Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

O paľikeriben

1 O Pavol, o Silvan the o Timoteus, pisinen le manušenge andro foros Tesalonika, la khangerake andro Del amaro Dad the andre amaro Raj Ježiš Kristus:
2 O lačhipen tumenge the o smirom le Devlestar amare Dadestar the amare Rajestar le Ježišostar Kristostar.

Pal o sudos, so ela, sar avela o Kristus

3 Phralale, amen mušinas vaš tumenge te paľikerel furt le Devleske a hin vaš soske, bo igen barol tumaro pačaben the tumaro kamiben jekh kije avreste.
4 Vaš oda the amen korkore pes lašaras tumenca andro khangera le Devleskere, bo tumen ľikeren avri a pačan andre savore tumare pharipena the prenasledovaňja so zľidžan. 5 Kada savoro sikavel pre le Devleskero čačipnaskero sudos a vaš oda avena hodne te džal andro kraľišagos le Devleskero, vaš savo the cerpinen. 6 Bo o Del hino čačipnaskero andre oda, hoj dela pale o pharipen olenge so tumenge keren o pharipen, 7 ale tumenge so san andro pharipen, zaačhavela o pharipen avke sar the amenge. A oda ela akor sar pes andral o ňebos sikavela o Raj o Ježiš le aňjelenca peskera zoraha. 8 Bo andro jagale plameňa marela olen so na prindžaren le Devles the olen so na šunen o evaňjelium amare Rajeskero le Ježišoskero. 9 Marela pes len le večne meribnaha a ena het dur le Rajeskere mujestar the leskera slavakera zoratar. 10 Oda ela andre oda džives sar o Ježiš avela, vaš oda, hoj peske te lel e slava savore peskere sentne manušendar the e bari pačiv savorendar so pačanďile. Tumen avena maškar lende vaš oda, bo pačanďiľan amare sveďectvoske. 11 Vaš oda pes furt vaš tumenge modľinas, hoj tumendar amaro Del te kerel lačhen andre oda dživipen andre savo tumen vičhinďa; hoj te keren leskera zoraha savoro lačhipen so kamen te kerel andre tumari pačabnaskeri buči. 12 Hoj te el barardo o nav amare Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero andre tumende a tumen andre leste. Kada pes ačhela vaš oda, bo o Del the amaro Raj, o Ježiš Kristus, hine ajse lačhe kije tumende.