Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

1 Lačho Teofilona, ešebno kňižka pisinďom pal savoreste, so chudňa anglunestar o Ježiš te kerel the te sikavel, 2 dži andre oda džives, sar sas upre ilo andro ňebos. Angle oda diňa prekal o Sentno Duchos o prikazaňia le apoštolenge, saven peske kidňa avri. 3 Saranda džives pal leskero meriben pes lenge o Ježiš sikavelas avke, hoj te džanen, hoj dživel. Dikhle les a vakerelas lenca pal o Devleskero kraľišagos. 4 Sar mek sas lenca jekhetane, prikazinelas lenge: “Na džan het andral o Jeruzalem, ale užaren pre oda daros, pal savo tumenge vakeravas, hoj o Dad dela. 5 O Jan bolelas le paňeha, ale tumen avena bolde le Sentne Duchoha, imar pal o nabut dživesa.”

O Ježiš Kristus džal andro ňebos

6 No sar pes zgele, phučle le Ježišostar: “Rajeja, či kames akana pale te ačhavel o kraľišagos le Izraeloske?”
7 Ov lenge odphenďa: “Oda nane tumari veca te džanel kana, the te prindžarel o časi ( o idei), save peske o Dad kerďa andre peskeri zor. 8 Ale avela pre tumende o Sentno Duchos, prilena leskeri zor a avena mire švedki andro Jeruzalem the pal caľi Judsko the andre Samarija a paľis the dži andro posledno agor la phuvake.” 9 Pal kala lava sas angle lengere jakha hazdlo upre a on dikhenas pre leste, medik les e chmara na iľa het. 10 Andre oda, sar dikhenas pro ňebos, jekhvareste paš lende ačhile duj murša urde andro parne gada, 11 a phende: “Muršale andral e Galileja, so kade ačhen a dikhen pro ňebos? Kada Ježiš, savo sas tumendar upre ilo andro ňebos, avela pale avke, sar les dikhľan te džal andro ňebos.” 12 Paľis gele pale andro Jeruzalem, pal o verchos savo pes vičhinel Olivovo, so hin pašes paš o Jeruzalem, vaj jekh kilometros. 13 Sar doavle andro foros, gele andro upruno baro kher, kaj bešenas o Peter, o Jakob, o Jan, o Andrej, o Filip, o Tomaš, o Bartolomeus, o Matuš, o Jakob le Alfeoskero, o Šimon Zelota, so les vičhinenas Horlivec the o Judaš le Jakoboskero. 14 Kala savore sas jekhetane andro modľitbi le džuvľenca the la Mariaha, le Ježišoskera daha, the leskere phralenca.

Avri kidle le Matej apoštoloske

15 Andre ola dživesa uščiľa o Peter maškar savore učeňika (a sas ode vaj šel the biš (120) manuša) a phenďa:
16 “Muršale, phralale, mušinďa pes te ačhel oda, so hin pisimen, so imar anglal phenďa o Sentno Duchos prekal o David pal o Judaš, so ľidžalas olen, so zaphandle le Ježiš. 17 Bo o Judaš sas jekh amendar a služinelas amenca jekhetane.” 18 (Vaš ola love so chudňa vaš oda, hoj diňa andre le Ježiš, peske cinďa maľa. Pal oda peľa tele šereha a phariľa avke, hoj savoro andral leste avľa avri. 19 A dodžanle pes olestar savore manuša, so bešen andro Jeruzalem. Vaš oda pes vičhinel odi maľa andre lengeri čhib Akeldama, so hin, Le rateskeri maľa.) 20 “Bo andro Žalmi hin pisimen: ‘Mi ačhel leskero kher omuklo a ňiko ode te na bešel!’ A avrether:‘Leskeri služba, mi prelel aver!’ 21 Vaš oda kampel ole muršendar jekhes avri te lel, so sas amenca calo časos ( ideos), medik sas o Ježiš maškar amende a phirelas amenca. 22 A sas amenca akorestar, sar sas boldo o Ježiš le Janostar, až dži andre oda džives, sar sas amendar upre ilo. Oda murš mi svedčinel amenca, hoj o Ježiš uščiľa andral o meriben.” 23 Avke ačhade duje dženen, le Jozef Barsabaš (so les vičhinenas Čačipnaskero) the le Matej. 24 Paľis pes kavke modľinenas: “Rajeja, tu so prindžares o jile savore manušenge, tu amenge sikav saves kale dujendar tuke kidňal avri, 25 hoj te zalel e služba the o apoštolstvo andral savo o Judaš odgeľa, pre peskero vlastno than.” 26 Avke len dine losi a o losos peľa pro Matej, savo sas imar rachimen maškar o dešujekh apoštola.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk