Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

O paľikeriben

1 Le Pavlostar, savo hin o apoštolos le Ježišoskero Kristoskero le Devleskera voľatar. O Del man bičhaďa te vakerel pal o dživipen so anglal phenďa, o dživipen so amen hin andro Ježiš Kristus.
2 Pisinav le Timoteoske, mire čhaske, saves kamav: mi del tut o Del o Dad the amaro Raj o Ježiš Kristus o lačhipen the o smirom a mi el ke tu lačhejileskero. 3 Paľikerav le Devleske, saveske služinav andral o žužo jilo avke sar the mire dada, akor sar rat-džives andre mire mangipena na preačhav te gondoľinel pre tu. 4 Na bisterav pre tire apsa a kamav tut te dikhel, hoj te avav pherardo le radišagoha. 5 Leperav mange pre tiro žužo pačaben, savo sas ešeb andre tiri baba Loida the andre tiri daj Eunika, no pačav oleske, hoj the andre tu. 6 Vaš oda tuke leperav: rozbarar le Devleskero daros so hin andre tu akorestar sar pre tu thoďom mire vasta. 7 Bo o Del amen na diňa darandutno duchos, ale duchos, so amen zoraľarel a del kamiben the goďaveripen. 8 Vaš oda tut ma ladža vaš o sveďectvos le Rajeskero, aňi vaš ma, hoj bešav vaš leske andre bertena, ale jekhetane manca zľidža o pharipen vaš o evaňjelium andre zor le Devleskeri. 9 O Del amen zachraňinďa a vičhinďa hoj te avas leskere manuša: na vaš oda so amen kerďam, ale vaš oda, bo oda sas leskero planos. Imar čirla amenge andro Kristus Ježiš diňa kada lačhipen, 10 so pes sikaďa akana sar pes sikaďa amaro Spasiťeľis, o Ježiš Kristus. Ov zňičinďa o meriben a prekal o evaňjelium anďa pro svetlos o večno dživipen. 11 Me somas ačhado prekal kada evaňjelium sar o apoštolos, kazaťeľis the učiťeľis. 12 Vaš oda the cerpinav. Ale na ladžav man, bo džanav kaske pačanďiľom; a pačav hoj les hin zor až dži andre oda džives te doľikerel oda, so mange sas dino. 13 Ľiker tut mište ole saste lavendar so mandar šunďal a mi el tuke sar o priklados andro pačaben the kamiben andro Ježiš Kristus. 14 Doľiker oda lačho so tuke sas dino prekal o Sentno Duchos, so dživel andre amende. 15 Džanes hoj pes mandar visarde savore so hine andre Azija: maškar lende hin the o Fygelos the o Hermogenes. 16 Mi el o Raj lačhejileskero kije Oneziforoskero kher, bo buterval man zoraľarďa a na ladžalas pes vaš ma, hoj som andre bertena. 17 Ale sar avľa andro foros Rim, igen man rodelas a arakhľa man. 18 Mi del leske o Raj hoj te arakhel o lačhipen le Rajestar andre oda Džives. Tu džanes nekfeder keci pašal mande kerelas andro Efezus.