Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

21. kapitola

O nevo ňebos the e nevi phuv

1 A dikhľom o nevo ňebos the e nevi phuv, bo ešebno ňebos the ešebno phuv našľile a aňi moros imar na sas.
2 Me, o Jan, dikhľom oda sentno foros, o nevo Jeruzalem te avel tele le Devlestar andral o ňebos. Sas pripravimen sar jekh terňi, so hiňi šukares urďi prekal peskero rom. 3 A šunďom zoralo hangos le tronostar andral o ňebos, savo phenďa: “Dikh, o stanos le Devleskero hin maškar o manuša a bešela maškar lende. On ena leskere manuša a korkoro o Del ela lenca a ela lengero Del. 4 Ov khosela savore apsa pal lengere jakha a o meriben imar buter na ela - aňi žaľa, aňi vika, aňi dukha imar buter na ena, bo o ešebne veci našľile.” 5 Oda, ko bešelas pro tronos, phenďa: “Dikh, kerav savoro nevo.” A phenďa mange: “Pisin, bo kala lava hine pačivale the čačipnaskere.” 6 Phenďa mange: “Imar hin sa dokerdo! Me som e Alfa the Omega, o ešebno the o posledno. Me dava oles ko hino smedno hijaba andral e chaňig o džido paňi. 7 Ko ňerinela ( zviťazinela), oleske ačhela savoro a me avava leskero Del a ov ela miro čhavo. 8 Ale ola so daran, o napačivale, o melale, o vrahi, o lubara, o čaroďejňika a ola so služinen le modlenge, ena čhide andro jazeros so labol la jagaha the la siraha. Kada hin oda dujto meriben.”

O nevo Jeruzalem

9 Avľa ke ma jekh le efta aňjelendar so len sas ola efta kuča, pherarde le efta posledne dukhenca a phenďa mange: “Av, sikavava tuke la terňa, la romňa le Bakroreskera.”
10 A ľigenďa man andro duchos pro baro the učo verchos a sikaďa mange oda baro foros, o sentno Jeruzalem, sar avel tele le Devlestar andral o ňebos. 11 Hin les e slava le Devleskeri a švicinelas sar krištalos, avke sar o igen dragano bar jaspis. 12 Le foros sas baro muros the učo a sas les dešuduj brani a paš o brani dešuduj aňjela. Pre ola brani sas pisimen o nava le dešuduje kmeňengere le Izraeloskere čhavendar. 13 Sas trin brani pal o vichod, trin brani pal o sever, trin brani pal o juh a trin brani pal o zapad. 14 Le foroskere muros sas dešuduj (12) zakladi a pre lende dešuduj nava le dešuduje (12) apoštolengere le Bakroreskere. 15 A oles, so manca vakerelas sas somnakuňi paca, hoj te merinel o foros the leskere brani the leskero muros. 16 O foros hino štareagorengero, ajci hino džinďardo sar the buchlo. A merinďa o foros la pacaha duj ezera the duj šel (2 200) kilometri. Ajci keci hino džinďardo, ajci hino the buchlo the učo. 17 A merinďa leskero muros a sas šovardeš the šov (66) metri le manušeskera miraha, so hin thiš mira le aňjeloskeri. 18 A oda muros sas ačhado le barestar jaspis a oda foros le žuže somnakajestar so dičholas sar žužo caklos. 19 O zakladi le muroskere andro foros sas šukaľarde avri savore dragane barenca. Ešebno zaklados sas jaspis, dujto sas zafir, trito chalcedon, štarto smaragd, 20 pandžto sardonyx, šovto sardion, eftato chryzolit, ochtoto beryl, eňato topas, dešto chryzopras, dešujekhto hyacint a dešudujto ametyst. 21 Dešuduj (12) brani sas dešuduj (12) perli, dojekh brana sas andral jekh perla. E uľica le foroskeri sas žuži somnakaj, sar žužo caklos.

O foros andral

22 O chramos andre na dikhľom, bo o Raj, o Nekzoraleder Del, the o Bakroro, hino leskero chramos.
23 Le foroske na kampel hoj leske te labol o kham vaj o čhon, bo e slava le Devleskeri leske labol a leskeri lampa hin o Bakroro. 24 O narodi phirena andre leskero svetlos a o kraľa pal e phuv anena andre leste peskero baripen. 25 Leskere brani pes dživese na phandena andre a e rat ode na ela. 26 Anena andre leste o baripen the e pačiv le narodengeri. 27 A na džala andre leste šoha ( ňikda) ňič nažužo, aňi oda ko kerel o džungipen the o klamišagos, ča ola so hine pisimen andre le Bakroreskeri kňižka le dživipnaskeri.