1. kapitola

O paľikeriben

1 Me o Pavol, o apoštolos bičhado na le nipendar, aňi na prekal o manuš, ale prekal o Ježiš Kristus the prekal o Del prekal o Dad so les uštaďa andral o meriben,
2 the savore phrala so hine manca, pisinas le khangerenge andre Galacija: 3 Mi del tumen o Del amaro Dad the o Raj o Ježiš Kristus o lačhipen the o smirom. 4 Ov pes diňa vaš amare bini, hoj amen te lel avri andral kada nalačho svetos andre savo dživas, bo avke oda kamelas o Dad amaro Del. 5 Leske mi džal e slava pro furt. Amen.

Aver evaňjelium nane

6 Čudaľinav man, hoj avke sig oddžan olestar, ko tumen vičhinďa andro lačhipen le Kristoskero a džan ke aver evaňjelium.
7 Aver evaňjelium nane. Ča, hoj hin varesave džene so tumen diliňaren andre a kamen te previsarel o evaňjelium le Kristoskero. 8 Ale te tumenge amen vakerďamas - abo o aňjelos andral o ňebos - aver evaňjelium sar oda so tumenge imar vakerďam, mi el prekošlo! 9 Avke sar imar sigeder phenďam the akana pale phenav: te tumenge vareko vakerela aver evaňjelium sar oda, so imar priiľan, mi el prekošlo! 10 Me na kamav akana te vakerel oda so kamen o manuša te šunel, ale oda so o Del kamel. Abo kamav te el pre dzeka le manušenge? Bo te mek kamňomas te el pre dzeka le manušenge, ta imar na uľomas le Kristoskero služobňikos.

O Pavol priiľas o evaňjelium le Devlestar

11 Kamav tumenge te phenel phralale, hoj o evaňjelium, so tumenge vakeravas, nane le manušestar.
12 Bo aňi me les na priiľom le manušestar, aňi man oda o manuš na sikaďa. Ale sikaďa mange les o Ježiš Kristus. 13 Se tumen šunďan pal miro dživipen, so keravas sar mek pačavas andre oda so o Židi. Šunďan sar džavas pre le Devleskeri khangeri a keravas sa pre oda, hoj la te rozmarav. 14 Sar mek somas andro Židoviko pačaben, somas feder but Židendar so sas andre mire berša, bo zoraleder sar on džavas pal oda so amenge mukle amare dada. 15 Ale o Del peske man avriiľa mek sigeder sar uľiľom ( pes narodzinďom). Akor, sar oda ov kamňa, vičhinďa man peskere lačhipnaha, 16 vaš oda, hoj prekal mande te sikavel peskere Čhas a hoj pal leste te vakerav maškar o nažidi. A akor na geľom ňikastar pal oda te phučel. 17 Aňi na geľom andro Jeruzalem kijo apoštola so sas sigeder sar me, ale geľom andre Arabija a avľom pale andro Damaskus. 18 Paľis pal o trin berš geľom andro Jeruzalem, hoj te prindžarav le Kefas, le Peter - a ačhiľom ke leste dešupandž džives. 19 Avre apoštolos na dikhľom, ča le Jakob, le Rajeskere phrales. 20 O Del džanel, hoj oda so tumenge pisinav, na klaminav. 21 Paľis geľom andro phuva Syrija the Cilicija. 22 Ale le Kristoskere khangera andre Judsko man dži akor na prindžarenas a na dikhle. 23 On ča šunde: “Oda, ko pre amende varekana džalas, akana vakerel pal oda pačaben so angle oda kamelas te rozmarel.” 24 A lašarenas vaš ma le Devles.