Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

La khangerake the lakere čhavenge

1 Me o phureder: la Raňakea, so hiňi avri kidňi le Devlestar, the lakere čhavenge, saven čačes kamav - a na ča me korkoro, ale the savore so prindžarde o čačipen -
2 vaš o čačipen, so ačhel andre amende a ela amenca pro furt. 3 Mi el amenca o lačhipen le Devleskere jilestar, the o smirom khatal o Del amaro Dad the khatal o Raj Ježiš Kristus, o Čhavo le Dadeskero, andro čačipen the andro kamiben. 4 Igen radisaľiľom hoj arakhľom tire čhavendar ajsen, so phiren andro čačipen avke sar chudňam o prikazaňie le Dadestar. 5 Akana, Raňije, na pisinav tuke nevo prikazaňie, ale oda, so amen sas ešebnovarestar. Mangav tut, hoj te kamas jekh avren. 6 A o kamiben hin oda, hoj te phiras andre leskere prikazaňia. A oda prikazaňie hin te phirel andro kamiben, avke sar šunďan ešebnovarestar. 7 Bo andro svetos avle but klamara, so na viznavinen, hoj o Ježiš Kristus avľa andro ťelos: ajso manuš hino klamaris the o antikrist. 8 Den pre tumende pozoris, hoj te na našaven oda pre soste kerenas, ale hoj te chuden calo počiňiben. 9 Ole manušes nane o Del, ko džal dureder a na ačhel andro sikaviben le Kristoskero, ale ko ačhel andro sikaviben le Kristoskero, oles hin the o Dad the o Čhavo. 10 Te vareko avel ke tumende a na anel kada sikaviben, ma prilen les andro kher, aňi leske ma paľikeren. 11 Bo oda, ko leske paľikerel, lel pre peste leskere nalačhe skutki. 12 Hin man but, so tumenge te pisinel, ale na kamav pro papiris la tintaha. Bo pačav hoj avava ke tumende a vakeraha jekh avreha, a avke ela amaro radišagos pherdo. 13 O čhave tira pheňakere, so hiňi kidňi avri le Devlestar, tuke bičhaven paľikeriben.Amen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk