1. kapitola

Sar o Del stvorinďa o svetos

1 Ešebnovarestar o Del stvorinďa o ňebos the e phuv.
2 Pre phuv na sas ňič a na dičholas ňisar avri. O kaľipen zaučharelas e hlbina a o Duchos le Devleskro pes vznašinelas upral o paňa.

Ešebno džives

3 O Del phenďa: „Mi el o švetlos!“ A sas o švetlos.
4 O Del dikhľa, hoj o švetlos hino lačho, a odďelinďa o švetlos le kaľipnastar. 5 O Del diňa le švetloske nav „džives“ a le kaľipnaske diňa nav „rat“. Sas rat a sas tosara, ešebno džives.

Dujto džives

6 O Del phenďa: „Mi el pre obloha e klenba, savi rozďelinela o paňa upral the telal.“
7 Avke o Del kerďa e obloha a odďelinďa o paňa telal e klenba le paňendar upral e klenba. A sas avke. 8 Ola klenbake diňa o Del nav „ňebos“. Sas rat a sas tosara, dujto džives.

Trito džives

9 O Del phenďa: „Mi skiden pes upre o paňa, so hine tel o ňebos, pre jekh than a mi sikavel pes e šuki phuv.“ A sas avke.
10 O Del diňa ola šuka phuvake nav „phuv“ a ole paňenge, so pes skidle pre jekh than, diňa nav „moros“. A o Del dikhľa, hoj oda hin mištes. 11 Akor o Del phenďa: „Mi barol pre phuv savore rastlini: o rastlini, so anena o semena, the o ovocna stromi, so anena sako peskro uľipen.“ A sas avke. 12 Pre phuv barile avri o rastlini, so anenas o semena, the ovocna stromi, so chudle te anel peskro uľipen. A o Del dikhľa, hoj oda hin mištes. 13 Sas rat a sas tosara, trito džives.

Štarto džives

14 O Del phenďa: „Mi en o švetla pro ňebos, hoj te odďelinen o džives la račatar, hoj te sikaven pro časi, kana ela o inepi, o dživesa the o berša.
15 Mi en sar o švetla pro ňebos, hoj te švicinen pre phuv.“ A sas avke. 16 O Del kerďa duj bare švetla: O kham, hoj te vladňinel upral o džives, a o čhon, hoj te vladňinel upral e rat. Kerďa the o čercheňa. 17 O Del len thoďa pro ňebos, hoj te švicinen pre phuv 18 a te vladňinen upral o džives the upral e rat a te odďelinen o švetlos le kaľipnastar. A o Del dikhľa, hoj oda hin mištes. 19 Sas rat a sas tosara, štarto džives.

Pandžto džives

20 O Del phenďa: „Mi pherdžaren pes o paňa le džide tvorenca a mi ľecinen o čirikle upral e phuv pal calo ňebos.“
21 Avke o Del stvorinďa savore bare moroskre džviren the savore tvoren, so dživen andro moros, a stvorinďa the savore čiriklen. A o Del dikhľa, hoj oda hin mištes. 22 O Del len požehňinďa a phenďa: „Aven plodna a rozmnožinen tumen a pherdžaren o paňa andro moros. The o čirikle pes mi rozmnožinen pre phuv!“ 23 Sas rat a sas tosara, pandžto džives.

Šovto džives

24 O Del phenďa: „Mi pherarel pes e phuv savore džide tvorenca: le dobitkoha, le džvirenca, so pes cirden pal e phuv, the savore dzive džvirenca.“ A sas avke.
25 O Del stvorinďa savore džide tvoren: le dobitkos, le bakren, olen, so pes cirden pal e phuv, the savore dzive džviren. A o Del dikhľa, hoj oda hin mištes. 26 Paľis o Del phenďa: „Aven keras manušes pre amaro obrazis the pre amari podoba, hoj te vladňinen upral o moroskre ribi, upral o ňeboskre čirikle the upral savore džviri, so pes cirden pal e phuv.“ 27 Avke o Del stvorinďa manušes pre peskro obrazis, pro obrazis le Devleskro les stvorinďa. Stvorinďa len sar muršes the džuvľa. 28 O Del len požehňinďa a phenďa lenge: „Aven plodna a rozmnožinen tumen, pherdžaren e phuv a zalen tumenge la! Vladňinen upral o moroskre ribi, upral o ňeboskre čirikle the upral savore dziva džviri.“ 29 Paľis o Del phenďa: „Dav tumenge savore rastlini pre caľi phuv, andre save hin o semena, the savore stromi, pre save barol ovocje, andre save hin o semena; oda ela tumenge pro chaben. 30 A savore džvirenge pre phuv, savore čiriklenge pro ňebos, the savore tvorenge, so pes cirden pal e phuv, andre kaste hin o dichos le dživipnaskro, dav savore zelena rastlini pro chaben.“ A sas avke. 31 O Del dikhľa savoro, so kerďa, a sas oda igen mištes. Sas rat a sas tosara, šovto džives.