Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

O baro Babilon perel tele

1 Paľis dikhľom te avel tele andral o ňebos avre aňjelos, saves sas bari zor. E phuv rozvidňisaľiľa leskere svetlostar.
2 A vriskinďa zorale hangoha: “Peľa, peľa tele o baro Babilon! Ačhiľa lestar kher prekal o demona the o than prekal o dojekh nalačho duchos the dojekh nažužo džungalo čiriklo. 3 Bo savore narodi pijenas andral leskeri lubikaňi mol. O kraľa pre phuv leha kerenas o lubipen a ola, so cinen the bikenen, barvaľile leskera zoratar the leskere bare barvaľipnastar.” 4 Šunďom aver hangos andral o ňebos, savo phenelas: “Aven odarik avri, mire manušale! Hoj te na keren leha o bini a hoj te na chuden andral leskere dukha! 5 Bo leskere bini doavle dži o ňebos a o Del peske leperďa pre leskero nalačhipen. 6 Visaren le Babilonoske pale avke sar ov tumenge kerelas. Den leske duvar ajci pal oda sar kerelas. Andre oda poharis, andre savo ov čhivkerelas, čhiven leske duvar ajci. 7 A keci pes lašarelas a ľidžalas pes upre, ajci les den cerpišagos the pharipen. Bo andro jilo peske phenel o Babilon: ‘Bešav mange sar e kraľovna, na som vdova a šoha ( ňikda) na dikhava o pharipen.’ 8 Vaš oda andre jekh džives avena pre leste o dukha, o meriben, e žaľa the e bokh a ela zlabardo la jagaha, bo zoralo hin o Raj, o Del, so les sudzinel. 9 O kraľa la phuvakere rovena pre leste a hikinena upral leste sar dikhena leskero thuv, hoj labol. Bo leha kerenas o lubipen a kiňešnones dživenas andro barvaľipen. 10 Ačhena dural, daratar leskere dukhendar a phenena: ‘Jaj, vigos! Vigos o baro foros, oda zoralo foros Babilon, bo andre jekh ora avľa leskero sudos!’ 11 The ola, so cinen the bikenen pre phuv, rovena a ena andre žaľa upral leste, bo imar ňiko na cinela lengero tovaris: 12 o somnakaj, o rup, o dragane bara, o perli, o kmentos, o purpur, o hodvab, o šarlat, o všelijake sagutne kašta, o všelijake veci le slonoskere kokalostar, o nekdraganeder kašta, o meďos, o trast, o mramoris, 13 e škorica, o sagutno amonos, o tymian, e myrha, o kaďidlos, e mol, o olejis, o jemno aro, o ďiv ( zrnos), o gurumňa, o bakre, o graja, o verdana, o otroka the o manuša. 14 Našľiľa tutar o ovocje pal savo igen džalas tiri duša a the savoro so sas vzacno the bľišťaco a imar šoha oda na arakhena! 15 Ola, so cinen the bikenen kala veci, so lestar barvaľile, ačhena dural daratar leskere dukhendar. Rovena, ena andre žaľa 16 a phenena: ‘Jaj vigos! Vigos, oda baro foros so sas urdo andro šukar lole the fijalove pochtana a sas učardo andre le somnakaha, le dragane barenca the le perlenca! 17 Tel jekh ora sas zňičimen kajso baro barvaľipen!’ Ačhela dural dojekh kormiďelňikos the sako, ko odarik predžal la loďaha, o namorňika the savore so dživen le morostar 18 a vriskinena sar dikhena o thuv, hoj labol o foros. A phenena: ‘Savo foros sas ajso sar kada baro foros?’ 19 Čhivkerenas peske o prachos pro šere a rovibnaha the pharipnaha vriskinenas: ‘Jaj, vigos! Vigos oda baro foros, so leskere barvaľipnastar barvaľile savore, so len sas o loďi pro moros. Bo tel jekh ora sas zňičimen!’ 20 Radisaľon upral leste savore pro ňebos! Radisaľon the tumen, o sentne, o apoštola the o proroka! Bo o Del les odsudzinďa vaš oda, so tumenca kerelas.” 21 A jekh zoralo aňjelos hazdňa igen baro bar, čhiďa les andro moros a phenďa: “Avke zoraha ela tele čhido o Babilon, oda baro foros a šoha pes imar na arakhela. 22 Imar šoha andre tu na šunďola o hangos le harfeňikengero the avre lavutarengero, olengero, so piskinen the le trubačengero. Imar šoha pes andre tu na arakhela ňisavo majstros so kerel varesavi buči, aňi andre tu na šunďola o hangos le mlinoskero. 23 Šoha imar na labola andre tu o svetlos la momeľakero, aňi imar na šunďola andre tu o hangos le terneskero the la terňakero. Ola manuša, so tutar cinenas the bikenenas, sas bare manuša pre phuv. Savore narodi sas andre diliňarde tire čarenca. 24 A arakhľa pes andre leste o rat le prorokengero the le sentnengero the savore manušengero, so sas murdarde pre phuv.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk