Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

16. kapitola

O efta somnakune kuča

1 Šunďom andral o ňebos zoralo hangos, savo phenelas le efta aňjelenge: “Džan a čhiven avri pre phuv le Devleskeri choľi, so hin andre ola efta kuča!”
2 Avke odgeľa o ešebno a čhiďa avri pre phuv oda, so les sas andre peskeri kuči. A čhide pes avri o džungale the dukhade buklomati pro manuša, so len sas o znameňje la šelmakero, the pre ola, so banďonas anglal lakero obrazis. 3 Dujto aňjelos čhiďa avri peskeri kuči pro moros a o paňi andro moros pes čerinďa pro rat. A sas ajso sar le mule manušeskero rat a muľa savoro so dživelas andro moros. 4 Trito aňjelos čhiďa avri peskeri kuči pro paňa the pro chaňiga le paňengere a čerinde pes pro rat. 5 A šunďom sar o aňjelos le paňengero phenel le Devleske: “Čačipnaskero sal, ó Rajeja, tu, ko sal a ko salas, oda Sentno, hoj oda avke rozsudzinďal, 6 bo o rat le sentnengero the le prorokengero on čhivenas avri

a oda rat lenge diňal te pijel, bo on peske oda zaslužinde.”

7 Šunďom sar o oltaris vičhinelas: ‘‘He, Rajeja, Devla so savoro šaj keres, čačipnaskere the lačhe hin tire sudi.’’
8 A štarto aňjelos čhiďa avri peskeri kuči pro kham a sas leske dino hoj te labarel le manušen la jagaha. 9 A o manuša zlabile ole bare tačipnastar a košenas le Devles, saves hin zor upral ola dukha. A na visarde pes le binendar, hoj leske te den e slava. 10 Pandžto aňjelos čhiďa avri peskeri kuči pro tronos la šelmakero a lakero kraľišagos kaľiľa andre. A dukhatar peske danderenas o čhiba 11 a košenas le Devles pro ňebos, vaš peskere dukha the buklomati. Ale na visarde pes olestar so kerenas. 12 Šovto aňjelos čhiďa avri peskeri kuči pro baro paňi Eufrates a šučiľa avri lakero paňi, hoj pes te pripravinel o drom le kraľenge andral o vichodos.

O duchi so dičhon sar o žabi

13 Dikhľom sar aven trin nalačhe duchi avri andral o muj le drakoske, andral o muj la šelmake the andral o muj le falošne prorokoske. A o duchi dičhonas avri sar žabi.
14 Oda hin o duchi le demonengere so keren o zazraki. On hine ola so džan avri kijo kraľa pal calo svetos, hoj len te sthoven andro mariben andre oda baro džives le Devleskero saves hin savori zor. 15 “Dikh, avava avke sar o živaňis, hoj aňi na džaneha kana! Bachtalo oda ko užarel, na sovel a starinel pes pal peskere gada, hoj te na phirel lango a hoj te na dikhen leskeri ladž.” 16 A ola nalačhe duchi len sthode pro than, so pes hebrejski vičhinel Harmagedon.

E phuv igen razisaľol

17 Eftato aňjelos čhiďa avri peskeri kuči pro luftos a andral o ňeboskero chramos le tronostar avľa avri zoralo hangos a phenďa: ‘‘Imar hin sa dokerdo!’’
18 Avle o hangi, o perumi the o bleski a e phuv chudňa igen te razisaľol. Avke sar mek na sas akorestar, kanastar hino o manuš pre phuv, avke zoraha razisaľiľa e phuv. 19 A oda baro foros pes prečhinďa pro trin kotora a o fori le narodengere pele. O Del na bisterďa aňi pre oda baro Babilon, hoj leske te del e kuči la moľaha, peskera bara choľaha. 20 A našľile savore ostrovi a aňi o verchi imar na sas. 21 Pro manuša perenas andral o ňebos igen phare ľegi, sar bare bara. A o manuša košenas le Devles vaš e dukh le ľegengeri, bo adi dukh sas igen bari.