Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

O paľikeriben

1 Me, o Peter, o apoštolos le Ježišoskero Kristoskero, pisinav tumenge so san kidle avri le Devlestar - tumenge, so dživen sar o cudzinci a san rozčhide andro Pontus, Galacija, Kapadokija, Azija the Bitynija.
2 O Del amaro Dad peske tumen avrikidňa pre peskero planos a prekal peskero Duchos tumen sentňarďa hoj te šunen le Ježiš Kristus a te aven obžužarde leskere rateha. Mi Del tumen o Del pherdo lačhipen the smirom!

Pal e zachrana andro Kristus

3 Lašaras le Devles, so hin o Dad amare Rajeske le Ježišoske Kristoske. Bo peskere bare lačhipnaha amen diňa o nevo dživipen the o džido užaripen ( nadej) oleha, hoj uštaďa le Ježiš Kristus andral o meriben.
4 Vaš oda, hoj te chudas ole barvaľipnastar, so šoha ( ňikda) na preačhela, na musaľola aňi na kirňola a hino garudo andro ňebos prekal tumende. 5 E zor le Devleskeri tumen ľikerel prekal o pačaben, hoj te aven zachraňimen. Odi zachrana hiňi pripravimen a sikavela pes andro posledno časos ( ideos). 6 Radisaľon olestar, the te mek akana pes tumenge kampel sikra te trapinel andro všelijake probi ( skuški), 7 hoj pes te sikavel hoj tumaro pačaben hino probaľimen avri. Bo ajso pačaben mol buter sar o somnakaj so našľol, ale pes mušinel thiš andre jag te probaľinel. Vaš ajso pačaben chudena o lašariben, o baripen the e pačiv andre oda džives sar pes sikavela o Ježiš Kristus. 8 Les šoha na dikhľan a the avke les kamen; aňi akana les na dikhen, ale pačan andre leste a radisaľon bare radišagoha the baripnaha, oda hin ajso radišagos, so pes aňi na del avri te phenel le lavenca. 9 Bo dochuden oda pal soste džanas andro pačaben - e zachrana prekal tumare duši. 10 O proroka, so prorokinenas pal le Devleskero lačhipen prekal tumende, igen rodenas a dophučenas pes pal kadi zachrana. 11 A dophučenas pes le Kristoskere Duchostar pal oda, hoj kana oda časos ela, the sar oda avela. A o Duchos so sas andre lende anglal phenelas avri pal o cerpišagi le Kristoskere the pal e slava so avela paľis. 12 Lenge sas sikado, hoj na služinde peske, ale tumenge, oleha so tumenge hin akana vakerdo prekal lende. Bo on tumenge vakerenas o evaňjelium andro Sentno Duchos, so sas bičhado andral o ňebos. The o aňjela pre oda igen kamenas te dikhel. 13 Vaš oda, gondoľinen pal oda so keren, aven strižbe a muken tumen igen pre le Devleskero lačhipen, so tumenge ela dino sar pes sikavela o Ježiš Kristus. 14 Aven sar ola čhave so šunen le Dades a ma den tumen te ľidžal ole žadoscenge so tumen sas varekana, sar mek na džanenas o čačipen. 15 Ale aven sentne andre savoreste so keren, sar hino sentno oda ko tumen vičhinďa. 16 Bo hin pisimen: “Aven sentne, bo me som sentno!” 17 A te vičhinen “Dado” le Devles - so na dikhel pro manuš, ale sudzinel pal oda, ko so kerel - ta dživen daraha anglo Del, medik san pre kadi phuv. 18 Oda purano dživipen, so sikľilan tumare dadendar, sas bi e hasna. No, džanen hoj sanas cinde avri andral oda dživipen a na sas vaš tumenge počimen le somnakaha aňi le rupeha - so našľona - 19 ale le vzacne Kristoskere rateha. Ov sas sar o bakroro bi e chiba the bi o binos. 20 Ov sas pre oda imar anglal avrikidlo mek angle oda sar sas o svetos kerdo, ale sas sikado andro posledne dživesa prekal tumende. 21 Prekal leste pačan andro Del, savo les uštaďa andral o meriben a diňa les e slava. Vaš oda šaj pačan the užaren pro Del. 22 No akana imar žužarďan tumare jile, oleha hoj kerenas oda so phenel o čačipen a hoj kamenas le phralen čače kamibnaha. Vaš oda, the akana kamen jekh avres andral o žužo jilo. 23 Se uľiľan ( narodzinďan pes) mek jekhvar, na andral o ďiv ( zrnos) so kirňol, ale andral o ďiv so na kirňol, andral o džido lav le večne Devleskero. 24 Bo hin pisimen: “Dojekh ťelos hin sar e čhar acaľi leskeri slava hin sar e kvitka la čharakeri. E čhar šučiľa avri a lakeri kvitka peľa tele, 25 ale o lav le Rajeskero ačhel pro furt.” Oda lav hin o evaňjelium so pes tumenge vakerďa.