Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

O paľikeriben

1 Me o Pavol, o apoštolos bičhado na le nipendar, aňi na prekal o manuš, ale prekal o Ježiš Kristus the prekal o Del prekal o Dad so les uštaďa andral o meriben,
2 the savore phrala so hine manca, pisinas le khangerenge andre Galacija: 3 Mi del tumen o Del amaro Dad the o Raj o Ježiš Kristus o lačhipen the o smirom. 4 Ov pes diňa vaš amare bini, hoj amen te lel avri andral kada nalačho svetos andre savo dživas, bo avke oda kamelas o Dad amaro Del. 5 Leske mi džal e slava pro furt. Amen.

Aver evaňjelium nane

6 Čudaľinav man, hoj avke sig oddžan olestar, ko tumen vičhinďa andro lačhipen le Kristoskero a džan ke aver evaňjelium.
7 Aver evaňjelium nane. Ča, hoj hin varesave džene so tumen diliňaren andre a kamen te previsarel o evaňjelium le Kristoskero. 8 Ale te tumenge amen vakerďamas - abo o aňjelos andral o ňebos - aver evaňjelium sar oda so tumenge imar vakerďam, mi el prekošlo! 9 Avke sar imar sigeder phenďam the akana pale phenav: te tumenge vareko vakerela aver evaňjelium sar oda, so imar priiľan, mi el prekošlo! 10 Me na kamav akana te vakerel oda so kamen o manuša te šunel, ale oda so o Del kamel. Abo kamav te el pre dzeka le manušenge? Bo te mek kamňomas te el pre dzeka le manušenge, ta imar na uľomas le Kristoskero služobňikos.

O Pavol priiľas o evaňjelium le Devlestar

11 Kamav tumenge te phenel phralale, hoj o evaňjelium, so tumenge vakeravas, nane le manušestar.
12 Bo aňi me les na priiľom le manušestar, aňi man oda o manuš na sikaďa. Ale sikaďa mange les o Ježiš Kristus. 13 Se tumen šunďan pal miro dživipen, so keravas sar mek pačavas andre oda so o Židi. Šunďan sar džavas pre le Devleskeri khangeri a keravas sa pre oda, hoj la te rozmarav. 14 Sar mek somas andro Židoviko pačaben, somas feder but Židendar so sas andre mire berša, bo zoraleder sar on džavas pal oda so amenge mukle amare dada. 15 Ale o Del peske man avriiľa mek sigeder sar uľiľom ( pes narodzinďom). Akor, sar oda ov kamňa, vičhinďa man peskere lačhipnaha, 16 vaš oda, hoj prekal mande te sikavel peskere Čhas a hoj pal leste te vakerav maškar o nažidi. A akor na geľom ňikastar pal oda te phučel. 17 Aňi na geľom andro Jeruzalem kijo apoštola so sas sigeder sar me, ale geľom andre Arabija a avľom pale andro Damaskus. 18 Paľis pal o trin berš geľom andro Jeruzalem, hoj te prindžarav le Kefas, le Peter - a ačhiľom ke leste dešupandž džives. 19 Avre apoštolos na dikhľom, ča le Jakob, le Rajeskere phrales. 20 O Del džanel, hoj oda so tumenge pisinav, na klaminav. 21 Paľis geľom andro phuva Syrija the Cilicija. 22 Ale le Kristoskere khangera andre Judsko man dži akor na prindžarenas a na dikhle. 23 On ča šunde: “Oda, ko pre amende varekana džalas, akana vakerel pal oda pačaben so angle oda kamelas te rozmarel.” 24 A lašarenas vaš ma le Devles.