Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

1 Lačho Teofilona, ešebno kňižka pisinďom pal savoreste, so chudňa anglunestar o Ježiš te kerel the te sikavel, 2 dži andre oda džives, sar sas upre ilo andro ňebos. Angle oda diňa prekal o Sentno Duchos o prikazaňia le apoštolenge, saven peske kidňa avri. 3 Saranda džives pal leskero meriben pes lenge o Ježiš sikavelas avke, hoj te džanen, hoj dživel. Dikhle les a vakerelas lenca pal o Devleskero kraľišagos. 4 Sar mek sas lenca jekhetane, prikazinelas lenge: “Na džan het andral o Jeruzalem, ale užaren pre oda daros, pal savo tumenge vakeravas, hoj o Dad dela. 5 O Jan bolelas le paňeha, ale tumen avena bolde le Sentne Duchoha, imar pal o nabut dživesa.”

O Ježiš Kristus džal andro ňebos

6 No sar pes zgele, phučle le Ježišostar: “Rajeja, či kames akana pale te ačhavel o kraľišagos le Izraeloske?”
7 Ov lenge odphenďa: “Oda nane tumari veca te džanel kana, the te prindžarel o časi ( o idei), save peske o Dad kerďa andre peskeri zor. 8 Ale avela pre tumende o Sentno Duchos, prilena leskeri zor a avena mire švedki andro Jeruzalem the pal caľi Judsko the andre Samarija a paľis the dži andro posledno agor la phuvake.” 9 Pal kala lava sas angle lengere jakha hazdlo upre a on dikhenas pre leste, medik les e chmara na iľa het. 10 Andre oda, sar dikhenas pro ňebos, jekhvareste paš lende ačhile duj murša urde andro parne gada, 11 a phende: “Muršale andral e Galileja, so kade ačhen a dikhen pro ňebos? Kada Ježiš, savo sas tumendar upre ilo andro ňebos, avela pale avke, sar les dikhľan te džal andro ňebos.” 12 Paľis gele pale andro Jeruzalem, pal o verchos savo pes vičhinel Olivovo, so hin pašes paš o Jeruzalem, vaj jekh kilometros. 13 Sar doavle andro foros, gele andro upruno baro kher, kaj bešenas o Peter, o Jakob, o Jan, o Andrej, o Filip, o Tomaš, o Bartolomeus, o Matuš, o Jakob le Alfeoskero, o Šimon Zelota, so les vičhinenas Horlivec the o Judaš le Jakoboskero. 14 Kala savore sas jekhetane andro modľitbi le džuvľenca the la Mariaha, le Ježišoskera daha, the leskere phralenca.

Avri kidle le Matej apoštoloske

15 Andre ola dživesa uščiľa o Peter maškar savore učeňika (a sas ode vaj šel the biš (120) manuša) a phenďa:
16 “Muršale, phralale, mušinďa pes te ačhel oda, so hin pisimen, so imar anglal phenďa o Sentno Duchos prekal o David pal o Judaš, so ľidžalas olen, so zaphandle le Ježiš. 17 Bo o Judaš sas jekh amendar a služinelas amenca jekhetane.” 18 (Vaš ola love so chudňa vaš oda, hoj diňa andre le Ježiš, peske cinďa maľa. Pal oda peľa tele šereha a phariľa avke, hoj savoro andral leste avľa avri. 19 A dodžanle pes olestar savore manuša, so bešen andro Jeruzalem. Vaš oda pes vičhinel odi maľa andre lengeri čhib Akeldama, so hin, Le rateskeri maľa.) 20 “Bo andro Žalmi hin pisimen: ‘Mi ačhel leskero kher omuklo a ňiko ode te na bešel!’ A avrether:‘Leskeri služba, mi prelel aver!’ 21 Vaš oda kampel ole muršendar jekhes avri te lel, so sas amenca calo časos ( ideos), medik sas o Ježiš maškar amende a phirelas amenca. 22 A sas amenca akorestar, sar sas boldo o Ježiš le Janostar, až dži andre oda džives, sar sas amendar upre ilo. Oda murš mi svedčinel amenca, hoj o Ježiš uščiľa andral o meriben.” 23 Avke ačhade duje dženen, le Jozef Barsabaš (so les vičhinenas Čačipnaskero) the le Matej. 24 Paľis pes kavke modľinenas: “Rajeja, tu so prindžares o jile savore manušenge, tu amenge sikav saves kale dujendar tuke kidňal avri, 25 hoj te zalel e služba the o apoštolstvo andral savo o Judaš odgeľa, pre peskero vlastno than.” 26 Avke len dine losi a o losos peľa pro Matej, savo sas imar rachimen maškar o dešujekh apoštola.