Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

O Bakroro phundravel e kňižka

1 Dikhľom e kňižka andre čačo vast oleske so bešelas pro tronos. A sas pisimen andre the andral the avral a sas zaphandľi efta pečaťenca.
2 A dikhľom jekhe zorale aňjelos te vakerel zorale hangoha: “Ko hino hodno te phundravel e kňižka a te prephagel lakere pečaťe?” 3 A ňiko pro ňebos, aňi pre phuv, aňi tel e phuv la našči phundraďa, aňi andre našči dikhľa. 4 Me igen rovavas, hoj pes ňiko na arakhľa hodno te phundravel a te pregenel e kňižka, aňi andre te dikhel. 5 Jekh le phurendar mange phenďa: “Ma rov! Dikh, ňerinďa ( zviťazinďa) o Ľevos andral o kmeňos le Judoskero, o Koreňis le Davidoskero, hoj te phundravel e kňižka a te prephagel lakere efta pečaťe.” 6 A dikhľom te ačhel le Bakrores maškar o tronos the maškar ola štar džide bitosťi the maškar ola phuredera. O Bakroro dičholas avri sar murdardo a sas les efta rohi the efta jakha, so hine o efta duchi le Devleskere, bičhade pre caľi phuv. 7 Ov avľa a iľa e kňižka andral o čačo vast olestar so bešelas pro tronos. 8 Sar iľa odi kňižka, o štar džide bitosťi the o bišuštar (24) phure pele anglal o Bakroro. Sakones lendar sas jekh harfa the somnakuňi kuči pherarďi le sagošne thuveha, so hin o modľitbi le sentnengere. 9 Giľavenas nevi giľi a phenenas:“Hodno sal te lel e kňižka a te phundravel lakere pečaťe.Bo salas murdardo a cinďal le manušen avri le Devleske tire rateha, andral dojekh kmeňos, dojekh čhib, nipi the narodi. 10 A kerďal lendar kraľa the rašaja amare Devleske, a kraľinaha pre phuv.”Milioni aňjela pašal o tronos 11 Dikhľom a šunďom o hangos but aňjelengero pašal o tronos, pašal o džide bitosťi the pašal o phure. Sas ode milioni-milionenge the ezera-ezerenge aňjela. 12 A on vičhinenas zorale hangoha: “Hodno hino o Bakroro, oda murdardo, te lel e zor, the o barvaľipen,the o goďaveripen, the o rajipen, the e pačiv, the o baripen, the o lačhovakeriben!” 13 Savoro so dživel pro ňebos, pre phuv, tel e phuv, pro moros a sa so hin andre, šunďom te phenel: “Oleske, so bešel pro tronos, the le Bakroreske o lačhovakeriben, e pačiv, o baripen the e zor pro furt!” 14 A o štar džide bitosťi phende: “Amen.” A o bišuštar (24) phure pele pre phuv a banďonas anglal leste.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk