Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

O ešebne lava

1 Kada hin o zjaveňie le Ježišoskero Kristoskero, so les diňa o Del hoj te sikavel peskere sluhenge pal oda so pes mušinela sig te ačhel. O Ježiš bičhaďa peskere aňjelos, hoj oda te del te džanel peskere sluhaske le Janoske.
2 Ov vakerelas avri savoro so dikhľa - oda hin o lav le Devleskero the o sveďectvo le Ježišoskero Kristoskero. 3 Bachtalo hin oda ko genel the ola so šunen o lava andral kada proroctvo a doľikeren oda, so hin andre pisimen, bo o časos ( ideos) hino pašes. 4 O Jan paľikerel le efta khangerenge so hine andre Azija: o lačhipen the o smirom tumenge olestar ko hin, ko sas a ko avela, the ole efta duchendar so hine anglal leskero tronos, 5 the le Ježišostar Kristostar. Ov hin o verno švedkos, ešebno olendar so sas uštade andral o meriben a hin les zor upral savore kraľišagi pre phuv.

O Ježiš peske amen zakamňa, peskere rateha amen thoďa avri amare binendar

6 a kerďa amendar kraľa the rašaja le Devleske peskere Dadeske. Leske o baripen the e zor pro furt. Amen.

O Jan dikhel le Kristus

7 Dikh, avel le chmarenca a dikhela les dojekh jakh, the ola so les predemade a rovena upral leste savore nipi pre phuv. Avke hin, Amen!
8 “Me som e Alfa the Omega, o Ešebno the o Posledno,” phenel o Raj o Del, “oda ko hin, ko sas the ko avela, oda Nekzoraleder.” 9 Me o Jan, tumaro phral, jekhetane tumenca ľikerav avri o pharipen so amen hin vaš o kraľišagos le Ježišoskero Kristoskero. Somas pro ostrovos Patmos vaš o lav le Devleskero the vaš oda, hoj vakeravas avri pal o Ježiš. 10 Andre le Rajeskero džives somas andro Duchos a šunďom pal mande zoralo hangos, sar o hangos la trubakero, 11 savo vakerelas: “Oda so dikhes pisin andre kňižka a bičhav le efta zborenge so hin andre Azija: andro Efezus, andre Smirna, andro Pergamos, andre Tiatira, andro Sardis, andre Filadelfia the andre Laodikea.”

Ajso sar o Čhavo le Devleskero

12 Visaľiľom palal, hoj te dikhav oles ko manca vakerelas. A sar visaľiľom, dikhľom efta somnakune momeľara
13 a maškar ola efta momeľara dikhľom varekas ko marelas pro Čhavo le Devleskero. Sas urdo andro džinďarde gada dži o pindre a somnakuno pasos les sas prephandlo prekal e brekh ( o čuča). 14 Leskero šero the leskere bala sas igen parne - parne sar jiv - a leskere jakha sas sar o jagale plameňa. 15 A leskere pindre sas sar o bľišťaco trast rozlabardo andro bov a leskero hangos sas sar o hangos but paňengero. 16 Andro čačo vast les sas efta čercheňa a andral leskero muj avelas avri ostro šabľa so čhinel pal soduj seri. A leskero muj sas sar o kham so labol andre peskeri zor. 17 Sar les dikhľom, peľom leske paš o pindre sar mulo. Ov pre ma thoďa peskero čačo vast a phenďa mange: “Ma dara tut! Me som o Ešebno the o Posledno 18 a oda Džido. Somas mulo, ale dikh, som džido pro furt. Amen. Mande hin o kleji le peklostar the le meribnastar. 19 Vaš oda pisin andre savoro so akana dikhľal, a the oda, so pes paľis pal kada mušinel te ačhel. 20 Ola efta čercheňa, so dikhľal andre miro čačo vast, the ola efta somnakune momeľara, hin garuďipen. A oda hin kada: o efta čercheňa hin o aňjela le efta khangerengere a o efta momeľara hin o efta khangera.”