Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

18. kapitola

O baro Babilon perel tele

1 Paľis dikhľom te avel tele andral o ňebos avre aňjelos, saves sas bari zor. E phuv rozvidňisaľiľa leskere svetlostar.
2 A vriskinďa zorale hangoha: “Peľa, peľa tele o baro Babilon! Ačhiľa lestar kher prekal o demona the o than prekal o dojekh nalačho duchos the dojekh nažužo džungalo čiriklo. 3 Bo savore narodi pijenas andral leskeri lubikaňi mol. O kraľa pre phuv leha kerenas o lubipen a ola, so cinen the bikenen, barvaľile leskera zoratar the leskere bare barvaľipnastar.” 4 Šunďom aver hangos andral o ňebos, savo phenelas: “Aven odarik avri, mire manušale! Hoj te na keren leha o bini a hoj te na chuden andral leskere dukha! 5 Bo leskere bini doavle dži o ňebos a o Del peske leperďa pre leskero nalačhipen. 6 Visaren le Babilonoske pale avke sar ov tumenge kerelas. Den leske duvar ajci pal oda sar kerelas. Andre oda poharis, andre savo ov čhivkerelas, čhiven leske duvar ajci. 7 A keci pes lašarelas a ľidžalas pes upre, ajci les den cerpišagos the pharipen. Bo andro jilo peske phenel o Babilon: ‘Bešav mange sar e kraľovna, na som vdova a šoha ( ňikda) na dikhava o pharipen.’ 8 Vaš oda andre jekh džives avena pre leste o dukha, o meriben, e žaľa the e bokh a ela zlabardo la jagaha, bo zoralo hin o Raj, o Del, so les sudzinel. 9 O kraľa la phuvakere rovena pre leste a hikinena upral leste sar dikhena leskero thuv, hoj labol. Bo leha kerenas o lubipen a kiňešnones dživenas andro barvaľipen. 10 Ačhena dural, daratar leskere dukhendar a phenena: ‘Jaj, vigos! Vigos o baro foros, oda zoralo foros Babilon, bo andre jekh ora avľa leskero sudos!’ 11 The ola, so cinen the bikenen pre phuv, rovena a ena andre žaľa upral leste, bo imar ňiko na cinela lengero tovaris: 12 o somnakaj, o rup, o dragane bara, o perli, o kmentos, o purpur, o hodvab, o šarlat, o všelijake sagutne kašta, o všelijake veci le slonoskere kokalostar, o nekdraganeder kašta, o meďos, o trast, o mramoris, 13 e škorica, o sagutno amonos, o tymian, e myrha, o kaďidlos, e mol, o olejis, o jemno aro, o ďiv ( zrnos), o gurumňa, o bakre, o graja, o verdana, o otroka the o manuša. 14 Našľiľa tutar o ovocje pal savo igen džalas tiri duša a the savoro so sas vzacno the bľišťaco a imar šoha oda na arakhena! 15 Ola, so cinen the bikenen kala veci, so lestar barvaľile, ačhena dural daratar leskere dukhendar. Rovena, ena andre žaľa 16 a phenena: ‘Jaj vigos! Vigos, oda baro foros so sas urdo andro šukar lole the fijalove pochtana a sas učardo andre le somnakaha, le dragane barenca the le perlenca! 17 Tel jekh ora sas zňičimen kajso baro barvaľipen!’ Ačhela dural dojekh kormiďelňikos the sako, ko odarik predžal la loďaha, o namorňika the savore so dživen le morostar 18 a vriskinena sar dikhena o thuv, hoj labol o foros. A phenena: ‘Savo foros sas ajso sar kada baro foros?’ 19 Čhivkerenas peske o prachos pro šere a rovibnaha the pharipnaha vriskinenas: ‘Jaj, vigos! Vigos oda baro foros, so leskere barvaľipnastar barvaľile savore, so len sas o loďi pro moros. Bo tel jekh ora sas zňičimen!’ 20 Radisaľon upral leste savore pro ňebos! Radisaľon the tumen, o sentne, o apoštola the o proroka! Bo o Del les odsudzinďa vaš oda, so tumenca kerelas.” 21 A jekh zoralo aňjelos hazdňa igen baro bar, čhiďa les andro moros a phenďa: “Avke zoraha ela tele čhido o Babilon, oda baro foros a šoha pes imar na arakhela. 22 Imar šoha andre tu na šunďola o hangos le harfeňikengero the avre lavutarengero, olengero, so piskinen the le trubačengero. Imar šoha pes andre tu na arakhela ňisavo majstros so kerel varesavi buči, aňi andre tu na šunďola o hangos le mlinoskero. 23 Šoha imar na labola andre tu o svetlos la momeľakero, aňi imar na šunďola andre tu o hangos le terneskero the la terňakero. Ola manuša, so tutar cinenas the bikenenas, sas bare manuša pre phuv. Savore narodi sas andre diliňarde tire čarenca. 24 A arakhľa pes andre leste o rat le prorokengero the le sentnengero the savore manušengero, so sas murdarde pre phuv.”