Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

O paľikeriben

1 Me, o Peter, o apoštolos le Ježišoskero Kristoskero, pisinav tumenge so san kidle avri le Devlestar - tumenge, so dživen sar o cudzinci a san rozčhide andro Pontus, Galacija, Kapadokija, Azija the Bitynija.
2 O Del amaro Dad peske tumen avrikidňa pre peskero planos a prekal peskero Duchos tumen sentňarďa hoj te šunen le Ježiš Kristus a te aven obžužarde leskere rateha. Mi Del tumen o Del pherdo lačhipen the smirom!

Pal e zachrana andro Kristus

3 Lašaras le Devles, so hin o Dad amare Rajeske le Ježišoske Kristoske. Bo peskere bare lačhipnaha amen diňa o nevo dživipen the o džido užaripen ( nadej) oleha, hoj uštaďa le Ježiš Kristus andral o meriben.
4 Vaš oda, hoj te chudas ole barvaľipnastar, so šoha ( ňikda) na preačhela, na musaľola aňi na kirňola a hino garudo andro ňebos prekal tumende. 5 E zor le Devleskeri tumen ľikerel prekal o pačaben, hoj te aven zachraňimen. Odi zachrana hiňi pripravimen a sikavela pes andro posledno časos ( ideos). 6 Radisaľon olestar, the te mek akana pes tumenge kampel sikra te trapinel andro všelijake probi ( skuški), 7 hoj pes te sikavel hoj tumaro pačaben hino probaľimen avri. Bo ajso pačaben mol buter sar o somnakaj so našľol, ale pes mušinel thiš andre jag te probaľinel. Vaš ajso pačaben chudena o lašariben, o baripen the e pačiv andre oda džives sar pes sikavela o Ježiš Kristus. 8 Les šoha na dikhľan a the avke les kamen; aňi akana les na dikhen, ale pačan andre leste a radisaľon bare radišagoha the baripnaha, oda hin ajso radišagos, so pes aňi na del avri te phenel le lavenca. 9 Bo dochuden oda pal soste džanas andro pačaben - e zachrana prekal tumare duši. 10 O proroka, so prorokinenas pal le Devleskero lačhipen prekal tumende, igen rodenas a dophučenas pes pal kadi zachrana. 11 A dophučenas pes le Kristoskere Duchostar pal oda, hoj kana oda časos ela, the sar oda avela. A o Duchos so sas andre lende anglal phenelas avri pal o cerpišagi le Kristoskere the pal e slava so avela paľis. 12 Lenge sas sikado, hoj na služinde peske, ale tumenge, oleha so tumenge hin akana vakerdo prekal lende. Bo on tumenge vakerenas o evaňjelium andro Sentno Duchos, so sas bičhado andral o ňebos. The o aňjela pre oda igen kamenas te dikhel. 13 Vaš oda, gondoľinen pal oda so keren, aven strižbe a muken tumen igen pre le Devleskero lačhipen, so tumenge ela dino sar pes sikavela o Ježiš Kristus. 14 Aven sar ola čhave so šunen le Dades a ma den tumen te ľidžal ole žadoscenge so tumen sas varekana, sar mek na džanenas o čačipen. 15 Ale aven sentne andre savoreste so keren, sar hino sentno oda ko tumen vičhinďa. 16 Bo hin pisimen: “Aven sentne, bo me som sentno!” 17 A te vičhinen “Dado” le Devles - so na dikhel pro manuš, ale sudzinel pal oda, ko so kerel - ta dživen daraha anglo Del, medik san pre kadi phuv. 18 Oda purano dživipen, so sikľilan tumare dadendar, sas bi e hasna. No, džanen hoj sanas cinde avri andral oda dživipen a na sas vaš tumenge počimen le somnakaha aňi le rupeha - so našľona - 19 ale le vzacne Kristoskere rateha. Ov sas sar o bakroro bi e chiba the bi o binos. 20 Ov sas pre oda imar anglal avrikidlo mek angle oda sar sas o svetos kerdo, ale sas sikado andro posledne dživesa prekal tumende. 21 Prekal leste pačan andro Del, savo les uštaďa andral o meriben a diňa les e slava. Vaš oda šaj pačan the užaren pro Del. 22 No akana imar žužarďan tumare jile, oleha hoj kerenas oda so phenel o čačipen a hoj kamenas le phralen čače kamibnaha. Vaš oda, the akana kamen jekh avres andral o žužo jilo. 23 Se uľiľan ( narodzinďan pes) mek jekhvar, na andral o ďiv ( zrnos) so kirňol, ale andral o ďiv so na kirňol, andral o džido lav le večne Devleskero. 24 Bo hin pisimen: “Dojekh ťelos hin sar e čhar acaľi leskeri slava hin sar e kvitka la čharakeri. E čhar šučiľa avri a lakeri kvitka peľa tele, 25 ale o lav le Rajeskero ačhel pro furt.” Oda lav hin o evaňjelium so pes tumenge vakerďa.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk