Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

O paľikeriben

1 Le Pavlostar, savo hin o apoštolos le Ježišoskero Kristoskero le Devleskera voľatar. O Del man bičhaďa te vakerel pal o dživipen so anglal phenďa, o dživipen so amen hin andro Ježiš Kristus.
2 Pisinav le Timoteoske, mire čhaske, saves kamav: mi del tut o Del o Dad the amaro Raj o Ježiš Kristus o lačhipen the o smirom a mi el ke tu lačhejileskero. 3 Paľikerav le Devleske, saveske služinav andral o žužo jilo avke sar the mire dada, akor sar rat-džives andre mire mangipena na preačhav te gondoľinel pre tu. 4 Na bisterav pre tire apsa a kamav tut te dikhel, hoj te avav pherardo le radišagoha. 5 Leperav mange pre tiro žužo pačaben, savo sas ešeb andre tiri baba Loida the andre tiri daj Eunika, no pačav oleske, hoj the andre tu. 6 Vaš oda tuke leperav: rozbarar le Devleskero daros so hin andre tu akorestar sar pre tu thoďom mire vasta. 7 Bo o Del amen na diňa darandutno duchos, ale duchos, so amen zoraľarel a del kamiben the goďaveripen. 8 Vaš oda tut ma ladža vaš o sveďectvos le Rajeskero, aňi vaš ma, hoj bešav vaš leske andre bertena, ale jekhetane manca zľidža o pharipen vaš o evaňjelium andre zor le Devleskeri. 9 O Del amen zachraňinďa a vičhinďa hoj te avas leskere manuša: na vaš oda so amen kerďam, ale vaš oda, bo oda sas leskero planos. Imar čirla amenge andro Kristus Ježiš diňa kada lačhipen, 10 so pes sikaďa akana sar pes sikaďa amaro Spasiťeľis, o Ježiš Kristus. Ov zňičinďa o meriben a prekal o evaňjelium anďa pro svetlos o večno dživipen. 11 Me somas ačhado prekal kada evaňjelium sar o apoštolos, kazaťeľis the učiťeľis. 12 Vaš oda the cerpinav. Ale na ladžav man, bo džanav kaske pačanďiľom; a pačav hoj les hin zor až dži andre oda džives te doľikerel oda, so mange sas dino. 13 Ľiker tut mište ole saste lavendar so mandar šunďal a mi el tuke sar o priklados andro pačaben the kamiben andro Ježiš Kristus. 14 Doľiker oda lačho so tuke sas dino prekal o Sentno Duchos, so dživel andre amende. 15 Džanes hoj pes mandar visarde savore so hine andre Azija: maškar lende hin the o Fygelos the o Hermogenes. 16 Mi el o Raj lačhejileskero kije Oneziforoskero kher, bo buterval man zoraľarďa a na ladžalas pes vaš ma, hoj som andre bertena. 17 Ale sar avľa andro foros Rim, igen man rodelas a arakhľa man. 18 Mi del leske o Raj hoj te arakhel o lačhipen le Rajestar andre oda Džives. Tu džanes nekfeder keci pašal mande kerelas andro Efezus.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk