Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

O Bakroro phundravel e kňižka

1 Dikhľom e kňižka andre čačo vast oleske so bešelas pro tronos. A sas pisimen andre the andral the avral a sas zaphandľi efta pečaťenca.
2 A dikhľom jekhe zorale aňjelos te vakerel zorale hangoha: “Ko hino hodno te phundravel e kňižka a te prephagel lakere pečaťe?” 3 A ňiko pro ňebos, aňi pre phuv, aňi tel e phuv la našči phundraďa, aňi andre našči dikhľa. 4 Me igen rovavas, hoj pes ňiko na arakhľa hodno te phundravel a te pregenel e kňižka, aňi andre te dikhel. 5 Jekh le phurendar mange phenďa: “Ma rov! Dikh, ňerinďa ( zviťazinďa) o Ľevos andral o kmeňos le Judoskero, o Koreňis le Davidoskero, hoj te phundravel e kňižka a te prephagel lakere efta pečaťe.” 6 A dikhľom te ačhel le Bakrores maškar o tronos the maškar ola štar džide bitosťi the maškar ola phuredera. O Bakroro dičholas avri sar murdardo a sas les efta rohi the efta jakha, so hine o efta duchi le Devleskere, bičhade pre caľi phuv. 7 Ov avľa a iľa e kňižka andral o čačo vast olestar so bešelas pro tronos. 8 Sar iľa odi kňižka, o štar džide bitosťi the o bišuštar (24) phure pele anglal o Bakroro. Sakones lendar sas jekh harfa the somnakuňi kuči pherarďi le sagošne thuveha, so hin o modľitbi le sentnengere. 9 Giľavenas nevi giľi a phenenas:“Hodno sal te lel e kňižka a te phundravel lakere pečaťe.Bo salas murdardo a cinďal le manušen avri le Devleske tire rateha, andral dojekh kmeňos, dojekh čhib, nipi the narodi. 10 A kerďal lendar kraľa the rašaja amare Devleske, a kraľinaha pre phuv.”Milioni aňjela pašal o tronos 11 Dikhľom a šunďom o hangos but aňjelengero pašal o tronos, pašal o džide bitosťi the pašal o phure. Sas ode milioni-milionenge the ezera-ezerenge aňjela. 12 A on vičhinenas zorale hangoha: “Hodno hino o Bakroro, oda murdardo, te lel e zor, the o barvaľipen,the o goďaveripen, the o rajipen, the e pačiv, the o baripen, the o lačhovakeriben!” 13 Savoro so dživel pro ňebos, pre phuv, tel e phuv, pro moros a sa so hin andre, šunďom te phenel: “Oleske, so bešel pro tronos, the le Bakroreske o lačhovakeriben, e pačiv, o baripen the e zor pro furt!” 14 A o štar džide bitosťi phende: “Amen.” A o bišuštar (24) phure pele pre phuv a banďonas anglal leste.