Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

1 Paľis šunďom andro ňebos ajso sar zoralo hangos but nipengero, sar vičhinenas: “Haleluja! O spaseňie, e slava the e zor hin le Rajestar, amare Devlestar! 2 Bo lačhe the čačipnaskere hin leskere sudi, bo odsudzinďa ola bara lubňa, so musarelas e phuv peskere lubipnaha a diňa lake pale vaš o rat peskere služobňikengero.” 3 Phende the dujtovar: “Haleluja! A o thuv latar avela upre pro furt.” 4 O bišuštar (24) phure the o štar džide bitosťi pele a banďonas anglo Del, so bešel pro tronos a phende: “Amen, Haleluja!” 5 A andral o tronos avľa avri o hangos, savo phenďa: “Lašaren amare Devles savore leskere služobňika the tumen so lestar daran, o cikne the o bare!”

Le Bakroreskero bijav

6 Pale šunďom sar hangos but nipengero the but paňengero the zorale perumengero, so phenenas: “Haleluja! Bo chudňa te kraľinel o Raj, amaro Del saves hin savori zor.
7 Radisaľuvas, khelas a das leske o lašariben, bo avľa o bijav le Bakroreskero a leskeri terňi pes pripravinďa. 8 A diňa pes lake, hoj pes te urel andro žuže, igen šukar, bľišťace gada.” (Ola gada hine o čačipnaskere skutki le sentne manušengere.) 9 O aňjelos mange phenďa: “Pisin: ‘Bachtale hine ola, so hine vičhimen pro bijav le Bakroreskero.’ ” A pale mange phenďa: “Kala lava hine o čačipnaskere lava le Devleskere.” 10 Me peľom paš leskere pindre, hoj te banďuvav anglal leste. Ale ov mange phenďa: “Dikh, ma ker ada! Me služinav le Devleske avke sar the tu the tire phrala, so ľikeren o sveďectvo le Ježišoskero. Anglo Del banďuv! Bo o sveďectvo le Ježišoskero hin o prorocko duchos.”

O parno graj

11 Dikhľom phundrado o ňebos a jekhvareste pes sikaďa o parno graj a oda, ko upre bešelas, pes vičhinelas Pačivalo the Čačipnaskero. Andro čačipen sudzinel the marel pes.
12 A leskere jakha sas sar o jagale plameňa, pro šero les sas but diademi a sas les pisimen nav, savo na džanelas ňiko, ča ov korkoro. 13 Urdo sas andro gada, so sas močimen andro rat a leskero nav sas: “O Lav le Devleskero.” 14 A o ňeboskere armadi džanas pal leste pro parne graja a sas urde andro žuže, parne gada. 15 Andral leskero muj avelas avri ostro šabľa, hoj laha te marel le naroden. Ov len ľidžala la trastuňa pacaha a ov pučinela avri andral o moľakero lisos e mol, e choľi le Nekzoraledere Devleskeri. 16 A pre leskere gada the pre leskero klubos les hin pisimen nav: O KRAĽIS LE KRAĽENGERO THE O RAJ LE RAJENGERO. 17 Paľis dikhľom te ačhel jekhe aňjelos andro kham. Zorale hangoha vriskinďa pre savore čirikle, so leťinenas andro luftos: “Aven skiden tumen pre le Devleskeri bari hoscina, 18 hoj te chan o ťela le kraľengere, o ťela le generalengere, o ťela le zoralengere, o ťela le grajengere the olengere so upre bešen, the o ťela savore slobodnengere the le otrokengere, le ciknengere the le barengere.” 19 Dikhľom la šelma the le kraľen pal e phuv the lengere slugaďen, sar pes skidle upre, hoj pes te maren oleha, so bešelas pre oda graj the leskere slugaďenca. 20 A e šelma sas zachudňi a laha the o falošno prorokos so kerelas anglal late o zazraki, savenca odcirdňa andro diliňipen olen so priile o znameňje la šelmakero the olen so banďonas anglal lakero obrazis. Sodujdženen čhide džidonen andro jagalo jazeros so labol la siraha. 21 Okla sas murdarde la šabľaha, so avelas avri andral o muj oleske, so bešelas pro graj. A savore čirikle čaľile lengere ťelendar.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk