Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

O efta somnakune kuča

1 Šunďom andral o ňebos zoralo hangos, savo phenelas le efta aňjelenge: “Džan a čhiven avri pre phuv le Devleskeri choľi, so hin andre ola efta kuča!”
2 Avke odgeľa o ešebno a čhiďa avri pre phuv oda, so les sas andre peskeri kuči. A čhide pes avri o džungale the dukhade buklomati pro manuša, so len sas o znameňje la šelmakero, the pre ola, so banďonas anglal lakero obrazis. 3 Dujto aňjelos čhiďa avri peskeri kuči pro moros a o paňi andro moros pes čerinďa pro rat. A sas ajso sar le mule manušeskero rat a muľa savoro so dživelas andro moros. 4 Trito aňjelos čhiďa avri peskeri kuči pro paňa the pro chaňiga le paňengere a čerinde pes pro rat. 5 A šunďom sar o aňjelos le paňengero phenel le Devleske: “Čačipnaskero sal, ó Rajeja, tu, ko sal a ko salas, oda Sentno, hoj oda avke rozsudzinďal, 6 bo o rat le sentnengero the le prorokengero on čhivenas avri

a oda rat lenge diňal te pijel, bo on peske oda zaslužinde.”

7 Šunďom sar o oltaris vičhinelas: ‘‘He, Rajeja, Devla so savoro šaj keres, čačipnaskere the lačhe hin tire sudi.’’
8 A štarto aňjelos čhiďa avri peskeri kuči pro kham a sas leske dino hoj te labarel le manušen la jagaha. 9 A o manuša zlabile ole bare tačipnastar a košenas le Devles, saves hin zor upral ola dukha. A na visarde pes le binendar, hoj leske te den e slava. 10 Pandžto aňjelos čhiďa avri peskeri kuči pro tronos la šelmakero a lakero kraľišagos kaľiľa andre. A dukhatar peske danderenas o čhiba 11 a košenas le Devles pro ňebos, vaš peskere dukha the buklomati. Ale na visarde pes olestar so kerenas. 12 Šovto aňjelos čhiďa avri peskeri kuči pro baro paňi Eufrates a šučiľa avri lakero paňi, hoj pes te pripravinel o drom le kraľenge andral o vichodos.

O duchi so dičhon sar o žabi

13 Dikhľom sar aven trin nalačhe duchi avri andral o muj le drakoske, andral o muj la šelmake the andral o muj le falošne prorokoske. A o duchi dičhonas avri sar žabi.
14 Oda hin o duchi le demonengere so keren o zazraki. On hine ola so džan avri kijo kraľa pal calo svetos, hoj len te sthoven andro mariben andre oda baro džives le Devleskero saves hin savori zor. 15 “Dikh, avava avke sar o živaňis, hoj aňi na džaneha kana! Bachtalo oda ko užarel, na sovel a starinel pes pal peskere gada, hoj te na phirel lango a hoj te na dikhen leskeri ladž.” 16 A ola nalačhe duchi len sthode pro than, so pes hebrejski vičhinel Harmagedon.

E phuv igen razisaľol

17 Eftato aňjelos čhiďa avri peskeri kuči pro luftos a andral o ňeboskero chramos le tronostar avľa avri zoralo hangos a phenďa: ‘‘Imar hin sa dokerdo!’’
18 Avle o hangi, o perumi the o bleski a e phuv chudňa igen te razisaľol. Avke sar mek na sas akorestar, kanastar hino o manuš pre phuv, avke zoraha razisaľiľa e phuv. 19 A oda baro foros pes prečhinďa pro trin kotora a o fori le narodengere pele. O Del na bisterďa aňi pre oda baro Babilon, hoj leske te del e kuči la moľaha, peskera bara choľaha. 20 A našľile savore ostrovi a aňi o verchi imar na sas. 21 Pro manuša perenas andral o ňebos igen phare ľegi, sar bare bara. A o manuša košenas le Devles vaš e dukh le ľegengeri, bo adi dukh sas igen bari.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk