Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

O nevo ňebos the e nevi phuv

1 A dikhľom o nevo ňebos the e nevi phuv, bo ešebno ňebos the ešebno phuv našľile a aňi moros imar na sas.
2 Me, o Jan, dikhľom oda sentno foros, o nevo Jeruzalem te avel tele le Devlestar andral o ňebos. Sas pripravimen sar jekh terňi, so hiňi šukares urďi prekal peskero rom. 3 A šunďom zoralo hangos le tronostar andral o ňebos, savo phenďa: “Dikh, o stanos le Devleskero hin maškar o manuša a bešela maškar lende. On ena leskere manuša a korkoro o Del ela lenca a ela lengero Del. 4 Ov khosela savore apsa pal lengere jakha a o meriben imar buter na ela - aňi žaľa, aňi vika, aňi dukha imar buter na ena, bo o ešebne veci našľile.” 5 Oda, ko bešelas pro tronos, phenďa: “Dikh, kerav savoro nevo.” A phenďa mange: “Pisin, bo kala lava hine pačivale the čačipnaskere.” 6 Phenďa mange: “Imar hin sa dokerdo! Me som e Alfa the Omega, o ešebno the o posledno. Me dava oles ko hino smedno hijaba andral e chaňig o džido paňi. 7 Ko ňerinela ( zviťazinela), oleske ačhela savoro a me avava leskero Del a ov ela miro čhavo. 8 Ale ola so daran, o napačivale, o melale, o vrahi, o lubara, o čaroďejňika a ola so služinen le modlenge, ena čhide andro jazeros so labol la jagaha the la siraha. Kada hin oda dujto meriben.”

O nevo Jeruzalem

9 Avľa ke ma jekh le efta aňjelendar so len sas ola efta kuča, pherarde le efta posledne dukhenca a phenďa mange: “Av, sikavava tuke la terňa, la romňa le Bakroreskera.”
10 A ľigenďa man andro duchos pro baro the učo verchos a sikaďa mange oda baro foros, o sentno Jeruzalem, sar avel tele le Devlestar andral o ňebos. 11 Hin les e slava le Devleskeri a švicinelas sar krištalos, avke sar o igen dragano bar jaspis. 12 Le foros sas baro muros the učo a sas les dešuduj brani a paš o brani dešuduj aňjela. Pre ola brani sas pisimen o nava le dešuduje kmeňengere le Izraeloskere čhavendar. 13 Sas trin brani pal o vichod, trin brani pal o sever, trin brani pal o juh a trin brani pal o zapad. 14 Le foroskere muros sas dešuduj (12) zakladi a pre lende dešuduj nava le dešuduje (12) apoštolengere le Bakroreskere. 15 A oles, so manca vakerelas sas somnakuňi paca, hoj te merinel o foros the leskere brani the leskero muros. 16 O foros hino štareagorengero, ajci hino džinďardo sar the buchlo. A merinďa o foros la pacaha duj ezera the duj šel (2 200) kilometri. Ajci keci hino džinďardo, ajci hino the buchlo the učo. 17 A merinďa leskero muros a sas šovardeš the šov (66) metri le manušeskera miraha, so hin thiš mira le aňjeloskeri. 18 A oda muros sas ačhado le barestar jaspis a oda foros le žuže somnakajestar so dičholas sar žužo caklos. 19 O zakladi le muroskere andro foros sas šukaľarde avri savore dragane barenca. Ešebno zaklados sas jaspis, dujto sas zafir, trito chalcedon, štarto smaragd, 20 pandžto sardonyx, šovto sardion, eftato chryzolit, ochtoto beryl, eňato topas, dešto chryzopras, dešujekhto hyacint a dešudujto ametyst. 21 Dešuduj (12) brani sas dešuduj (12) perli, dojekh brana sas andral jekh perla. E uľica le foroskeri sas žuži somnakaj, sar žužo caklos.

O foros andral

22 O chramos andre na dikhľom, bo o Raj, o Nekzoraleder Del, the o Bakroro, hino leskero chramos.
23 Le foroske na kampel hoj leske te labol o kham vaj o čhon, bo e slava le Devleskeri leske labol a leskeri lampa hin o Bakroro. 24 O narodi phirena andre leskero svetlos a o kraľa pal e phuv anena andre leste peskero baripen. 25 Leskere brani pes dživese na phandena andre a e rat ode na ela. 26 Anena andre leste o baripen the e pačiv le narodengeri. 27 A na džala andre leste šoha ( ňikda) ňič nažužo, aňi oda ko kerel o džungipen the o klamišagos, ča ola so hine pisimen andre le Bakroreskeri kňižka le dživipnaskeri.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk