďal e phuv a tire vastenca kerďal o ňebos. 11 On našľona a sa phurona sar o uraviben, ale tu aveha furt. 12 Tu len pačareha andre sar o plašťos a čerinena pes sar o gada, ale tu sal furt jekh a tire berša šoha na preačhena.” 13 Se o Del šoha na phenďa ňisave aňjeloske: “Beš tuke pal miri čači sera, medik tuke na thovava tire ňeprijaťeľen tel o pindre.” 14 Akor ko hine o aňjela? On hine o duchi so služinen le Devleske a hine bičhade lestar te pomožinel le manušenge so prilena o spaseňie.