Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

19. kapitola

1 Paľis šunďom andro ňebos ajso sar zoralo hangos but nipengero, sar vičhinenas: “Haleluja! O spaseňie, e slava the e zor hin le Rajestar, amare Devlestar! 2 Bo lačhe the čačipnaskere hin leskere sudi, bo odsudzinďa ola bara lubňa, so musarelas e phuv peskere lubipnaha a diňa lake pale vaš o rat peskere služobňikengero.” 3 Phende the dujtovar: “Haleluja! A o thuv latar avela upre pro furt.” 4 O bišuštar (24) phure the o štar džide bitosťi pele a banďonas anglo Del, so bešel pro tronos a phende: “Amen, Haleluja!” 5 A andral o tronos avľa avri o hangos, savo phenďa: “Lašaren amare Devles savore leskere služobňika the tumen so lestar daran, o cikne the o bare!”

Le Bakroreskero bijav

6 Pale šunďom sar hangos but nipengero the but paňengero the zorale perumengero, so phenenas: “Haleluja! Bo chudňa te kraľinel o Raj, amaro Del saves hin savori zor.
7 Radisaľuvas, khelas a das leske o lašariben, bo avľa o bijav le Bakroreskero a leskeri terňi pes pripravinďa. 8 A diňa pes lake, hoj pes te urel andro žuže, igen šukar, bľišťace gada.” (Ola gada hine o čačipnaskere skutki le sentne manušengere.) 9 O aňjelos mange phenďa: “Pisin: ‘Bachtale hine ola, so hine vičhimen pro bijav le Bakroreskero.’ ” A pale mange phenďa: “Kala lava hine o čačipnaskere lava le Devleskere.” 10 Me peľom paš leskere pindre, hoj te banďuvav anglal leste. Ale ov mange phenďa: “Dikh, ma ker ada! Me služinav le Devleske avke sar the tu the tire phrala, so ľikeren o sveďectvo le Ježišoskero. Anglo Del banďuv! Bo o sveďectvo le Ježišoskero hin o prorocko duchos.”

O parno graj

11 Dikhľom phundrado o ňebos a jekhvareste pes sikaďa o parno graj a oda, ko upre bešelas, pes vičhinelas Pačivalo the Čačipnaskero. Andro čačipen sudzinel the marel pes.
12 A leskere jakha sas sar o jagale plameňa, pro šero les sas but diademi a sas les pisimen nav, savo na džanelas ňiko, ča ov korkoro. 13 Urdo sas andro gada, so sas močimen andro rat a leskero nav sas: “O Lav le Devleskero.” 14 A o ňeboskere armadi džanas pal leste pro parne graja a sas urde andro žuže, parne gada. 15 Andral leskero muj avelas avri ostro šabľa, hoj laha te marel le naroden. Ov len ľidžala la trastuňa pacaha a ov pučinela avri andral o moľakero lisos e mol, e choľi le Nekzoraledere Devleskeri. 16 A pre leskere gada the pre leskero klubos les hin pisimen nav: O KRAĽIS LE KRAĽENGERO THE O RAJ LE RAJENGERO. 17 Paľis dikhľom te ačhel jekhe aňjelos andro kham. Zorale hangoha vriskinďa pre savore čirikle, so leťinenas andro luftos: “Aven skiden tumen pre le Devleskeri bari hoscina, 18 hoj te chan o ťela le kraľengere, o ťela le generalengere, o ťela le zoralengere, o ťela le grajengere the olengere so upre bešen, the o ťela savore slobodnengere the le otrokengere, le ciknengere the le barengere.” 19 Dikhľom la šelma the le kraľen pal e phuv the lengere slugaďen, sar pes skidle upre, hoj pes te maren oleha, so bešelas pre oda graj the leskere slugaďenca. 20 A e šelma sas zachudňi a laha the o falošno prorokos so kerelas anglal late o zazraki, savenca odcirdňa andro diliňipen olen so priile o znameňje la šelmakero the olen so banďonas anglal lakero obrazis. Sodujdženen čhide džidonen andro jagalo jazeros so labol la siraha. 21 Okla sas murdarde la šabľaha, so avelas avri andral o muj oleske, so bešelas pro graj. A savore čirikle čaľile lengere ťelendar.