Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

La khangerake andro Efezus

1 “Le aňjeloske andre khangeri Efezus pisin:Kada vakerel oda, so ľikerel ola efta čercheňa andre peskero čačo vast a phirel peske maškar ola efta somnakune momeľara.
2 Džanav olestar so keres a džanav the pal tiri buči the pal tiro avriľikeriben a hoj našči zľidžas le nalačhen. Probaľinďal olen, so pal peste phenen hoj hine apoštola, ale nane. A avľal pre oda, hoj hine klamara. 3 Ľikerďal avri but a kerehas buči vaš miro nav a na preačhiľal. 4 Ale hin man pre tu oda, hoj omukľal tiro ešebno kamiben. 5 Ma bister pre oda kaj salas a khatar peľal avri, visar tut ole binendar a ker oda so ešeb kerehas. Ale te tut na visareha le binendar, avava pre tu a čhalavava tiro momeľaris pal leskero than. 6 Ale jekh veca keres mište, hoj našči avri ačhes oda so keren o Mikulašenci, so the me našči avri ačhav. 7 Kas hin kana, mi šunel, so o Duchos phenel le khangerenge! Oles, ko ňerinel ( zviťazinel), dava te chal pal o stromos le dživipnaskero so hin andro rajos le Devleskero.”

La khangerake andre Smirna

8 “Le aňjeloske andre khangeri Smirna pisin:Kada vakerel oda Ešebno the o Posledno, oda, ko sas mulo a obdžiďiľa.
9 Džanav tiro pharipen the tiro čoripen, ale sal barvalo. Džanav the pal ola so tut džungľaren a keren pre tu pľetki a phenen pal peste hoj hine Židi, ale nane a hine e sinagoga le satanoskeri. 10 Ma dara olestar so cerpineha! Dikh, o beng čhivela varesaven tumendar andre bertena, hoj te aven probaľimen avri a ela tumen pharipen deš džives. Av pačivalo dži o meriben a dava tut e koruna le dživipnaskeri. 11 Kas hin kana, mi šunel so o Duchos phenel le khangerenge! Oles ko ňerinel ( zviťazinel) o dujto meriben na dukhavela.”

La khangerake andro Pergamos

12 “Le aňjeloske andre khangeri Pergamos pisin: Kada vakerel oda, kas hin odi ostro šabľa so čhinel pal soduj seri:
13 Džanav, kaj bešes, ode kaj hin o tronos le satanoskero. Ale ľikeres tut mire navestar a na preačhiľal andre ma te pačal, aňi andre ola dživesa sar svedčinelas o Antipas, miro pačivalo švedkos, saves murdarde andro tumaro foros, ode, kaj bešel o Satan. 14 Ale hin man pre tu sikra vareso: hoj tut ode hin ajse džene so ľikeren o sikaviben le Balamoskero. Bo ov sikavelas le Balak sar te ľidžal le Izraeloskere čhaven pro bini, hoj te chan oda so hin obetimen le modlenge a te keren o lubipen. 15 A the tut hin ajse džene so ľikeren o sikaviben le Mikulašengero. 16 Visar tut olestar! Bo sar na, avava pre tu sig a marava man lenca la šabľaha andral miro muj. 17 Kas hin kana, mi šunel so o Duchos phenel le khangerenge! Oles, ko ňerinel, dava andral e garuďi manna a dava les parno baroro pre savo ela pisimen o nevo nav, savo na džanel ňiko, ča oda, ko les lel.”

La khangerake andre Tyatira

18 “Le aňjeloske andre khangeri Tyatira pisin:Kada vakerel o Čhavo le Devleskero, so les hin o jakha sar o jagale plameňa a o pindre sar o bľišťaco trast.
19 Džanav pal oda so keres, the pal tiro kamiben, the pal tiri buči, the pal tiro pačivaľiben, the pal tiro avriľikeriben. Džanav the oda, hoj akana keres buter sar akor, sar andre ma pačanďiľal. 20 Ale hin man pre tu sikra vareso: hoj domukes la džuvľa Jezabel, savi phenel pal peste hoj hiňi prorokiňa, te sikavel a te odcirdel mire služobňiken, hoj te keren o lubipen a te chan oda so hin obetimen le modlenge. 21 A diňom la časos ( ideos), hoj pes te visarel andral peskero lubipen, ale na visarďa pes. 22 Dikh, me pre late mukava o nasvaľiben. A pre ola, so laha keren o lubipen, domukava baro pharipen, te pes na visarena olestar so keren. 23 The lakere čhaven marava le meribnaha. A dodžanena pes savore khangera, hoj me som so prindžarav o jile the o goďa a sakoneske tumendar počinava pal oda, so kerel. 24 Ale phenav tumenge savorenge andro Tyatir - so tumen na ľikeren ole sikavibnastar a so na prindžarďan ‘o bare garuďipena le satanoskere’ - hoj na thovav pre tumende aver pharipen. 25 Ale ľikeren mište oda so tumen hin, medik me na avava. 26 Oles dava zor upral o aver narodi, ko ňerinela ( zviťazinela) a kerela oda so me kamav dži o agor - 27 ‘ľidžala len la trastuňa pacaha a phagerela len pro kotora sar čikakere pira’ - avke sar the me priiľom e zor mire Dadestar. 28 A dava les the e tosarutňi čercheň. 29 Kas hin kana, mi šunel so o Duchos phenel le khangerenge!”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk