Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

La khangerake andro Sardis

1 “Le aňjeloske andre khangeri Sardis pisin: Kada vakerel oda, so les hin o efta duchi le Devleskere the o efta čercheňa. Džanav pal oda so keres, hoj tut hin nav hoj džives, ale sal mulo.
2 Ušči a zoraľar savoro so mek ačhiľa a so hin pašes paš o meriben. Bo na dikhav hoj oda so keres hin mište angle miro Del. 3 Ma bister pre oda, sar oda priiľal the šunďal, doľiker oda a visar tut le binendar! Dikh hoj te na zasoves, bo avava pre tu sar o živaňis a aňi na džaneha savi ora pre tu avava. 4 Ale hin tut the andro Sardis vajkeci frima manuša, so peske na meľarde andre o gada. On peske phirena manca andro parne gada, bo on peske oda zasogaľinen. 5 Oda ko ňerinel ( zviťazinel) ela urdo andro parne gada a leskero nav na khosava avri andral e kňižka le dživipnaskeri. A pridžanava man ke leskero nav anglal miro Dad the anglal leskere aňjela. 6 Kas hin kana, mi šunel so o Duchos phenel le khangerenge!”

La khangerake andre Filadelfia

7 “Le aňjeloske andre khangeri Filadelfia pisin:Kada vakerel o Sentno, o Čačipnaskero, kaste hin e kleja le Davidoskeri, oda, ko phundravel avke, hoj ňiko našči phandel andre a phandel andre avke, hoj ňiko našči phundravel:
8 Džanav olestar, so keres. Dikh, phundraďom anglal tu o vudar a ňiko les našči phandel andre. Bo kajte tut hin ča sikra zor, doľikeres miro lav a pridžanľal tut ke miro nav. 9 Dikh, dav varesave dženen andral le satanoskeri sinagoga, so phenen pal peste hoj hine Židi a nane, ale klaminen - dikh, me kerava oda, hoj on te aven a te banďon anglal tire pindre a te prindžaren, hoj me mange tut zakamňom. 10 Vaš oda, bo tu doľikerďal miro lav a ľikerďal avri, the me pre tu zadikhava a lava tut avri ola oratar andral o pokušeňje so avela pre calo svetos, hoj te probaľinel avri olen, so bešen pre phuv. 11 Dikh, avava sigo. Ľiker oda, so tut hin, hoj tuke ňiko te na lel tiri koruna! 12 Oda, ko ňerinela, oles kerava sluposke andro chramos mire Devleske. Imar šoha ( ňikda) odarik na avela avri. Pisinava pre leste o nav mire Devleskero the o nav mire Devleskere forostar, ole neve Jeruzalemostar, so avel tele mire Devlestar andral o ňebos; a pisinava pre leste the miro nevo nav. 13 Kas hin kana, mi šunel so o Duchos phenel le khangerenge!”

La khangerake andre Laodikea

14 “Le aňjeloske andre khangeri Laodikea pisin: Kada vakerel oda, ko pes vičhinel Amen, oda pačivalo the čačipnaskero švedkos, oda prekal kaste o Del kerďa savore veci.
15 Džanav olestar so keres, hoj na sal aňi šilalo aňi tato. Igen kamňomas, hoj te aves šilalo, abo tato! 16 Ale vaš oda, hoj sal ľetno a na sal aňi šilalo aňi tato, čhungarava tut avri andral miro muj. 17 Bo phenes: ‘Som barvalo, barvaľiľom, na kampel mange ňikas’ a tu na džanes, hoj sal čoro, pro roviben, bidno, koro the lango. 18 Dav tut goďi: cin tuke mandar o somnakaj prežužardo andre jag, hoj te barvaľos. Cin tuke the o parne gada, hoj tut te ures, hoj pes te na sikavel e ladž tire langipnaskeri. A cin mandar the e masca te makhel pro jakha, hoj te dikhes. 19 Me dovakerav a bararav avri sakones kas kamav. Vaš oda, dža čačes pal o Del a visar tut le binendar. 20 Dikh, me ačhav paš o vudar a durkinav. Te vareko šunďahas miro hangos a phundraďahas o vudar, džava andre ke leste a chava leha a ov manca. 21 Oleske, ko ňerinela ( zviťazinela), dava te bešel manca pre miro tronos, avke sar the me ňerinďom a bešav mire Dadeha pre leskero tronos. 22 Kas hin kana, mi šunel so o Duchos phenel le khangerenge!”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk